SALTO-basisschool de Ontmoeting

Hettenheuvellaan 2A 5628 DP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool de Ontmoeting

Het team

Toelichting van de school

Er vindt een verschuiving plaats wat betreft de leeftijdscategorieën doordat in een betrekkelijk kort tijdsbestek een aantal personeelsleden met (vervroegd) pensioen gaat. Hierdoor daalt de gemiddelde leeftijd. Dat zal ook betekenen dat de verdeling directie - onderwijzend personeel zal wijzigen ten gunste van onderwijzend personeel.

Doordat wij weinig gewogen leerlingen op school hebben is het aantal leerlingen per fulltime leerkracht iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

De functies die wij binnen onze school kennen zijn: directeur, groepsleider, intern begeleider, bouwleider, ict-coördinator,VVE-coördinator, administratief medewerkster, conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een personeelslid verlof heeft, wordt de vervanging geregeld via Driessen. Zij gaan op zoek naar een geschikte kandidaat voor de groep. Wanneer zij geen kandidaten hebben, proberen we intern te schuiven zodat er toch een leerkracht voor de groep staat. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de groep opgedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een Jenaplanschool en werken in stamgroepen. Door in stamgroepen te werken  waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten ervaren kinderen ook verschillende rollen.  Zo kunnen ze niet alleen ervaren hoe het is om de jongste te zijn, maar ook om bij de oudsten van de groep te horen. Dit zien we terug in het samenwerken en leren van en met elkaar.

Het kan wel voorkomen dat wij vanwege leerlingaantallen en verdeling over groepen toch genoodzaakt zijn deze groepen met een andere groep tot een stamgroep te vormen. In 2013-2014 was dat het geval.

Onze voorkeur is dus de volgende verdeling: groep 1-2, groep 3, groep 4-5, groep 6-7, groep 8. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

SALTO-school de Ontmoeting werkt thematisch vanuit de Jenaplan visie. Wij werken vanuit doelen binnen thema's waardoor wij ons niet direct vasthouden aan vaste tijden bij de verschillende vakken. Wij zoeken een goed evenwicht binnen een thema zodat alle vakken aan bod komen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

SALTO-school de Ontmoeting werkt thematisch vanuit de Jenaplan visie. Wij werken vanuit doelen binnen thema's waardoor wij ons niet direct vasthouden aan vaste tijden bij de verschillende vakken. Wij zoeken een goed evenwicht binnen een thema zodat alle vakken aan bod komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven