Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Frankrijkstraat 79 5622 AE Eindhoven

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale Eindtoets in groep 8

In onze school wordt de Centrale Eindtoets afgenomen aan het einde van groep 8, zoals vereist door de Nederlandse overheid. Deze toets wordt ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) en heeft als doel de kennis en vaardigheden van onze leerlingen te meten op gebieden zoals taal, rekenen en studievaardigheden. Deze toets vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijssysteem en helpt ons om het potentieel van elke leerling te identificeren en hen voor te bereiden op de middelbare school.

Referentieniveaus 1F en 1S/2F

Onze school hecht grote waarde aan het bereiken en behouden van hoge onderwijsnormen. Daarom streven we ernaar te voldoen aan de 1F (fundamenteel niveau) en 1S/2 (streefniveau) referentieniveaus, zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid. Het 1F-niveau geeft de basisvaardigheden aan die leerlingen aan het einde van de basisschool zouden moeten beheersen, terwijl het 1S/2Fniveau de streefdoelen aangeeft voor de best presterende leerlingen. We zijn trots om te kunnen melden dat onze leerlingen consistent goed presteren op de Centrale Eindtoets en dat we voldoen aan zowel de 1F- als de 2S-normen. 

Waar onze schoolweging een gemiddelde norm heeft van 90% (en correctiewaarde 85%) voor het 1F-niveau heeft onze school een driejaarsgemiddelde van 94,9%. Voor wat betreft het 1S/2F-niveau geldt de norm van 37,5% (en correctiewaarde 56,6%) en heeft onze school 56,6% gehaald.

We blijven ons inzetten om een uitmuntende leeromgeving te bieden waarin onze leerlingen kunnen excelleren en zich voorbereiden op een succesvolle toekomst.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Doelen van het onderwijs

Een van onze voornaamst doelen is om onze leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot zelfbewuste, verantwoordelijke en nieuwsgierige burgers. We streven ernaar om hen de kennis en vaardigheden te bieden die ze nodig hebben om in de 21ste eeuw te gedijen.

 1.  Cognitieve ontwikkeling: We bieden een evenwichtig en uitdagend curriculum dat gericht is op de ontwikkeling van essentiële vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en wiskunde.
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling: We geloven dat het cruciaal is om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat ze kunnen groeien als empathische en samenwerkende burgers.
 3. Creatieve ontwikkeling: Wij ondersteunen de creatieve groei van onze leerlingen door muziek en andere expressievormen in ons curriculum te integreren. Ons curriculum zal binnen afzienbare tijd aangevuld worden met kooklessen.

Resultaten van het onderwijsleerproces

Wij meten de resultaten van ons onderwijsleerproces op diverse manieren om een holistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van elke leerling. We houden rekening met hun cognitieve prestaties, sociale en emotionele groei, en creatieve expressie. 

 1. Cognitieve prestaties: De resultaten van gestandaardiseerde citotoetsen en voortdurende beoordelingen vanuit methodegebonden toetsen vormen een essentieel onderdeel van hoe we de cognitieve voortgang van onze leerlingen meten.
 2. Sociaal-emotionele groei: Wij meten de sociale en emotionele groei van onze leerlingen door observaties en gesprekken, evenals gestructureerde beoordelingen via onder meer de SCOL. Wij zien hoe onze leerlingen zich ontwikkelen tot zorgzame en samenwerkende persoonlijkheden.
 3. Creatieve ontwikkeling: Leerlingen krijgen volop gelegenheid om hun creatieve vaardigheden te tonen en te ontwikkelen, en deze worden op verschillende manieren beoordeeld, waaronder presentaties en optredens.

Deze resultaten worden niet geïsoleerd beschouwd. In plaats daarvan zien we ze als onderdeel van de bredere context van elke leerling, zoals hun leeftijd, ontwikkelingsfase, persoonlijke omstandigheden en aspiraties. Het is deze holistische aanpak die ons in staat stelt om elke leerling als individu te erkennen en ondersteunen. We hechten waarde aan transparantie en we verstrekken onze oudersaccurate, bijgewerkte informatie op geplande voortgangsgeprekken. Uiteraard zijn we ook altijd bereid om vragen te beantwoorden en verdere informatie te verstrekken waar nodig.Op onze school meten we de tussenresultaten door middel van een combinatie van formatieve en summatieve toetsen. Deze methoden worden gebruikt om de voortgang en ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen en om hen te ondersteunen bij het behalen van hun tussenresultaten.

Meten van tussenresultaten

Formatieve toetsen zijn bedoeld om het leerproces te bevorderen. Leerkrachten gebruiken deze toetsen om te bepalen waar de leerlingen zich bevinden in hun leerproces en om aanpassingen te maken aan hun instructie. Dit kan bijvoorbeeld een project of een klassikale discussie zijn. Summatieve toetsen zijn daarentegen bedoeld om halverwege en aan het eind van het schooljaar de kennis en vaardigheden van leerlingen te meten. Dit doen we met gestandaardiseerde toetsen van de Cito.

Ondersteuning van leerlingen

Op onze school gebruiken we een verscheidenheid aan strategieën om leerlingen te ondersteunen bij het behalen van hun tussenresultaten. Dit kan variëren van extra hulp of begeleiding, individuele of groepsprojecten, tot adaptieve software. Een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning is het opstellen van individuele plannen of groepsplannen. Deze plannen worden opgesteld op basis van de resultaten van de formatieve en summatieve toetsen en zijn bedoeld om de leerlingen te helpen bij het bereiken van hun leerdoelen.

Reflectie op tussenresultaten

Reflectie op tussenresultaten is een essentieel onderdeel van het leerproces. Leerkrachten bespreken de resultaten van toetsen en opdrachten met de leerlingen en geven feedback om hun leren te bevorderen. Deze feedback kan zowel positieve aspecten (wat de leerling goed heeft gedaan) als verbeterpunten (waar de leerling aan moet werken) omvatten.Ook zijn er regelmatige voortgangsgesprekken tussen de leerkracht, de leerling en de ouders/verzorgers om de voortgang van de leerling te bespreken. Deze gesprekken zijn een kans om de leerdoelen van de leerling te herzien, de ondersteuning aan te passen indien nodig, en om de leerling aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leren.

Het uiteindelijke doel van al deze strategieën is om een positieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen kunnen groeien en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies over het niveau van de leerling wordt bepaald door de volgende factoren:

 • De uitslagen van de Cito-toetsen groep 1 t/m 8;
 • De resultaten van de methode-gebonden toetsen en eventuele capaciteitsonderzoeken;
 • De inzet en sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling gemeten volgens de SCOL methode.

Om een goed advies te kunnen geven voor het kiezen van een school binnen het voortgezet onderwijs laat onze school zich zo nodig ook adviseren door een externe adviseur. Voor de advisering worden er in groep 6, 7 en 8 Cito-toetsen afgenomen op kennis en vaardigheid. Van deze gegevens wordt een onderwijskundig rapport opgesteld door de leerkracht van groep 8, die ook de PO-VO-coördinator is. Dit rapport geeft een beeld van de mogelijkheden van een leerling en vormt een basis voor de beste advisering. 

Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van het onderwijskundig rapport. In dat rapport komt ook het schooladvies te staan. Dit advies wordt opgesteld door een adviescommissie: de leerkracht(en) van groep 8, de leerkrachten van groep 7 en 6, de interne begeleider en de schoolleiding.  De leerkracht van groep 8 voert de adviesgesprekken met de ouders/verzorgers. Groep 8 maakt dit jaar IEP doorstroomtoets. De uitslag van deze toets komt pas nadat het schooladvies is gegeven maar kan nog tot bijstelling, alleen naar boven, van het advies leiden. De ouders/verzorgers dienen zelf hun leerling bij het voortgezet onderwijs aan te melden. De school waar de leerling is aangemeld, vraagt het onderwijskundig rapport (en wenst soms ook persoonlijk contact met de leerkracht van groep 8) en beslist dan of een leerling wel of niet geplaatst wordt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het groepsdynamisch onderwijs richt zich op onze school op het sociaal-emotionele domein van leerlingen, wat betekent dat de school aandacht besteedt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en het welzijn van de leerlingen. Hierdoor worden ze beter in staat gesteld om effectief te communiceren, samen te werken en om te gaan met hun eigen emoties en die van anderen. De school zal proberen aan te sluiten bij diverse kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerlingen:

 • Sociale vaardigheden: De school zal werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden, zoals luisteren, communiceren, samenwerken, empathie tonen, conflicten oplossen en respectvol met anderen omgaan.
 • Emotionele intelligentie: Er zal aandacht zijn voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie bij leerlingen, waarbij ze leren omgaan met hun eigen emoties, zelfbewustzijn ontwikkelen en emotionele regulatie leren.
 • Weerbaarheid: De school zal zich richten op het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van leerlingen, zodat ze beter kunnen omgaan met uitdagingen en tegenslagen.
 • Zelfvertrouwen: Er zal aandacht zijn voor het opbouwen van het zelfvertrouwen van leerlingen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en durven te uiten.
 • Sociale inclusie: De school zal streven naar een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich geaccepteerd en betrokken voelen, ongeacht hun achtergrond of kenmerken.

Om dit zichtbaar te maken, gebruikt de school diverse aanpakken:

 • Sociaal-emotionele lessen: Er kunnen specifieke lessen of activiteiten worden georganiseerd die zich richten op sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en weerbaarheid.
 • Groepsactiviteiten: Samenwerkingsactiviteiten en groepsprojecten kunnen worden georganiseerd om de leerlingen te stimuleren effectief samen te werken en te communiceren.
 • Sociale interventies: Als er zich conflicten voordoen, zal de school mogelijk interventies aanbieden om deze op te lossen en de betrokkenen te begeleiden bij het begrijpen en oplossen van hun emoties.
 • Schoolcultuur: De school zal werken aan het bevorderen van een positieve en inclusieve schoolcultuur waarin sociale en emotionele ontwikkeling belangrijk worden geacht.

Kortom, groepsdynamisch onderwijs richt zich op het bevorderen van de sociale vaardigheden, emotionele intelligentie en het welzijn van leerlingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en effectief kunnen functioneren in de samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerking
 • Interpersoonlijke relaties
 • Actief leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 en 24 mei 2017 voerde de inspectie haar laatste kwaliteitsonderzoek uit bij onze school. Onze school had haar kwaliteit op dat moment op orde en de inspectie handhaafde sindsdien het basisarrangement.

Wat ging er goed?

De leraren volgden systematisch of hun leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelden. Ze letten daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op hun sociaal emotioneel functioneren. De ouders met wie gesproken werd, vonden dat de leraren hun leerlingen goed in beeld hadden. Het team werkte vanuit een gemeenschappelijke visie op een professionele manier met elkaar samen, waarin naast het inhoudelijk gesprek ook aandacht was voor de persoonlijke situatie van de leraren. Het kwaliteitsdenken binnen het team was in hoge mate aanwezig.

Wat kon beter?

In de lessen gebruikten de leraren een herkenbaar instructiemodel. Echter, waren de leraren tijdens de uitleg vaak aan het woord en moesten de leerlingen voornamelijk luisteren. De uitdaging vormde zich toen om tijdens de instructie de leerlingen actiever te laten zijn door bijvoorbeeld de inzet van coöperatieve werkvormen. De leerlingen van onze school gingen met plezier naar school. Zowel de leerlingen als de ouders waren positief over het schoolklimaat. Maar, er was meer aandacht nodig voor de verscherpte wetgeving rondom de sociale veiligheid. De kwaliteitszorg kon nog aan kracht winnen als de school zelf de kwaliteit van het onderwijsproces in beeld bracht.

Wat moest beter?

Het onderwijs op onze school voldeed aan de wet (basiskwaliteit). Er waren daarom geen punten die beter moesten. De school kreeg dan ook het vertrouwen van de inspectie.

Terug naar boven