Salto montessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

  • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom
  • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege COVID-19, geen eindtoets afgenomen. Bij de eindtoets van schooljaar 2020-2021 zien we op bijna alle onderdelen van de eindtoets een lichte groei. Ondanks perioden van schoolsluiting met online afstandsonderwijs en individuele quarantaine perioden van kinderen en groepen hebben de kinderen van de Trinoom over het algemeen een fijne ontwikkeling doorgemaakt passend bij hun eigen ontwikkelingslijn. Kinderen die, ten opzichte van zichzelf, minder leergroei laten zien worden extra ondersteund, bekostigd uit de NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden. We gaan komend schooljaar ook verder bouwen aan de doorgaande leerlijnen van de basisvakken en de overige vakgebieden en het versterken van de basiskwaliteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Lusmodel is basis voor een beschrijving van de methodiek/didactiek in ons Montessorionderwijs. Door activiteiten van het kind op verschillende momenten in de lus te bezien, wordt de leerweg die het kind aflegt zichtbaar en kan de leraar zijn handelen afstemmen op het gedrag van het kind. Het werken volgens het model is gerelateerd aan een aantal belangrijke principes die ons Montessorionderwijs specifiek maken. De voorbereide omgeving wordt vormgegeven op basis van de kenmerken van de kosmische theorie. De leerlingen zijn zo veel mogelijk gegroepeerd in heterogene leeftijdsgroepen: 4 - 6 jaar / 6 - 8 jaar / 8 - 10 jaar / 10 - 12 jaar. Begeleiding, instructie en overdracht vanuit de leraar vinden in hoofdzaak individueel plaats. De leraar signaleert systematisch, observeert gericht, evalueert en registreert en neemt op basis hiervan beslissingen over de begeleiding van het kind. 

Als leerkracht heb je een overzicht van wat de leerlingen doen en wat hun volgend leerdoel wordt. Aan de hand van de cruciale leermomenten (o.a. Cito toetsen als diagnostisch instrument) wordt zoveel mogelijk een passend aanbod voor de leerlingen vormgegeven. De leerkracht maakt gedegen analyses, samen met de leerlingen, bespreekt hun persoonlijke doelen en maakt afspraken over de bewijslast. De leerlingen hebben overzicht van  hun eigen behaalde leerdoelen.

Met behulp van het instrument WMK, brengt onze school de kwaliteit van ons onderwijs in beeld. WMK is gestoeld op de PDCA cyclus (plan, do, check, act). Middels QuickScans, schooldiagnoses en vragenlijsten krijgen wij in beeld hoe de kwaliteit van de school op verschillende beleidsterreinen wordt ervaren. Alle beleidsterreinen komen in ieder geval elke vier jaar aan bod. Hiervoor volgen wij de planning die met alle SALTO-scholen is afgesproken. De uitslagen van deze onderzoeken (QuickScans, schooldiagnoses en vragenlijsten) worden verzameld, waarna de schoolleider met het team, MR en eventueel ouders in gesprek gaat over de wijze waarop de uitslagen geïnterpreteerd kunnen worden. De uitslagen van de QuickScans, de interpretatie van de school en de mogelijke verbeterpunten worden vervolgens beschreven in een jaarplan. Dit beleidsstuk is een afgeleide van dit schoolplan, waarin de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar en de verbeterpunten die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen concreet worden gepland en beschreven. Na verloop van tijd worden de verbeterpunten weer geëvalueerd middels QuickScans, schooldiagnoses en/of vragenlijsten, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Naast de QuickScans worden elk jaar de opbrengsten van de school middels WMK geanalyseerd, wordt tweejaarlijks de beleefde sociale veiligheid onderzocht bij ouders, leerlingen en leerkrachten en wordt vierjaarlijks een tevredenheidsvragenlijst uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Hiermee krijgt de school een compleet beeld van haar functioneren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren ons advies op een aantal punten:

- De werkhouding van het kind
- Het gemaakte werk in de klas
- De LVS toetsen die wij twee keer per jaar afnemen

Kijkend naar waar onze kinderen na 3 jaar zitten, adviseren wij goed. We zien dat ze soms hoger uitstromen dan geadviseerd. Dit komt veelal door de dakpan adviezen die zijn gegeven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven