Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Frankrijkstraat 79 5622 AE Eindhoven

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Het team

Toelichting van de school

Het team van Tarieq Ibnoe Ziyad is een krachtig voorbeeld van diversiteit en inclusie, met professionals van meerdere levensbeschouwingen, sociale en culturele achtergronden. Als school hechten we grote waarde aan het socialiseren van en met leerlingen en streven we ernaar een vertegenwoordiging te zijn van de pluriforme samenleving.

We geloven dat het belangrijk is dat leerlingen in de klas brede rolmodellen zien, zodat ze zich kunnen identificeren met verschillende perspectieven en achtergronden. Ons team bestaat uit een diverse groep professionals die zich volledig inzetten voor de missie en visie van onze organisatie.

We hebben een gastvrije administratief medewerker die zorgt voor een warm ontvangst en soepele organisatie, en een team van leerkrachten die zich inzetten voor het creëren van een inspirerende leeromgeving. Daarnaast hebben we twee interne begeleiders die ervoor zorgen dat de leerkrachten de ondersteuning krijgen, zodat ze op hun beurt de leerlingen kundig kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Ook zetten we onze leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten in voor tutoring en additionele ondersteuning die bijdragen aan een inclusieve klaspraktijk. Onze facilitair medewerker zorgt voor een veilige en schone omgeving. Onze vakleraren verzorgen delen van het rijke curriculum.

Hierbij een opsomming van onze ervaren vakleraren: 

 • Levensbeschouwing
 • Bewegingsonderwijs
 • Cultuureducatie
 • Digitale vaardigheden
 • Techniek en Wetenschap

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat leraren niet aanwezig kunnen zijn om de lessen te verzorgen. Dit kan zijn door ziekte of andere (on)voorziene omstandigheden, zoals een acute  en dringende zorgbehoefte van een directe naaste van deze leerkracht. In deze situaties volgen we een vastgesteld stappenplan om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan en om de continuïteit van het leerproces van onze leerlingen te waarborgen. 

1. Onmiddellijke vervanging

In het geval van een kortstondige ziekte (één tot drie dagen), proberen we een bevoegde vervanger van binnen of buiten de school te vinden. Onze ervaringen met het vinden van beschikbare vervangende leraren is, dat het in deze tijden van arbeidsmarktkrapte steeds moeilijker is om externe bevoegde leerkrachten te vinden.

2. Langdurige ziekte

Als de ziekte langer aanhoudt, zoeken we een meer permanente oplossing zoeken. We zetten indien nodig een opdracht bij een recruitmentbureau / externe invalpool uit. 

3. Alternatieve oplossingen

Als er geen vervangende leraar beschikbaar is, zoeken we alternatieve oplossingen. Dit kan betekenen dat andere bevoegde leraren tijdelijk extra uren werken, of dat onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners zelfstandig werken onder toezicht van een andere leraar. We proberen altijd te zorgen voor voldoende begeleiding en ondersteuning. Mocht voorgaande geen optie zijn, dan kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd.

4. Communicatie

We zullen de ouders en leerlingen zo snel mogelijk via de ouderapp Parro op de hoogte brengen van de situatie en de gekozen oplossing. We vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van eventuele wijzigingen en dat er ruimte is voor vragen en feedback. Het welzijn en de voortgang van het onderwijsleerproces is onze hoogste prioriteit. We streven ernaar om eventuele verstoringen door ziekte of andere omstandigheden tot een minimum te beperken en te zorgen voor een zo normaal mogelijke leerervaring.

5. Gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken

Voor de schoolleiding en de leerkrachten heeft het vervangen van een zieke collega ook gevolgen voor de andere taken die zij vervullen. Het is een heel gepuzzel om én les te geven én die andere taken naar behoren te verrichten. Zolang er een tekort is aan vervangende leerkrachten, zal steeds geprobeerd worden de vervanging van een zieke leerkracht zo te regelen dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methode Piramide 

In de kleuterbouw werken we spelenderwijs en thematisch aan de doelen van groep 1 en 2. De peuters en de groepen 1 en 2 werken tegelijkertijd met hetzelfde thema, aangepast op niveau en steeds verder uitgediept. Zowel de peuterspeelzaal als de groepen 1 en 2 gebruiken onder andere Piramide bij het voorbereiden van de thema’s. Het programma bestaat uit taal-, reken-, lees- en schrijfactiviteiten, en creatieve-, bewegings- en onderzoeksactiviteiten.

Samen met de kinderen worden deze activiteiten uitgevoerd en de thema's vormgegeven en uitgebreid.  Een thema duurt gemiddeld vier weken, en tussendoor is soms een themavrije week gepland voor extra herhaling en verdieping. De leerkrachten observeren de leerlingen en hun basiskenmerken en betrokkenheid. De kinderen worden gevolgd volgens de zeventien ontwikkelingslijnen van het observatiesysteem KIJK. De leerkrachten passen het onderwijs aan naar wat de kinderen nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken (zone van naaste ontwikkeling). De peuterspeelzaal gebruikt ook het observatiesysteem KIJK, waardoor we ook hier een doorlopende lijn hebben.

De zeventien ontwikkelingslijnen vanaf 4 jaar tot 7 jaar zijn: 

 • Zelfbeeld
 • Relatie met volwassenen
 • Relatie met andere kinderen
 • Spelontwikkeling
 • Taakgerichtheid en zelfstandigheid
 • Beginnende gecijferdheid
 • Lichaamsoriëntatie
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Tijdsoriëntatie
 • Logisch denken
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalontwikkeling
 • Auditieve waarneming
 • Visuele waarneming
 • Fijne motoriek
 • Grote motoriek
 • Tekenontwikkeling 

Een vaste dagopbouw is belangrijk voor een leerling om zich veilig te voelen; vanuit die veiligheid komt het spelenderwijs tot leren. Daarom hangen in de lokalen de dagritmekaarten. Hierop kunnen de leerlingen zien wat er die dag gaat gebeuren. 

In groep 1 en 2 werken we in grote kringen, waar we met de leerlingen aan de slag gaan met activiteiten passend bij het thema. Daarnaast gebruiken we de kleine kringen om beter aan te sluiten bij het niveau van de verschillende kinderen in de groep. De kinderen spelen en werken tijdens de speelwerkles, waarbij de leerlingen zelfstandig en onder begeleiding van de leerkracht en/of tutor aan de gang kunnen gaan met materialen die met de thema's te maken hebben, en met spel - en ontwikkelingsmaterialen passend bij hun niveau. De leeromgeving wordt waar mogelijk aangepast aan het thema. Materialen worden toegevoegd in de verschillende hoeken, zoals de huishoek, bouwhoek en lees- en schrijfhoek zodat kinderen betekenisvol aan de doelen kunnen werken en het zich spelenderwijs eigen kunnen maken. Voor meer betrokkenheid mogen kinderen spullen van thuis meebrengen om in de klas te laten zien, er over te vertellen en mee te spelen en werken als dit past binnen het lopende thema. 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen werken we in groep 1 en 2 met een weektaak. De kinderen krijgen een of meerdere taken die ze per week tijdens de speelwerkles moeten doen en worden gestimuleerd om zelf te plannen wanneer ze dit gaan doen. 

Ouders worden via ouderbijeenkomsten per thema geïnformeerd over wat we doen in de klas en wat zij thuis zouden kunnen doen om hierbij aan te sluiten. Per thema krijgt het kind huiswerk mee om thuis ook met het thema en de lesstof aan de slag te gaan.

Tutor 

In de uitvoering van de methode Piramide wordt gewerkt met tutoren. Een tutor is een extra leerkracht die met leerlingen apart of in kleine groepjes werkt, wanneer er extra ondersteuning nodig is. De tutor werkt vooruit (pre-teaching) m.b.t. het thema, zodat de begrippen al bekend zijn wanneer deze in de grote kring behandeld worden. Dit maakt de leerlingen sterker wat betreft de taal en dit draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de leerling bij de groepsactiviteiten. Daarnaast begeleidt de tutor in samenspraak met de groepsleerkracht (groepjes) kinderen in de klas.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vereiste aantal lesuren voor leerlingen over een periode van 8 jaar is 7520 uur, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit is conform ons urentabel in relatie tot het vakantierooster haalbaar.

In onderwijsurentabel worden de richturen voor alle leraren weergegeven, opgedeeld naar vak en groep (groepen 3 t/m 8). Deze uren zijn richtlijnen, maar soms kan het nodig zijn om meer tijd uit te trekken voor een bepaald vak. Bijvoorbeeld wanneer een groep leerlingen uitvalt op een bepaald vak of wanneer een belangrijk lesonderdeel extra aandacht vereist. In dergelijke gevallen wordt er overlegd met onder andere de intern begeleiders.

Methode Veilig leren lezen 

Groep 3 legt de basis voor het leren lezen en werkt met de methode Veilig leren lezen.  Deze tutor methode werkt volgens een tweetal fases.  De eerste fase duurt ongeveer tot de helft van groep 3. In die fase leren de leerlingen alle letters en het structureren van woorden. Hierdoor leren de leerlingen om de letters en klanken met elkaar te verbinden, waardoor ze de vaardigheid ontwikkelen om te kunnen automatiseren. In de tweede fase wordt de nadruk gelegd op het automatiseren en het ‘vloeiend’ lezen. Wij streven ernaar om de leerlingen aan het eind van het jaar op AVI E3 te laten lezen.

Voortgezet technisch lezen 

Ook na groep 3 blijft vlot lezen erg belangrijk. In groep 4 t/m 8 werken we met de leesmethode Estafette. Op 3 momenten in de week wordt klasoverstijgend op niveau gelezen.  Leerkrachten blijven het leesproces begeleiden. Twee keer per jaar wordt er opnieuw getoetst met de 3 minuten toets (DMT) en de AVI toets om te bepalen wie op een hoger niveau kan gaan lezen. Wanneer daar signalen voor zijn, wordt ook tussentijds getoetst.  Bij de afronding van het aanvankelijk leesonderwijs kun je de lezers grofweg in vier typen indelen: 

 1. Leerlingen die veel moeite hebben met leren lezen en het risico lopen om aan het eind van groep 8 de eindtermen niet te halen. Deze leerlingen hebben moeite met het lezen op zowel woord- als op tekstniveau.
 2. Leerlingen die vooral moeite hebben met het lezen op woordniveau.
 3. Leerlingen die vooral moeite hebben met het lezen op tekstniveau.
 4. Leerlingen die hun leesvaardigheid veelal op eigen kracht ontwikkelen.

Leerlingen in aanpak 1 en 2 lezen onvoldoende nauwkeurig en hebben moeite met het ontsleutelen van woorden. Deze leerlingen krijgen onder meer oefeningen op woordniveau die hen trainen in het correct en accuraat lezen. Het belang van vlot technisch lezen is inmiddels door een groot aantal onderzoeken aangetoond.

Begrijpend lezen 

Naast het technisch goed lezen van teksten is het begrijpen ervan even belangrijk. We gebruiken hiervoor Nieuwsbegrip in de groepen 4 t/m 8.  Sinds het schooljaar 2011-2012 werken we met Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Dit zijn methoden die op Internet via een speciale leerlingenomgeving leeslessen aanbieden. De methoden bieden de mogelijkheid om actueel nieuws in de groepen te bespreken. Nieuwsbegrip behandelt onderwerpen uit onder meer het Jeugdjournaal en het Klokhuis en zijn voor de leerlingen te downloaden voor klassikaal gebruik. Zowel mondeling als schriftelijk kan deze methode verwerkt worden. Nieuwsbegrip XL biedt ook de mogelijkheid dieper in te gaan op teksten hetgeen de woordenschat van de leerlingen ten goede komt.

Taal 

In groep 3 zijn taal en lezen nauw met elkaar verbonden in de methode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we sinds het schooljaar 1999 de taalmethode Taal Actief. Doordat deze methode met thema’s werkt, zijn alle leerlingen van de school met één aspect van hetzelfde onderwerp bezig. In deze methode worden alle aspecten van taal ontwikkeld: taalbeschouwing, creatief taalgebruik, spreken en luisteren. De taalmethode heeft een separate spellingmethode. Doordat we de aanvullende woordenschatlijn bij Taal Actief 3 gebruiken, is er veel aandacht voor het leren van het Nederlands als tweede taal en wordt er veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat. De methode biedt veel mogelijkheden tot differentiëren en zelfstandig werken.

Engels 

Naast het Nederlands krijgen de leerlingen in groep 5 t/m 8 les in de Engelse taal.  Hello World is een praktijkgerichte methode. Het kiest voor communicatief Engels, met het accent op mondeling taalgebruik. Kennis van de taal is niet het hoofddoel. Het leert leerlingen vooral om te communiceren in alledaagse situaties. Het motiveert de leerlingen met animatiefilmpjes die bij de lesopeningen gebruikt worden. De methode heeft gevarieerde werkvormen zoals liedjes, spellen, puzzels, rollenspellen en meer.  Er is een duidelijke opbouw in units en lessen. De eerste helft van elke les gebeurt klassikaal vanuit het tekstboek. Tijdens de tweede helft laten wij de leerlingen zelfstandig werken met het werkboek. Hello World is geschikt voor combinatiegroepen.

Groep 5-6 

Hello World biedt een compact programma van 24 lessen per jaar aan, verdeeld over 6 units.  De lessen bestaan uit leuke, korte, klassikale activiteiten van 20 minuten. Het pakket sluit goed aan bij het pakket voor groep 7-8. Voor groep 5-6 zijn er twee lespakketten met de verhalen Meeting Simon Perkins en Lisa's Journey.

Groep 7-8 

In groep 7-8 is er elke week een les van 45 minuten. In totaal zijn er 30 lessen per jaar. De leerstof is verdeeld over 6 units (hoofdstukken) van elk 5 lessen. In elke unit staan 2 leerdoelen centraal. Leerdoel 1 in les 1 en 2, en leerdoel 2 in les 3 en 4. In les 5 worden beide leerdoelen toegepast op nieuwe taalsituaties.  Voor groep 7-8 zijn er 2 lespakketten. Elk lespakket heeft zijn eigen verhaallijn: Twins' Talk en Film Friends. Differentiatie vindt in het workbook plaats. Dit workbook heeft opdrachten van een opklimmend niveau. Zo kunnen de leerlingen op hun eigen niveau de stof verwerken. Ook tijdens het klassikale deel van de les worden leerlingen op verschillende niveaus uitgedaagd.

Schrijven 

In de groepen 1 en 2 wordt een start gemaakt met fijn motorische oefeningen en beginnende geletterdheid ter voorbereiding van het schrijven in groep 3. Groep 3 legt de basis voor het schrijven. Wij doen dat met de nieuwste versie van Pennenstreken.  De schrijfletters zijn licht hellend. Aanvankelijk worden de letters los geschreven. Daarna leren de leerlingen de letterverbindingen en leestekens. Ook het correct schrijven van de cijfers krijgt aandacht. In het tweede half jaar van groep 3 wordt er aan elkaar geschreven. Van groep 4 tot en met groep 8 wordt er aan elkaar geschreven.

Rekenen 

De school heeft in 2010 de methode Rekenrijk geïmplementeerd. Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee leerlingen op basis van begrip leren rekenen. De opzet en het organisatiemodel zijn helder, waardoor leerkrachten én leerlingen er snel en makkelijk mee werken.  De vragen, praktische problemen en kritische geluiden die er in het onderwijsveld waren zijn allemaal verwerkt in Rekenrijk.  Rekenrijk verdeelt ieder leerjaar in twaalf blokken van drie weken. De basisstof komt in de eerste twee weken aan de orde. Daarbij bestaat les 5 steeds uit onderhoud en een herhaling van de lessen 1 tot en met 4. Les 10 is een herhaling van het gehele blok. In de derde week is er eerst ruimte voor toetsing, daarna maken leerlingen zelfstandig weeropgaven (herhaling) of meer-opgaven (verrijking). Rekenrijk begint ieder schooljaar met een blok waarin de onderwerpen van het vorig jaar nog eens langskomen.  De dagelijkse rekenles duurt 60 minuten (in groep 3 iets korter). Rekenrijk voldoet aan alle referentieniveaus. De doelen van de methode komen in ieder leerjaar overeen met het wettelijk kader en de doelen van de PO-raad. Met name in de groepen 3 t/m 5 voegt Rekenrijk daar onderwerpen aan toe.

Wereldoriëntatie 

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de thema’s van Piramide. We kijken onder andere naar de series Koekeloere, Het Zandkasteel en de kamer van Ko.  De vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden afzonderlijk gegeven, maar daar waar het mogelijk is worden de vakken gecombineerd. Sinds 2015-2016 hebben we een nieuwe methode: Argus Clou. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8.

Verkeer 

De school is in bezit van het Brabants Veiligheids Label (BVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie en verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun beleid. Om leerlingen wegwijs te maken in het verkeer gebruiken we de methode Wijzer door het verkeer. In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het theoretisch verkeersexamen. In samenwerking met een aantal andere basisscholen nemen onze leerlingen ook deel aan het praktisch verkeersexamen. Tijdens het schooljaar vinden een aantal projecten plaats. Onze school streeft naar een grote betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de verkeerseducatie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich richten tot de leerkracht van uw kind.  

Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, in lijn met het rapport van de Onderwijsraad: Een smalle kijk op onderwijskwaliteit (2013). Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen.

Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij hiervan kunnen genieten. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). We doen dit met begeleiding van CultuurStation draait. CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld in Eindhoven.

Natuur en techniek 

Onze school streeft er naar om natuur en techniek volledig te integreren in ons onderwijs. natuur en techniek wordt inde groepen 3 t/m 8 gegeven als onderdeel van wereldoriëntatie. We willen één keer per jaar een techniekweekorganiseren voor groep 1 t/m 8 (schoolbreed één thema). Tijdens de natuur /technieklessen en techniekweken wordter gewerkt in verschillende werkvormen.

De school staat voor een duidelijke doorgaande lijn. Er vindt een zichtbare ontwikkeling plaats, startend in groep 3 enuitgebreid in de midden,- en bovenbouw. We maken hierbij gebruik van de nieuwe methode Argus clou.

Met eenvoudige materialen en middelen wordt de onderzoekende en ontwerpende houding van kinderen geactiveerden gestimuleerd.

Natuur en Techniek valt onder de verantwoordelijkheid van het hele team. Hieronder geven we een aantal initiatievenweer waar we ons de komende jaren op inzetten:

ASML Junior Academy

ASML Junior Academy wordt ingezet voor groep 1 t/m 8, waarbij alle klassen minimaal 5x per jaar techniekles krijgenvan een Mad Science docent en 1x per jaar van een ASML medewerker. Naast de techniekles zijn ook lesbrieven,video's, thuisexperimenten en een online portal beschikbaar met meer lesstof, handvatten en tips om te doen.

Samenwerking met Stedelijk College Eindhoven

Samen met het Stedelijk College Eindhoven ontwikkelen we de inhoudelijke techniekthema's. Aanstaand schooljaargaan onze groepen 7 periodiek hiervoor naar het Stedelijke College Eindhoven aan de Oude Bosche Baan.

Bewegingsonderwijs 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Om bewegingsonderwijs kwalitatief hoog te houden wordt er gebruik gemaakt van een professionele sportleraar. Een keer in het jaar wordt er voor de groepen 4 t/m 8 een sportdag georganiseerd en voor de groepen 1 t/m 3 ook een sportdag. We hebben de (online) methode van Lessenplan.nl voor ons bewegingsonderwijs aangeschaft. Dit wordt in 2023/2024 geïmplementeerd.

Sportdag 

Eén keer per jaar organiseren we voor de leerlingen van onze school een sportdag in een sportpark. Deze dag vindt meestal plaats aan het begin of aan het einde van het schooljaar. Tijdens deze sportdag doen de leerlingen allerlei sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van ouders/verzorgers en leerkrachten. De groepen 1 en 2 hebben de sportdag op een ander moment in de vorm van een spelcircuit in de school.

Godsdienst 

De godsdienstlessen worden in de Nederlandse taal gegeven aan alle groepen. Deze lessen worden gegeven door of onder coördinatie van een vakleerkracht. Deze vakleerkracht is PABO bevoegd en mag daarmee lesgeven aan alle groepen in het basisonderwijs, en daarnaast is hij bekwaam in het geven van godsdienstonderwijs.  De ISBO heeft een nieuwe godsdienstmethode ontwikkeld, vanaf groep 3. Deze was vanaf eind september 2014 beschikbaar. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 werkt de school vanaf groep 3 met deze nieuw ontwikkelde godsdienstmethode.  Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de godsdienstmethode van Al Amana. Een doorlopende leerlijn voor de groepen 3-8 van het basisonderwijs.  Deel 1 bevat de kernthema’s ‘De Profeet (v.z.m.h.)’, ‘Aqieda-geloofsleer’, ‘de Salaat- het gebed’, ‘Ramadan’ en ‘Hadj – de bedevaart’.  De volledige methode bestaat uit een lerarenhandleiding, werkboekjes, een groot spandoek bij ieder thema en verschillende beloningskaarten. Naast de thema’s van de methode Al Amana biedt de school ook eigen thema’s aan.  In de groepen 1-2 blijven we de reeds bestaande methode hanteren. Deze beschrijft de basis van de Islam en kan als handboek dienen voor pedagogisch onderwijs.  De leergang beschrijft onder meer: 

 • De leer van het monotheïsme (Tawhied)
 • De aanbiddingsvormen
 • Soera’s (hoofdstukken uit de Edele Koran)
 • Hadith (authentieke overleveringen van de profeet, vrede zij met hem)
 • Het leven van de profeet (sierah)
 • De onderlinge relaties tussen mensen

Tijdens de lessen wordt ook veel aandacht besteed aan de belangrijkste aanbiddingsvorm, namelijk het gebed. Leerlingen leren al op jonge leeftijd hoe ze het gebed dienen te verrichten. Vervolgens leren ze stapsgewijs de voorwaarden-, verplichtingen-, afgeraden- en verboden handelingen van het gebed. 

Kortom, er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het gebed.  Verder dienen de kinderen smeekbedes te leren die ze in het dagelijkse leven dienen op te zeggen. Deze smeekbedes zijn zowel tijd- als plaatsgebonden. Op deze manier leren we de leerlingen een bepaalde dagindeling aan. Dit zorgt voor structuur in het leven van jonge moslims.  Tijdens de godsdienstlessen wordt er stil gestaan bij actuele gebeurtenissen. Hoe dient een moslim in bepaalde situaties te handelen en welke bijdrage kan de Islamitische gemeenschap leveren aan het welzijn van de maatschappij? 

De lessen over ‘het menselijk lichaam’ vallen ook onder het vak godsdienst. Deze lessen worden gegeven door een Islamitische leerkracht en eventueel gesteund door een ouder.  De lessen worden gescheiden gegeven. Voor deze lessen hanteren wij de methode ‘Help! Ik word volwassen’. Het is de eerste methode seksuele vorming die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld. Zij is gericht op de moslimjongeren in de Nederlandse samenleving en is voorzien van de sinds december 2012 verplichte kerndoelen seksuele diversiteit. 

De methode is ontwikkeld door de ISBO in opdracht van Islamitische basisschool El Wahda in Heerlen. Zij bestaat uit 2 aparte werkboeken voor jongens en meisjes, die tevens als bronnenboek dienen. Er is geen lerarenhandleiding in de methode opgenomen. Alle leerstof en opdrachten zijn zo duidelijk in de methode opgenomen dat een leerkrachtenhandleiding niet nodig is. 

Tot slot wordt op schoolniveau aandacht besteed aan verschillende onderwerpen binnen onze identiteit, zoals de Ramadan, de Hadj, het Offerfeest enz. Deze worden georganiseerd in vorm van thema’s.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling/Burgerschapsvorming 

Scholen besteedden vroeger vooral aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Ze leerden leerlingen basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling was een taak van de ouders. De maatschappij stelt tegenwoordig andere eisen aan de burgers. Kennis alleen is niet genoeg. Om goed te functioneren in de maatschappij moet je ook sociaal vaardig zijn. Een leerling is sociaal vaardig, wanneer hij rekening houdt met zowel zijn eigen belangen als die van een ander. De sociale omgeving van leerlingen is ingewikkelder geworden. Leerlingen hebben met een grotere culturele verscheidenheid te maken en ze leren al heel jong zelf keuzes te maken in waarden en omgangsnormen. 

Ons programma Groepsdynamisch Onderwijs ondersteunt zowel de ontwikkeling van positieve relaties als het op vreedzame wijze oplossen van geschillen tussen leerlingen. Als onderdeel daarvan is ook een OK thermometer ingevoerd om de stemming in de groep frequent te peilen en daarnaar te handelen.  We meten de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen vanaf groep 3 twee keer per jaar met SCOL. Vanaf groep 5 beantwoorden niet alleen de leerkrachten maar ook de leerlingen zelf hierin een vragenlijst. 

Wij hebben over Burgerschapsvorming een separate notitie gemaak.  Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt daarnaast nog de meetmethode “Burgerschap Meten” gehanteerd, zodat we meer zicht krijgen op de resultaten van onze lessen over burgerschapsvorming.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. In een steeds meer geglobaliseerde wereld is het beheersen van Engels als tweede taal van essentieel belang. Engels is niet alleen de meest gesproken taal ter wereld, maar ook de taal van wetenschap, technologie, internationale communicatie en zakelijke interacties. Het vroeg aanleren van Engels biedt onze kinderen talloze kansen en vergroot hun horizon aanzienlijk. We nemen voor de invoering het schooljaar 2023/2024 de tijd om zowel een methode Engels aan te schaffen alsook de vakleerkracht voor het vak Engels aantrekken. We zijn ervan overtuigd dat dit een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de taalontwikkeling en taalvaardigheid van onze leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Op onze school hanteren we een systeem voor het ondersteunen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze inzet is om te waarborgen dat elke leerling, ongeacht zijn of haar individuele behoeften, succes kan behalen en kan groeien binnen ons leeromgeving. We erkennen de diversiteit van onze leerlingenpopulatie en begrijpen dat sommige leerlingen aanvullende hulp nodig hebben. Dit kan leerlingen omvatten met leerproblemen, fysieke beperkingen, gedragsproblemen, emotionele en sociale uitdagingen, en hoogbegaafde leerlingen die verrijkte of versnelde leerprogramma's nodig hebben.

Ons team, bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en gespecialiseerd ondersteuningspersoneel, zetten zich hier met alle inzet voor in. Zij werken in samenwerking met ouders, de intern begeleiders en externe ondersteuningsdiensten om te zorgen dat we een uitgebreid beeld hebben van de behoeften van elke leerling.

Binnen dit kader worden er individuele plannen ontwikkeld voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Deze plannen zijn gericht op het volgen en aanpassen van de voortgang van de leerling en worden regelmatig herzien om te verzekeren dat ze in lijn zijn met de veranderende behoeften van de leerling.

We streven er constant naar om een positieve leeromgeving te creëren waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. We blijven ons inzetten om onze methoden voor extra ondersteuning te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze leerlingen. Mocht u vragen of zorgen hebben over de extra ondersteuning die we bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hoe volgen wij de leerlingen? 

We gaan uit van verschillen in leerlingen en verschillen in prestaties, daarom is het belangrijk te zien welke ontwikkeling een leerling doormaakt en of het de resultaten haalt die horen bij zijn capaciteiten. Het leerlingvolgsysteem geeft ons de gegevens om te zien of we met de leerlingen datgene bereiken wat we gezien hun capaciteiten mogen verwachten.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is divers en loopt uiteen van VMBO met of zonder LWOO tot en met VWO. En de percentages verschillen naar gelang de opbrensten van de leerlingen binnen een groep. Om een leerling te volgen en te kunnen beoordelen gebruiken we methodegebonden en niet-methode gebonden toetsen (de methode-onafhankelijke toetsen van IEP) en ons leerlingvolgsysteem. Ook observaties van leerlingen en de daaraan verbonden conclusies worden daarin opgenomen.

Voor de methode-onafhankelijke toetsen wordt per schooljaar een toetsrooster gemaakt. Met behulp van de toetsen wordt bekeken waar de problemen zitten, wat de problemen zijn, het voorbereiden van de oplossingen, deze toepassen en daarna bekijken of ze geholpen hebben. Om de ontwikkelingen van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen en te begeleiden maken we gebruik van een geautomatiseerd Leerling-Volg-Systeem (LVS), de groepsmap, de zorgmap en het individuele leerlingdossier. Hierin wordt ook verslag gedaan van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk leerling.

De methodeonafhankelijke toetsen worden verwerkt in LVS, met daarnaast notities die belangrijk zijn voor de groepen voor de individuele leerling (gespreksverslagen, en afspraken). Bij de kleutergroepen wordt er gewerkt met het registratiesysteem ‘KIJK!'. Dit is het meest gebruikte systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen te monitoren en in kaart te brengen. Deze registratie vindt tweemaal per schooljaar plaats. Kinderen moeten minimaal 3 maanden onderwijs gevolgd hebben om een goed beeld tijdens de registratie te kunnen krijgen.

Drie gesprekken en twee rapporten 

Ouders/verzorgers krijgen drie maal per jaar een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind. Het eerste gesprek, rond de herfstvakantie is een voortgangsgesprek. Ouders / verzorgers kunnen vanaf het begin van het schooljaar op elk moment de vorderingen van hun kind op het Ouderportaal volgen. Het gaat in het eerste gesprek vooral over de vorderingen op basis van de methodegebonden toetsen, en verder met name de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de werkhouding, concentratie en de omgang met de leerkracht en met andere kinderen van de klas. 

De leerlingen krijgen twee keer per schooljaar een rapport. Dit zit in een map en deze map is voor de gehele basisschoolperiode van uw kind.

 1. na de M-meting van IEP in januari en
 2. aan het einde van het schooljaar, na de E-meting van IEP.

De rapporten van de groepen 1 en 2 zijn gebaseerd op de kijkregistraties. Naast de regelmatige observatie worden twee maal per jaar de leerlingen geregistreerd in 'KIJK!'. Uit de observaties en de 'KIJK!'-registraties blijkt wie er baat heeft bij extra ondersteuning en aan welke onderdelen nog aandacht moet worden besteed. Ouders/verzorgers hebben hierna de mogelijkheid tot een gesprek met de leerkracht over de prestaties en het functioneren van hun kind(eren). Naast deze rapportgesprekken hebben ouders/verzorgers altijd de mogelijkheid aparte gespreksafspraken te maken met de groepsleerkrachten.

Overige gesprekken in en binnen de school

 • Groep 8 krijgt in februari het adviesgesprek vervolgonderwijs
 • Meerdere malen per schooljaar hebben de leerkrachten multidisciplinaire leerling- en groepsbesprekingen (o.a. met de intern begeleider) naar aanleiding van de voortgangsinzichten (observaties en toetsen), groepsplannen en de rapporten
 • Aan het einde van het schooljaar vindt het overgangsgesprek plaats tussen de groepsleerkracht en de leerkracht van de volgende groep onder leiding van de interne begeleider. Een bijzondere noot hierbij: bij de kleuters kan de school besluiten om een kleuterverlenging te geven. Dit betekent niet dat er dan sprake is van doubleren.
 • De groepsleerkracht en ook de interne begeleider kunnen gedurende het gehele schooljaar afspraken maken, waarin de voortgang van de groep of de individuele leerling besproken wordt

Passend onderwijs PO Eindhoven 

Onze school is net als alle andere scholen voor primair en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio Eindhoven, Best en Son en Breugel aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven (website: www.po-eindhoven.nl). Het samenwerkingsverband heeft in een ondersteuningsplan beschreven hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio.

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs Eindhoven 

Het ondersteuningsplan passend onderwijs van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven vindt u op de website www.po-eindhoven.nl. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in Eindhoven, Best en Son en Breugel.  Het samenwerkingsverband kent al een hoog niveau van ondersteuning voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het ondersteuningsplan bouwt voort op die kennis en ervaring van de afgelopen jaren, waardoor het aanbod binnen het samenwerkingsverband past bij de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van de leerling. Onderwijs zoveel mogelijk dicht bij huis, bij voorkeur in het basisonderwijs en met betrokkenheid van ouders/verzorgers en met respect voor hun keuze. 

Het nu voorliggende ondersteuningsplan is veelal nog een plan op hoofdlijnen en geeft de koers aan van het samenwerkingsverband. De komende jaren werken de leerkrachten, schoolteams en de schoolbesturen verder aan de concrete invulling van het ondersteuningsplan. Dit gebeurt overigens in nauw overleg met de ouders/verzorgers en de medezeggenschapsraden van de scholen en het samenwerkingsverband (OPR).

Uitzonderlijke optie: zittenblijven 

Onze inzet is er op gericht om onze leerlingen zoveel als mogelijk tijdig de benodigde ondersteuning te bieden bij het leren en groeien binnen onze school. Toch kan het gebeuren, dat een leerling ver achterblijft ten opzichte van het gemiddelde van de groep met leeftijdgenootjes. Dit kan om bijzondere redenen het geval zijn.

In deze uitzonderlijke gevallen is doubleren, oftewel zitten blijven, een optie. In goed overleg met de betrokken ouders/verzorgers, de leerkracht, het ondersteuningsteam en de schoolleiding wordt deze optie goed doorgesproken en gewogen. Het definitieve besluit ligt bij de school. 

Het leerlingendossier 

In het leerlingendossier worden diverse gegevens van de leerling bewaard, zoals toetsgegevens, verslagen en rapporten. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier en is alleen ter inzage voor de schoolleiding, groepsleerkracht, interne begeleider, de orthopedagoog en de ouders/verzorgers. Als het nodig is dat gegevens met derden gedeeld moeten worden, worden ouders hierover op de hoogte gebracht en en geraadpleegd. De persoonsregistratie is geregeld volgens de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. De richtlijnen wat betreft de privacy worden bij ons op school volgens deze wet gehanteerd.

Het onderwijskundig rapport 

Als een leerling van school gaat; naar een andere basisschool, een school voor voortgezet onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, dan krijgt de betreffende school een onderwijskundig rapport over de leerling. Het onderwijskundig rapport wordt opgesteld op basis van de gegevens uit het leerlingdossier en aangevuld met opmerkingen van de groepsleerkracht. De ouders/verzorgers krijgen op hun verzoek uiteraard een afschrift van dit rapport.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor het komende jaar heeft onze school ambitieuze plannen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden. 

 1. We zullen de ontwikkeling van onze (individuele) ondersteuningsplannen versterken, waarbij we nauwer samenwerken met ouders, therapeuten en andere relevante professionals om te zorgen voor meer uitgebreide en effectieve ondersteuning voor elke leerling.
 2. We hebben ons toegewijd aan uitgebreide professionele ontwikkeling voor onze leraren, met nadruk op het verbeteren van hun kennis en vaardigheden op het gebied van de brede onderwijsbehoeften. Hierbij zetten we in op workshops, coaching on the job en gespecialiseerde cursussen.
 3. We zullen investeren in aangepaste middelen en faciliteiten die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van onze leerlingen. Denk hierbij aan technologieën ter ondersteuning van het leren, aangepaste meubels of rustige ruimtes voor leerlingen die deze nodig hebben, een zogenaamde huiskamer.
 4. Ouderbetrokkenheid is een kernpunt in onze plannen. We zullen werken aan verbeterde communicatie en betrokkenheid van ouders bij de onderwijsprocessen en ondersteuningsplannen van hun kinderen.
 5. Tot slot, we willen preventieve maatregelen nemen om problemen in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken. Dit omvat de implementatie van onder meer vroegtijdige interventieprogramma's.

We zijn ervan overtuigd dat door deze ambities na te streven, we in staat zullen zijn om een meer inclusieve en ondersteunende leeromgeving te bieden aan al onze leerlingen, ongeacht hun ondersteuningsbehoeften.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ondersteuning aan het jonge kind

Op onze school begrijpen we dat het jonge kind unieke ondersteuningsbehoeften heeft. We vinden het belangrijk dat een veilige, zorgzame en uitdagende leeromgeving voor onze jonge kinderen wordt gerealiseerd opdat hun welzijn, de groei en ontwikkeling bevorderd wordt. We maken ook bij de kleuters gebruik van gedifferentieerde instructies en waar nodige individuele leerroutes om aan de uiteenlopende leerbehoeften te voldoen. Daarnaast zorgen we voor voldoende ruimte voor spel en beweging, zowel binnen als buiten.

Procedure:

 1. Behoeften vaststellen: We voeren een uitgebreide beoordeling uit om de ondersteuningsbehoeften van het jonge kind vast te stellen. Dit omvat observaties in de groep, input van ouders en eventueel overleg met specialisten zoals een orthopedagoog of een logopedist.
 2. (Groeps)plan maken: Op basis van deze beoordeling maken we een groepsplan of een individueel ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft de specifieke doelen voor het kind en hoe we deze doelen willen bereiken.
 3. Uitvoeren van het plan: Het plan wordt in de praktijk gebracht door de leerkrachten, onderwijsassistentes en indien nodig (externe) specialisten. We maken daarbij gebruik van leermiddelen en didactische strategieën die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.
 4. Monitoren en bijstellen: We houden de voortgang van het kind nauwlettend in de gaten. Het plan wordt regelmatig herzien en bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het kind.
 5. Communicatie met ouders: We betrekken ouders actief bij het proces van ondersteuning. We bieden regelmatige updates over de voortgang van hun kind en we staan altijd open voor hun inbreng en vragen.

Door deze procedure te volgen, zorgen we ervoor dat we de ondersteuning van het jonge kind op onze school op een doeltreffende en doordachte manier vormgeven.

SPIL-centrum

Onze school functioneert als een zogenaamd SPIL-centrum, waarbij we sinds 2009 een strategisch educatief plan implementeren. Dit plan stimuleert de samenwerking en coördinatie tussen verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de peuterspeelzaal, de basisschool, en de buitenschoolse opvang. Het doel hiervan is om de educatieve programma's van deze instellingen op elkaar af te stemmen voor optimale leerresultaten. Dit uitgebreide plan heeft de goedkeuring van de gemeente verkregen. Een essentieel element in ons educatief plan betreft de doorlopende leerlijn van 0-12 jaar, waarbij we bijzondere nadruk leggen op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ons streven is om deze samenhangende leerervaring te waarborgen, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen binnen onze onderwijsomgeving.

Terug naar boven