Openbare Basisschool de Klapwiek

Marseillelaan 100 A 5627 GM Eindhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klapwiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht moet worden vervangen, zoeken we eerst iemand die bij ons en de kinderen bekend is. We proberen ook of die vervanger gedurende de hele periode de groep kan overnemen. We maken gebruik van de vervangerspool van SALTO, welke is ondergebracht bij Driessen HRM. Soms moeten we er genoegen mee nemen dat iemand slechts een of enkele dagen beschikbaar is. Dat betekent dat we voor de rest van de periode verder op zoek moeten. We doen dus ons uiterste best om één vervanger voor een groep te plaatsen, maar als u toch meerdere gezichten tegenkomt, dan weet u dat het niet gelukt is. Als het echt niet anders kan, zetten we op dat moment ambulante leerkrachten in. Er is een noodplan waarin we ons beleid verantwoorden bij een niet te vervangen afwezigheid. De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen, groep 3 en 4 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 wordt verdeeld over groep 3 t/m 8. Zo proberen wij te voorkomen dat uw kind onverhoopt vrijaf moet krijgen. Het is niet uit te sluiten dat een groep eens een dag geen les kan krijgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samen als het kan, apart als het moet.
Saltoschool de Klapwiek heeft als taak voor zoveel mogelijk kinderen adequaat onderwijs te realiseren.
Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch(onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat een kind nodig heeft. 
Passend onderwijs betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost en wie kunnen ons daarbij eventueel helpen. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het begeleiden van kinderen.
De volgende grenzen worden onderscheiden:
- Als door het gedrag van de leerling een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep (dan wel de school)wordt veroorzaakt, dat het leerproces wordt belemmerd
- Als het onderwijsaanbod substantieel in gedrang komt in verhouding met de verzorging/behandeling. Met andere woorden: het onderwijsproces dient voorop te staan                             
- Als er sprake is van een te lage specifieke deskundigheid binnen het team, waardoor een adequate opvang op niet alleen korte, maar ook iets langere termijn niet mogelijk is                                                   
- Als de gebouwelijke toerusting onvoldoende blijkt te zijn en niet binnen een redelijke termijn aangepast kan worden                                                                                                                                       
- Als er gebrek aan opnamecapaciteit is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven