SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

 • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
 • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
 • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

Het team

Toelichting van de school

De functies die wij binnen onze school kennen zijn: directeur, stamgroepleider, ondersteuner, intern begeleider, bouwleider, ICT-coördinator, VVE-coördinator, reken-coördinator, basisschoolcoach,  administratief medewerkster en conciërge.

Namen

Directeur: Esther Baten

MT-leden: Birgit van Boxtel onderbouw groep 1 t/m 3 (di-do-vr) en Irma Zoetmulder bovenbouw groep 4 t/m 8 (di t/m vr)

Interne Begeleiding: Virry Gout onderbouw (di - wo) en Marjet van Poppel bovenbouw (ma-di)

Vertrouwenspersonen: Birgit van Boxtel (di, do, vr) en Virry Gout (di-wo-do)

Stamgroepleiders schooljaar 2022-2023:

Groep 1-2 A Sabine Crouwel

Groep 1-2 B Meike Janssen, Marit Hendriks

Groep 1-2 C Jill Lukassen, Femke Brouwer

Groep 3a Petra van Oevelen en Birgit van Boxtel

groep 3b Minke Aukes, Virry Gout

Groep 4-5 A Simone Giebels, Annemiek Postmus

Groep 4-5 B Annemiek Postmus, Brigitte Soproni

Groep 4-5 C Saskia Maridjan, Marjet van Poppel

Groep 6-7-8 A Monique Sliepenbeel, Marianne van Veen

Groep 6-7-8 B Marianne van Veen, Irma Zoetmulder

Groep 6-7-8 C Marion Spits, Eva van Sinten


Ondersteuning / coördinatoren :

Gymdocent : Irene Smeets (wo,do)

Onderwijsassistente OB: Nathalie de Vetter

                                    Jenny Maas

                                    Marit Hendriks

Administratie : Thea Buwalda (do)

Conciërge/ Techniekonderwijs: René Kinderdijk (ma t/m vr)

ICT coördinator: Jill Lukassen

Reken coördinator: Brigitte Soproni

VE coördinator: Birgit van Boxtel

Taal coördinatoren in opleiding: Sabine Crouwel en Annemiek Claassen

MR : ONTMOETING_MR@salto-eindhoven.nl

 • Voorzitter : Ayten Ustüner (ouder)
 • Ouderleden : Anouk van Luijk , Stefan de Haan.
 • Teamleden : Brigitte Soproni en Annemiek Claassen

SALTO : Odysseuslaan 25631 JM Eindhoven 040-2606710 website www.salto-eindhoven.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een personeelslid verlof heeft, wordt de vervanging geregeld via de vervangerspool van Driessen. Zij gaan op zoek naar een geschikte kandidaat voor de groep. Wanneer zij geen kandidaten hebben, proberen we intern te schuiven zodat er toch een stamgroepleider voor de stamgroep staat. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de stamgroep opgedeeld of in nood ouders gevraagd de kinderen een dag thuis te laten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een Jenaplanschool en werken in stamgroepen. Door in stamgroepen te werken waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten ervaren kinderen ook verschillende rollen. Zo kunnen ze niet alleen ervaren hoe het is om de jongste te zijn, maar ook om bij de oudsten van de groep te horen. Dit zien we terug in het samenwerken en leren van en met elkaar. Onze voorkeur is dus de volgende verdeling: groep 0-1-2, groep 3, groep 4-5 en de groepen 6-7-8. 

Er zijn dit schooljaar 10 stamgroepen:

3 stamgroepen 0/1/2

2 stamgroepen  3

3 stamgroepen 4/5

3 stamgroepen 6/7/8

We werken in stamgroepen, waarbij steeds kinderen van twee/drie opeenvolgende leerjaren zitten met uitzondering van de groepen  3. Soms veroorzaakt het leerlingenaantal toch anders, waardoor we per jaar goed naar de organisatie kijken om op de juiste manier en volgens ons Jenplanprincipe de groepen formeren. We streven altijd naar een evenwichtige en gelijkwaardige groepsindeling, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van kinderen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

SALTO-school de Ontmoeting werkt in de groepen 1 t/m 8 thematisch vanuit de Jenaplan visie. Wij werken vanuit doelen binnen thema's waardoor wij ons niet direct vasthouden aan vaste tijden bij de verschillende vakken. Wij zoeken een goed evenwicht binnen een thema zodat alle vakken aan bod komen.

De school werkt aan de hand van een ritmisch weekplan, waarbij gesprek, werk, spel en viering elkaar afwisselen. 

GESPREK: We starten elke dag in de kring, waarin veel verschillende soorten gesprekken plaatsvinden.

WERK: Onder werk vallen alle activiteiten rond instructie en verwerking van de leerstof.

SPEL: Spel zie je op veel verschillende manieren terug bij ons op school zoals vrij spel, sport en spel tijdens de gymlessen, spel in de hoeken in de onderbouw, gezelschapsspelen en drama.

VIERING: Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze school als werk- en leefgemeenschap. Voorbeelden van vieren zijn de grote feesten en  verjaardagen. Vieringen vinden plaats bij de afsluiting van een thema, de weeksluiting, open podium of de musical.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

SALTO-school de Ontmoeting werkt thematisch vanuit de Jenaplan visie. Wij werken vanuit doelen binnen thema's waardoor wij ons niet direct vasthouden aan vaste tijden bij de verschillende vakken. Wij zoeken een goed evenwicht binnen een thema zodat alle vakken aan bod komen.

Burgerschap

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden om deel te nemen in onze samenleving. Binnen onze samenleving hebben we te maken met verschillende taken en rollen. Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deel te nemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden. Ook vinden wij het belangrijk dat zij weten hoe daarnaar te handelen.

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen uit diverse culturen en met diverse achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Met de gemengde leerlingenpopulatie die wij hebben, krijgen ze daar veel gelegenheid toe. Als school besteden we actief aandacht aan:

 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’ en 'wie is de wereld'. Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.

Burgerschap is bij ons op school verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen volgens de Jenaplanprincipes. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in onze samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Kinderen krijgen tijdens kringen gesprekken over een actueel onderwerp of over een thema van wereldoriëntatie. Ze leren:

 • dieper na te denken over een onderwerp;
 • ze leren informatie te beoordelen en discussies te voeren over het onderwerp
 • met argumenten iets te onderbouwen en te verdedigen;
 • zich in te leven in de mening van een ander;
 • begrip te hebben voor een standpunt van een ander;
 • een standpunt verwoorden en te staan voor hun argumenten;
 • een ander te overtuigen;
 • samen te werken. 

Onze school besteed structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijk ontwikkeling van kinderen omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en om kunnen gaan met de mensen en de wereld om hen heen. Onderwijs in burgerschap krijgt vorm d.m.v. kennisoverdracht, attitude vorming, meningsvorming, sociale vaardigheden. De school is een oefenplek en richt zich daarbij op de buitenwereld. Aan basiswaarden waarbij het goed omgaan met elkaar voorop staat wordt veel aandacht besteed.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het samenwerkingsverband Eindhoven e.o. U vindt meer informatie via deze link https://po-eindhoven.nl/. De gezamenlijke opdracht is om aan alle kinderen uit deze gebieden de voor hen meest passende plaats in het onderwijs te bieden. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. Als u uw kind aanmeldt op school, onderzoeken we of onze school de meest passende onderwijsplek is voor uw kind. Dit doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of de huidige school waar uw kind op zit. Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit doen we vanuit een stevige basisondersteuning. Enkele kinderen hebben behoefte aan meer of andere ondersteuning. Onze school biedt de volgende extra ondersteuning:

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. In ons onderwijs houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen: niet ieder kind heeft hetzelfde tempo, heeft dezelfde manier van dingen leren. Binnen ons Jenaplanonderwijs krijgen leerlingen onderwijs binnen de basisondersteuning.Signaleren: de stamgroepleider is in beginsel degene die uw kind begeleidt, observeert, toetst en beoordeelt. Er wordt niet alleen gekeken naar wat uw kind presteert, maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dus niet alleen om prestaties, vorderingen en scores op toetsen, maar ook om de verworven vaardigheden, werkhouding, het welbevinden en het gedrag. Naast methodegebonden toetsen en CITO toetsen maken we ook gebruik van toetsen uit het leerlingvolgsysteem als objectieve en effectieve manier om het niveau van het kind te bepalen. Voor stamgroep 1 en 2 gebruiken wij het observatiesysteem KIJK. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we KIJK als observatie-instrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens worden vastgelegd in Parnassys, een digitaal leerlingvolgsysteem.

Analyseren: De gegevens van de kinderen worden bekeken en besproken met de intern begeleider. Als blijkt dat kinderen of groepjes van kinderen op bepaalde onderdelen achterblijven of juist een voorsprong hebben wordt bekeken welke speciale ondersteuning nodig is. De stamgroepleider besluit gedurende een bepaalde periode extra hulp te bieden aan de hele stamgroep, een subgroepje of een individuele leerling.

Groepsplan: De basis voor het werken in de stamgroep is het groepsplan. Wanneer geplande hulp structureel moet plaatsvinden, maakt de stamgroepleider een groepshandelingsplan als onderdeel van het groepsplan. Geplande structurele ondersteuning is opgenomen in het groepsplan, voor de hele stamgroep of voor subgroepjes. Alleen wanneer een kind een individueel aanbod nodig heeft zoals bijvoorbeeld een eigen leerlijn maakt de leerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit plan bespreekt de stamgroepleider met ouders bij de start en evaluatie. De ouders ondertekenen dit. Wij brengen de onderwijsbehoeften en individuele ontwikkelingslijnen van kinderen in beeld en stemmen de groepsplannen af op deze behoeften. Hierbij nemen we zowel de belemmerende als de bevorderende factoren mee. De stamgroepleider voert het plan uit. Wij vinden het belangrijk dat de extra aandacht zoveel mogelijk in de stamgroep wordt geboden. Bij het opstellen van een OPP kan de stamgroepleider ondersteuning vragen aan de intern begeleider.

Evaluatie: Wij evalueren groepsplannen regelmatig en stellen die bij indien nodig. Ook hierbij betrekken wij de ouders. Leerlingbespreking: Op de Ontmoeting kennen we de volgende vormen van leerlingbespreking:

 • Groepsbespreking: drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de intern begeleider.
 • Individuele leerlingbespreking: de stamgroepleider bespreekt een individuele leerling met de intern begeleider en eventueel de ouders.
 • Ondersteuningsteam: hierin hebben zitting: de directeur, intern begeleiders, de stamgroepleiders en eventueel een orthopedagoog. Overleg over leerlingen met extra begeleiding van buiten school. Hierbij zijn een intern begeleider, ouders, stamgroepleider en de begeleider aanwezig.
 • Breed SPIL-zorgteam: waarin deelnemen: de directeur en de intern begeleiders van de school, de GGD, ZuidZorg, kinderopvang en WIJ Eindhoven. Dit gebeurt als een kind of een gezin waar zorg om is met meerdere van deze instanties te maken heeft. Als wij er niet in slagen te komen tot een afdoende oplossing kunnen we ons aanmelden voor collegiale ondersteuning bij de Expertisedienst. Aanmelden gebeurt door de directeur of intern begeleider via een mail naar de projectleider van het Advies & Onderwijsexpertise netwerk Eindhoven. Ook kunnen we een aanvraag doen voor middelen zware ondersteuning: vanuit Passend Onderwijs kan school een aanvraag doen voor extra ondersteuning door externen. De intern begeleider bekijkt samen met stamgroepleider en ouders welke extra hulp ingezet kan worden.

Onze ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van onze school.

Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals de SALTO-expertisedienst of de coördinator passend onderwijs van SALTO. U kunt zelf ook advies vragen aan de coördinator passend onderwijs van SALTO. De coördinator passend onderwijs is te bereiken via de contactgegevens van SALTO. Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat. Vorig schooljaar zijn 2 leerlingen van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.

De overgang naar een volgende groep:

Bij voldoende resultaten gaat een kind door naar de volgende stamgroep. Er kan echter sprake zijn van de afweging om een kind niet door te laten gaan naar een volgende stamgroep, of juist versneld te laten doorstromen. In beide gevallen is het een ingrijpende beslissing. Vandaar dat wij altijd heel zorgvuldige afwegingen maken, waarin het belang van het kind voorop staat.  

In alle gevallen betrekken wij de ouders tijdig in het proces en maken we gezamenlijke afwegingen. De uiteindelijke beslissing over doubleren of versnellen ligt bij de school, daarbij zijn de stamgroepleider en het ondersteuningsteam (intern begeleider, directeur en indien mogelijk de orthopedagoog) betrokken. In het belang van het kind is het streven om met de ouders op één lijn te komen. Lukt dat niet en gaat het kind tegen de beslissing van school in toch door naar een volgende stamgroep, stellen wij een plan op waarin beschreven staat wat school wel en niet kan bieden aan deze leerling. De ouders ondertekenen dit. Ook de communicatie naar het kind zelf en de stamgroep waarin het zit is erg belangrijk. De ouders en de stamgroepleider maken afspraken over het moment en de wijze waarop de beslissing aan het kind aan de stamgroep wordt medegedeeld.

Uitgangspunten:

 • doubleren willen wij zoveel mogelijk voorkomen, het moet echt de beste oplossing zijn voor de problemen die het kind ervaart;
 • doubleren gebeurt maximaal één keer gedurende de schoolloopbaan van het kind;
 • versnellen gebeurt maximaal één keer gedurende de schoolloopbaan van het kind;
 • wij nemen de totale ontwikkeling van het kind mee in de besluitvorming;
 • we kijken dus altijd naar meerdere factoren: de cognitieve ontwikkeling, de werkhouding, de sociale en emotionele ontwikkeling, de motoriek;
 • ook kindfactoren en omgevingsfactoren nemen we mee in de overwegingen;
 • een kind doubleert niet op grond van achterstand op 1 cognitief gebied;
 • een kind versnelt niet op grond van een versnelde ontwikkeling op 1 cognitief gebied; 
 • als een kind doubleert staat in het (groeps)handelingsplan beschreven hoe wij aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het betreffende kind. Dit plan is gericht op een of meer van de onderdelen cognitieve ontwikkeling, werkhouding, sociale en emotionele ontwikkeling en motoriek. Bijvoorbeeld: meer zelfvertrouwen / minder faalangst betere concentratie betere werkhouding vergroten van de zelfstandigheid vergroten van de weerbaarheid inhalen van een leerachterstand betere sociale vaardigheden groei in de emotionele ontwikkeling;   
 • de eerste signalering vindt plaats in de eerste helft van het schooljaar. Als daarin een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling naar voren komt bespreekt de stamgroepleider dat met de ouders. In de tweede helft van het schooljaar wordt gewerkt aan punten die de ontwikkeling van het kind extra nodig heeft, dit staat beschreven in een (groeps)plan. Streven is dat uiterlijk 4 weken voor het einde van het schooljaar de definitieve beslissing wordt genomen door het ondersteuningsteam en met de ouders wordt besproken;
 • doubleren moet ook, voor zover dit van tevoren te bepalen is, het gewenste effect hebben: verwachten wij voldoende rendement, zodat het kind na het doublurejaar de leerstof in het gewenste tempo kan volgen;
 • bij de keuze voor versnellen moet de verwachting zijn dat het kind de leerstof en ontwikkeling in de rest van de schoolloopbaan goed doorloopt, op alle gebieden.

Groep 0-1-2: voor alle kinderen die 4 jaar worden tussen 1 oktober en 1 januari gebruiken wij het protocol Herfstleerlingen. Deze is te lezen op de website van de school.

Wanneer spreken wij over een achterstand:

Wij nemen de volgende onderdelen mee in de afwegingen:

Voor alle groepen, uitval op de gebieden:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • rekenen                                                                                               
 • taal / spelling 
 • waarbij op 2 van bovenstaande gebieden niveau  IV en niveau V scores in de Cito-toetsen worden behaald   
 • onvoldoende resultaten (o.a. de methodegebonden toetsen)grote achterstand op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de zelfstandigheid en/of de motorische ontwikkeling
 • ook observaties door stamgroepleider en intern begeleider worden meegenomen in de afweging
 • in de groepen 0 -1 - 2 wordt daarvoor KIJK gebruikt
 • van groep 3 naar groep 4: Lezen AVI M3 wordt niet beheerst
 • wanneer er sprake is van een achterstand bespreekt de stamgroepleider het kind in het ondersteuningsteam

Wanneer spreken wij van een versnelde ontwikkeling:

Bij doortoetsen van het volgende leerstofjaar moet op alle genoemde gebieden een Niveau I score bij de Cito-toetsen worden behaald. Tevens kijken wij ook hier nadrukkelijk naar de aspecten sociale en emotionele ontwikkeling en werkhouding, en of het kind dus ook op deze gebieden past in de leeftijdsgroep waarin het dan terecht komt. Bij het nemen van de beslissing omtrent wel of niet versnellen kunnen ook wij gebruik maken van de VersnellingsWenselijkheidsLijst.

Wanneer er sprake is van een versnelde ontwikkeling bespreekt de stamgroepleider het kind in het ondersteuningsteam.

Het hele schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school. Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dat geval gaan we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals de SALTO-expertisedienst of de coördinator passend onderwijs van SALTO. Dit loopt altijd via de school en in overleg met ouders/verzorgers.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de bijlages staan de ambities die wij als school hebben op verschillende aandachtsgebieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelend leren:

In de kleuter stamgroepen staat spelend leren centraal. Kinderen leren door te doen en vanuit spel en kunnen zich ontplooien door (samen) spel. Belangrijk hierbij is:

 • een rijke speel-/leeromgeving binnen en buiten;
 • rijk ingerichte hoeken zorgen ervoor dat kinderen zelf gaan ontdekken en op onderzoek uitgaan;
 • gebruik van het leerlingvolgsysteem KIJK!;
 • en we werken met LOGO3000. 

Thema’s: We werken in de kleuter stamgroepen niet vanuit een methode, maar vanuit thema’s die ieder 6 tot 8 weken duren. Binnen ieder thema staan een aantal doelen centraal op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid: Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Stimuleren van zelfstandigheid van kleuters is dan ook belangrijk en doen we vanaf de start

Extra ondersteuning / uitdaging: We maken gebruik van LOGO3000 om de woordenschat te oefenen. Ook hebben we tweewekelijks een specialist van “Punt Uit” in de school die groepjes kinderen begeleidt die extra oefening kunnen gebruiken op het gebied van woordenschatondersteuning / zinsbouw.

Methode Krullenbol voor leerlingen die motorische ondersteuning behoeven.

Bouw!: Ook maken we gebruik van Bouw! Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden.

KIJK!: We werken met leerlingvolgsysteem KIJK! KIJK! is een veel gebruikt, digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leraren en pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar

Doorgaande lijn: Kinderen die als peuter op Korein Hettenheuvel starten zijn bekend met de manier van werken op school. We zorgen voor een doorgaande lijn door af te stemmen op veel verschillende vlakken.

Terug naar boven