SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

In het kort

Toelichting van de school

Algemene informatie 

Schoolbestuur  

SALTO-jenaplanschool De Ontmoeting is onderdeel van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven, afgekort ‘SALTO’. Naast de naam van het bestuur, staan de letters ook voor de SALTO-visie: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Alle kinderen, ouders en medewerkers van de SALTO-scholen en het bestuursbureau vormen samen SALTO: #SAMENSALTO.

SALTO gaat voor een stevige basiskwaliteit. De SALTO-kernwaarden zijn: Toegankelijk, Talentvol en Toekomstgericht. SALTO staat voor een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat kinderen en medewerkers talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Dit vormt ‘Dé basis om te leren voor het leven!’.

De uitwerking van de strategische speerpunten staan in het SALTO-koersplan. Dit is in te zien via de website www.salto-eindhoven.nl. De contactgegevens van het bestuursbureau zijn: Odysseuslaan 2, 5631JM te Eindhoven, 040-2606710.

De Ontmoeting is de enige SALTO-basisschool in de wijk Woenselse Heide. De Ontmoeting is in 1972 gestart als openbare school die werkt volgens het Jenaplanconcept. De kinderen op onze school komen niet alleen uit de wijk Woenselse Heide, maar ook uit omliggende wijken. Het totale leerlingenaantal bedraagt 250. Na de basisschool gaan de leerlingen naar het Stedelijk College, het Frits Philips Lyceum en MAVO en in mindere mate naar het St. Lucas, de Rooi Pannen, het Eckartcollege en het Lorentzlyceum, dat een Jenaplanstroom heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontdekken
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote school, met 28 vaste professionele medewerkers. Bij dit leerlingenaantal lukt het de medewerkers om alle leerlingen te kennen en kennen de kinderen ook de medewerkers. Dat zorgt voor een goed contact en veiligheid.

Binnen SPIL-centrum "de Hettenheuvel" werken wij samen met de voorschool en de naschoolse opvang en dragen gezamenlijk zorg voor een doorgaande lijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Korein Kinderplein is onze vaste samenwerkingspartner voor voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn uiteraard wel vrij in de keuze van kinderopvang, dus als u kiest voor een andere organisatie dan kan dat natuurlijk.

SPIL-centrum de Hettenheuvel

Het streven van de gemeente Eindhoven is dat alle scholen voor basisonderwijs deel uitmaken van een zogeheten SPIL – centrum. SPIL staat voor: Spelen - Integreren - Leren. Het is een plek in de wijk waar men voor kinderen veilig terecht kan voor onderwijs, opvang, opvoedingsondersteuning,  gezondheidszorg en leuke (buitenschoolse) activiteiten. Wij hebben als SPIL-centrum een inhoudelijke samenwerking met Korein. Zij verzorgen peuterwerk en voor- en naschoolse opvang.  Het peuterwerk 5 ochtenden geïntegreerd in het schoolgebouw.Wij vinden de ontwikkeling van de kinderen, de doorgaande lijn en het betrekken van ouders hierbij heel waardevol. Het breed SPIL-Zorgteamoverleg vindt dit overleg 5 à 6 keer per schooljaar plaats. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken wordt in een breed SPIL-Zorgteam dan brengt de leerkracht en/of de intern begeleider u hiervan op de hoogte en bespreekt de uitkomst wordt met u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld

Een veilige leer- en werkomgeving is van groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. De medewerkers van onze scholen kennen de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en passen deze toe. Dit betekent dat als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, er een vaststaand proces (doorlopen van 5 stappen) wordt gevolgd. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik door een SALTO-medewerker, hebben de school en de bestuurder een meld- en overlegplicht met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Heeft u een vermoeden, bespreek dit dan met de directeur. Deze luistert naar uw zorgen en op basis van dit gesprek worden passende vervolgacties uitgezet.   Meer informatie over de meldcode en de meldplicht: https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/meldcode-en-meldplicht/   

Terug naar boven