Saltomontessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

 • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom
 • Schoolfoto van Saltomontessorischool de Trinoom

Het team

Toelichting van de school

De organisatiestructuur wordt vanaf schooljaar 2023-2024 vormgegeven volgens het organogram dat te zien is op de website.

In het organogram laten we zien dat we onze organisatie organiseren vanuit de bedoeling en dat is (het leren en ontwikkelen van) het kind. Direct om het kind staan de leerkrachten in de klas. Er zijn vier bouwen: onderbouw, middenbouw, tussenbouw en bovenbouw, met in iedere bouw leraren en onderwijsassistenten. Elke bouw heeft een bouwcoördinator, dit is een leerkracht uit de bouw die dit als taak heeft. In de ring om de bouwen zijn maximaal 4 leerteams samen met een specialist, met minimaal één vertegenwoordiger vanuit elke bouw. In de buitenste schil staan alle andere medewerkers van de school die er binnen hun eigen taak of functie voor zorgen dat de leerkracht goed uitvoering kan geven aan het leren en de ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Dit zijn de vakleerkrachten, conciërges, administratief medewerkster, intern begeleiders, bouwleiders en directie. 

De directeur vormt een tandem met de twee intern begeleiders. Vanuit het gedachtegoed gespreid leiderschap werken we ook met leerteams. Dit zijn speciaal gevormde leerteams die de verantwoordelijkheid dragen voor ambities en schoolbrede ontwikkelingen op de volgende vakgebieden:
Rekenen, Lezen, Talentontwikkeling en meerbegaafdheid en Montessori.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden nemen wij contact op met Driessen HRM. Zij beheren de invalpool van Salto. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, vragen wij parttime collega's om een extra dag te komen werken. Indien dit niet mogelijk is kan een onderwijs assistent een (gedeelte) van een groep begeleiden onder verantwoordelijkheid van een andere leerkracht. In het uiterste geval worden kinderen verdeeld over andere groepen waar zij werken aan het eigen werk. Soms maken we gebruik van Qrabbl, zij leveren vakleerkrachten die 1 dag de klas begeleiden met creatieve activiteiten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Maria Montessori vond dat de leeftijd samenstelling binnen een klas zoveel mogelijk een afspiegeling moest zijn van die van de buitenwereld. Dus zoals kinderen deze op straat en binnen het gezin ervaren. Daarom wordt in het Montessorionderwijs met heterogene groepen gewerkt waarin kinderen kunnen werken en spelen naast hun leeftijdgenootjes met jongere en oudere kinderen. Onze school werkt in bouwen. De onderbouw met de groepen 1 en 2, de middenbouw met de groepen 3 en 4, de tussenbouw met de groepen 5 en 6 en de bovenbouw met de groepen 7 en 8.

Omdat we onderdeel zijn scholenkoepel SALTO worden er ook standaardregels gehanteerd deze kunt u onder dit kopje lezen en bekijken.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons Montessori onderwijs werken de kleuters aan zelf gekozen vakgebieden. Hierbij kunt u denken aan:

- Voorbereidende taal- leesactiviteiten

- Voorbereidende rekenenactiviteiten

- Motorische ontwikkeling

- Spel

- Kunstzinnige en creatieve vorming

- Kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie) 

Tijdens onze gezamenlijke tijd krijgen kinderen, bijvoorbeeld in een kring, les over bepaalde onderwerpen en wordt er voorgelezen. Kleuters die al veel interesse tonen in getallen en letters krijgen een passend aanbod bij hun behoefte. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het Montessori onderwijs plannen de kinderen veelal hun eigen werk in. Dit kan betekenen dat het de ene dag 1 uur rekent en een andere dag 1,5 uur. Kinderen bij ons op school weten wat ze op een dag/in een week af moeten hebben. Omdat elk kind op een ander niveau werkt en op zijn/haar tempo is er geen vastgesteld rooster m.u.v. de lesuren van de vakleerkrachten en geplande lesjes (instructiemomenten) voor rekenen en aanvankelijk lezen in de middenbouw. De uren zijn per week vastgesteld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Trinoom biedt regulier basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar vanuit de Montessori visie en -werkwijze.
 • We bieden alle kinderen het basisondersteuningsniveau het zgn. groene ondersteuningsniveau. Indien kinderen meer ondersteuning nodig hebben bieden we dat planmatig aan binnen het gele ondersteuningsniveau en het rode ondersteuningsniveau.
 • De Trinoom is onderdeel van SPILcentrum Don Bosco met VVE aanbod en een Play & Meetgroup voor expatgezinnen 
 • Didactisch Coachen: (hoge) verwachtingen concreet maken met behulp van leerbevorderende feedback, verdiepende vragen en aanwijzingen.
 • Vakdocenten sport/bewegen en muziek.
 • Leerlingen denken actief mee middels een leerlingenraad en verschillende leerlingcommissies. 

De school biedt de volgende extra ondersteuning. Als we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van het kind wordt hij of zij aangenomen: 'uitsluiten doen we niet, alle kinderen insluiten kunnen we niet' 

 • Inzet beeldcoachen en coachen van de leerkracht door IB en/of SALTO Expertisedienst
 • Begeleiding op maat binnen het gele ondersteuningsniveau en het rode ondersteuningsniveau door inzet van onderwijsassistenten
 • NT2 aanbod; onderwijs assistent in de onderbouw, ondersteuning door gespecialiseerde leerkracht van middenbouw tot bovenbouw.
 • De Vreedzame School wordt preventief ingezet.
 • Voor meer intensieve sociaal-emotionele gedragsondersteuning maakt school gebruik van schoolmaatschappelijk werk.

De school richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:

 • NT2 en hoog/meerbegaafdheid. Vanuit het Montessoriconcept en in samenwerking met de Kempel & Brainport Eindhoven worden de mogelijkheden doorlopend onderzocht en verder ontwikkeld.
 • Uitbreiden van een passend NT2 aanbod van de onderbouw tot de bovenbouw.
 • Kennis over meer- en hoogbegaafdheid en het planmatig werken aan het ontwikkelen van executieve functies (leren leren) bij het team vergroten en verankeren. Hiermee starten we in tussenbouw en bovenbouw waarna we uitbreiden naar de middenbouw en onderbouw.

   

   

  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de Trinoom zijn we ons als team verder aan het professionaliseren om ons NT-2 aanbod te verbeteren middels een doorgaande lijn van de onderbouw tot en met de bovenbouw. De ligging van de school in de binnenstad van Eindhoven, het centrum van de Brainportregio met haar kenniswerkers en expats maakt dit een actueel thema. Daarnaast blijven we ook voortdurend het aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid verder ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op school hebben we een leerkracht met de taak VVE-regie die intensief samenwerkt binnen ons Spil centrum met de VVE coördinator van Korein. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk VVE plan van aanpak dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt. Er zijn frequente Spil MT overleggen waar leidende teams van zowel de Trinoom als Korein aan deelnemen.

Mocht het nodig zijn, dan kan Korein/consultatie bureau een aanvraag indienen voor extra ondersteuning in het kader van VVE.

Terug naar boven