Openbare Basisschool de Klapwiek

Marseillelaan 100 A 5627 GM Eindhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klapwiek

Het team

Toelichting van de school

Op SALTOschool de Klapwiek zijn ruim vijfentwintig leerkrachten werkzaam, van wie een deel parttime werkt. Zij hebben met een duo-partner samen de verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast zijn er twee interne begeleiders. Zij zijn volledig vrijgesteld van lestaken.

De school heeft ook vier onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten. Een administratieve kracht ondersteunt de directie een klein deel per week. Gedurende het schooljaar zijn er enkele perioden één of meer studenten van de Pabo welkom op SALTOschool de Klapwiek als stagiaire. Onze schoolassistent helpt de school met de dagelijkse gang van zaken. Hij ondersteunt de administratie en doet huishoudelijk werk.

Wim Meuter - directeur - wim.meuter@salto-eindhoven.nl    

Kim Herps - coördinator groep 1 t/m 4 - kim.herps@salto-eindhoven.nl        

Monique van der Heijden - coördinator groep 5 t/m 8 - monique.vanderheijden@salto-eindhoven.nl

Fleur de Fouw - Intern begeleider groep 1 t/m 4 - fleur.defouw@salto-eindhoven.nl

Chantal Hüngens - Intern begeleider groep 5 t/m 8 - chantal.hungens@salto-eindhoven.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht moet worden vervangen, zoeken we eerst iemand die bij ons en de kinderen bekend is. We proberen ook of die vervanger gedurende de hele periode de groep kan overnemen. We maken gebruik van de vervangerspool van SALTO, welke is ondergebracht bij Driessen HRM. Soms moeten we er genoegen mee nemen dat iemand slechts een of enkele dagen beschikbaar is. Dat betekent dat we voor de rest van de periode verder op zoek moeten. We doen dus ons uiterste best om één vervanger voor een groep te plaatsen, maar als u toch meerdere gezichten tegenkomt, dan weet u dat het niet gelukt is. Als het echt niet anders kan, zetten we op dat moment leerkrachten in die geen groepstaken hebben op dat moment. Er is een plan waarin we ons beleid verantwoorden bij een niet te vervangen afwezigheid. De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen, groep 3 en 4 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 wordt verdeeld over groep 3 t/m 8. Zo proberen wij te voorkomen dat uw kind onverhoopt vrijaf moet krijgen. Het is niet uit te sluiten dat een groep eens een dag geen les kan krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijssysteem

Onze visie is dat één bepaald onderwijssysteem nooit alle kinderen kan aanspreken. Onze aanpak past zoveel mogelijk bij de leerlingen die we voor ons hebben. Daarbij verliezen wij het gewenste eindniveau niet uit het oog. We sluiten daarbij aan op de idealen van de basisschool en combineren die met kenmerken van de effectieve schoolgedachte. Dat houdt in dat we ons onderwijs zo goed mogelijk willen afstemmen op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.

Groepssamenstelling

De Klapwiek heeft een jaarklassensysteem. De leerlingen worden in leeftijdsjaargroepen geplaatst. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Indien nodig wordt er in de loop van het jaar een nieuwe kleutergroep gestart. Instructie voor rekenen en taal vindt plaats in niveaugroepen in het leerjaar. 

Groepsgrootte

We streven ernaar de groepen niet groter te maken dan 30 leerlingen. Soms moeten we groepen combineren, als er te veel leerlingen in een bepaald leerjaar zitten. Bij de samenstelling van deze groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de kindkenmerken en de samenstelling van de groep. Leerlingen die vier jaar worden, komen in groep 1. De instroom wordt zo evenredig mogelijk verdeeld over de groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samen als het kan, apart als het moet.
Saltoschool de Klapwiek heeft als taak voor zoveel mogelijk kinderen adequaat onderwijs te realiseren.
Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch(onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat een kind nodig heeft. 
Passend onderwijs betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost en wie kunnen ons daarbij eventueel helpen. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het begeleiden van kinderen.
De volgende grenzen worden onderscheiden:
- Als door het gedrag van de leerling een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep (dan wel de school)wordt veroorzaakt, dat het leerproces wordt belemmerd
- Als het onderwijsaanbod substantieel in gedrang komt in verhouding met de verzorging/behandeling. Met andere woorden: het onderwijsproces dient voorop te staan                             
- Als er sprake is van een te lage specifieke deskundigheid binnen het team, waardoor een adequate opvang op niet alleen korte, maar ook iets langere termijn niet mogelijk is                                                   
- Als de gebouwelijke toerusting onvoldoende blijkt te zijn en niet binnen een redelijke termijn aangepast kan worden                                                                                                                                       
- Als er gebrek aan opnamecapaciteit is.

Voor kinderen die meer aan kunnen hebben we een plusklas. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteraanbod
In de Achtse Barrier staat een aantal kinderdagverblijven waar een specifiek peuteraanbod wordt gerealiseerd.
Korein Kinderopvang realiseert dit in ons Spilcentrum. De samenwerking wordt vanuit het pedagogisch plan vormgegeven. Er is een doorgaande lijn in voor- en vroegschool vanuit het programma VVE. In het gebruikersoverleg en managementoverleg worden afspraken gemaakt over programma en activiteiten. Sommige thema’s worden samen uitgewerkt en in de organisatie verder vormgegeven.

Terug naar boven