Openbare Basisschool de Klapwiek

Marseillelaan 100 A 5627 GM Eindhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klapwiek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem.
De meeste toetsen die hiervoor gebruikt worden zijn toetsen van het CITO (LOVS)

Deze worden afgenomen tweemaal per jaar afgenomen (midden en eind) vanaf groep 3.

Ook maken we gebruik van tussentijdse toetsen op het sociaal-emotionele gebied.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt afgerond met een procedure die ‘BOVO’ wordt genoemd (aansluiting Basis Onderwijs- Voortgezet Onderwijs). Dit is een hulpmiddel bij de keuze van vervolgonderwijs.De procedure bevat:

  • het rendement van het onderwijs in groepen 5,  6 en 7 (Cito-toetsen)
  • het welbevinden en de leermotivatie van de leerlingen van groep 7 en 8.

De uitkomsten van de BOVO worden met de ouders en de leerling besproken. In groep 7 wordt hierin de voorlopige advisering voor het vervolgonderwijs (VO) meegenomen. Ook wordt besproken of voor een bepaalde leerling alsnog een aanpassing van de leerlijn nodig is en zo ja, op welk niveau en hoe deze aanpassing wordt vormgegeven en welke zaken door de leerkracht van groep 8 dienen te worden voortgezet.

De definitieve advisering over het vervolgonderwijs vindt plaats tijdens het eerste rapportgesprek in groep 8. Dit is ruim voor de aanmeldingsweek van het voortgezet onderwijs. Groep 8 doet mee aan de Eindtoets basisonderwijs. Dit heeft niets te maken met de BOVO, maar met onze wens om een objectief beeld te krijgen van onze eindresultaten.

Over de gang van zaken rond de aanmelding voor het voortgezet onderwijs ontvangen de ouders van leerlingen van groepen 7 en 8 informatie tijdens een tweejaarlijkse speciale informatieavond.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze uitgangspunten voor de opvoeding:

Wij willen dat onze school een ontmoetingsplaats is van mensen, waar volwassenen en kinderen respect hebben voor de ander. Het leren met plezier is een van onze doelen. We willen een evenwicht tussen prestatie en plezier, tussen orde en vrijheid.
Vandaar dat er aandacht is voor:                                                                                                                           

- zelfsturing: keuzes kunnen maken die passen bij de gegeven opdracht en op tijd kunnen bijsturen               

- zelfstandigheid op het niveau van het kind                                                                                                      

- nadenken over eigen gedrag                                                                                                                           

- redeneren en probleemoplossing                                                                                                                            

- communiceren                                                                                                                                                

- samen spelen en samen werken

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • plezier
  • zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven