De Schelp

Zuiderzeelaan 3 5628 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van De Schelp
  • Schoolfoto van De Schelp

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben op onze school ook 2 rekenspecialisten en een gedragsspecialist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij verlof of ziekte doen wij een beroep op de vaste vervangingsmedewerkers van de SKPO. Zoveel mogelijk vragen we vervangers die bekend zijn met onze school zodat de kinderen een vertrouwde leerkracht voor hun groep hebben.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van vakdocenten voor de volgende vakgebieden:

  • Taal: wij maken gebruik van taalspecialisten om ons taalonderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 
  • Rekenen: wij maken gebruik van een rekenspecialist om ons rekenonderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
  • Bewegingsonderwijs: leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van een vakdocent bewegingsonderwijs. 
  • Muziek: leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen muziekles van een vakdocent van Project Cultuurstation.
  • Sociaal-emotioneel: wij maken gebruik van Rots & Water trainers om leerling extra vaardigheden te leren in het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, we maken in alle groepen gebruik van de methode Kwink en er is een gedragsspecialist in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's. Leerlingen werken in kleine groepjes op hun eigen niveau aan de vakgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Schelp zorgen wij ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met andere basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We proberen ons onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoefte van alle leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen SPIL- centrum Zuiderzeelaan is de opvoeding en de educatie van kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kinderopvang, school en ouders. 

Terug naar boven