SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de 8 jaren dat de kinderen onze school bezoeken stimuleren wij hen in samenwerkend leren en het ontdekken van de wereld. Wij begeleiden hen naar zelfstandigheid en zelfsturing. Ons doel is dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en opgroeit als een zelf-verantwoordelijk en respectvol mens.

M.i.v. 2014-2015 wordt de Cito Eindtoets later in het schooljaar afgenomen en is het advies VO volledig gebaseerd op de onderbouwde bevindingen van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten worden 2x per jaar geanalyseerd en verwerkt in een opbrengstenanalyse. Deze wordt besproken met het team en MR. Aan de hand van de analyse worden er nieuwe plannen opgesteld en/of aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op de totale ontwikkeling en mogelijkheden van het kind. Ons streven naar samenwerken, zelfstandigheid, zelfsturing en zelf-verantwoordelijkheid bereidt kinderen goed voor op het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij het beschrijven van en invulling geven aan onze kernwaarden gaan wij steeds uit van samenwerking en een gezamenlijk belang. De kinderen, ouders en team zijn daarin de betrokkenen. De volgende begrippen zijn daarom binnen ons onderwijs erg belangrijk:· Betrokkenheid, respect en veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar, voor de wereld om je heen·


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordelijkheid
  • respect
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Ontmoeting voldoet op alle punten aan de eisen van de Inspectie van het onderwijs. Voor alle onderdelen krijgen wij een voldoende, een aantal punten betreffende kwaliteitszorg beoordeelt de Inspectie  als goed.

Wij zijn een gecertificeerde Jenaplanschool. Alleen door hierin voortdurend te blijven ontwikkelen kunnen wij dit certificaat behouden. De school werkt actief aan de 20 basisprincipes van het Jenaplan, committeert zich aan de 12 Kernkwaliteiten en geeft hier invulling aan en neemt deel aan regionaal Jenaplan-overleg en scholing.  De Jenaplan-vereniging toetst jaarlijks of de aangesloten scholen nog voldoen aan de eisen, eens per 4 jaar vindt een uitgebreide screening plaats.

Terug naar boven