Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

Frankrijkstraat 79 5622 AE Eindhoven

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Authentiek en vooruitstrevend
 • Rijk en inspirerend
 • Barmhartigheid
 • Kansengelijkheid
 • Evidence-informed werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, ook wel ‘Tarieq’ genoemd staat in Eindhoven. Inmiddels bieden wij ruim 34 jaar onderwijs aan leerlingen van islamitische afkomst, waarvan de ouders/verzorgers afkomstig zijn uit meer dan 20 verschillende landen en culturen.  De meerderheid van onze leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. Al is een deel ook afkomstig uit overige delen van Eindhoven.

Onze school, die per juli 2023 409 leerlingen telt, kent een diverse en dynamische leerlingenpopulatie. We merken in toenemende mate op dat onze leerlingen in een grootstedelijk superdiverse samenleving opgroeien. Een hyperpluriforme samenleving, die wordt gekarakteriseerd door de groeiende diversiteit in culturen, levensbeschouwingen en levens /maatschappelijke opvattingen.

We merken in deze laatste jaren een gestage toename van het aantal leerlingen te zien is. Deze trend, samen met een grove verkenning van de kenmerken van de leerlingen, heeft tot de volgende inzichten en keuzes geleid:

 1. Ten eerste geldt dat we als school en verhoogde focus op taalonderwijs hebben.
 2. Ten tweede geldt dat we onze focus op gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling hebben gelegd.
 3. Het laatste aandachtsgebied gaat onze aandacht uit naar onze burgerschapsopgave.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden en benutting van onderwijstijd

Op onze school zijn we erop gericht om de verplichte onderwijstijd optimaal te benutten, waarbij we bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en nu ook burgerschap en digitale geletterdheid. Deze basisvaardigheden vormen de kern van ons onderwijsprogramma en zijn essentieel voor de algehele ontwikkeling van onze leerlingen. We trachten hiermee de tijd effectief te benutten en daarmee een stevige basis te leggen voor de toekomst van onze leerlingen. We stellen hun ontwikkeling en groei centraal, met bijzondere aandacht voor de kerncompetenties: lezen, schrijven, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.

 • Lezen en schrijven: We stellen een verrijkte omgeving ter beschikking die het lezen en schrijven stimuleert, variërend van stillezen en begeleid lezen tot creatieve schrijfactiviteiten en gestructureerde schrijfopdrachten. Deze activiteiten zijn ontworpen om het begrip, de expressie en de communicatievaardigheden van onze leerlingen te bevorderen.
 • Rekenen: We benadrukken het belang van sterke rekenvaardigheden, waarbij we zowel basiskennis als praktische toepassingen behandelen. Onze doelstelling is om onze leerlingen te helpen hun rekenvaardigheden in het dagelijks leven en bij complexere problemen toe te passen.
 • Burgerschap: We erkennen het belang van burgerschap in het voorbereiden van onze leerlingen op een actieve rol in de samenleving. Ons burgerschapsonderwijs is gericht op het bevorderen van respect, waardering voor diversiteit, kritisch denken, en een begrip van rechten en verantwoordelijkheden.
 • Digitale geletterdheid: In onze snel digitaliserende wereld wordt digitale geletterdheid steeds belangrijker. We hebben aandacht voor de digitale geletterdheid om onze leerlingen voor te bereiden op de technologisch geavanceerde wereld van vandaag en morgen.

Naast deze basisvaardigheden bieden we een breed scala aan vakken aan, waaronder levensbeschouwing, muziek, lichamelijke opvoeding, en we zorgen ervoor dat er voldoende tijd is voor pauzes. We passen ons aan aan de individuele behoeften van onze leerlingen en stellen alles in het werk om een evenwichtige, stimulerende leeromgeving te creëren die bijdraagt aan hun groei en ontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pedagogisch Tact

De kwaliteit van het contact staat dus centraal in onze school. We geloven dat goed contact de basis is voor tactvolpedagogisch handelen. Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van het contact, maar ook om de benadering, deaanwezigheid van ons personeel, en hoe zij interacties aangaan en kinderen uitnodigen.We zijn alert op pesten en grensoverschrijdend gedrag. Alle leerlingen kunnen op onze school rekenen op zinvollebegeleiding. We oefenen regelmatig sociale vaardigheden en onze leerkrachten zijn voorbereid om te handelen bijpestgedrag of agressie. We hebben ook een anti-pest coördinator, besteden aandacht aan de Week tegen Pesten, houden regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en besteden expliciet aandacht in onze lessen levensbeschouwing.

Preventieve inzet DDG-specialist

Door de eerdere inzet van pedagogisch tact, het aansturen, begeleiden en coachen van medewerkers en door deonderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in beeld te brengen en de leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben is het pedagogisch klimaat en de veiligheid binnen de school sterk verbeterd. Als school monitoren we de beleving van veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en volgen deze.

In het schooljaar 2022/2023 merkten we desondanks dat we groepen leerlingen hebben die zich negatief gedroegen en grensoverschrijdend gedrag vertoonden naar andere leerlingen en bij tijd en wijle ook naar de leerkrachten. We hadden dan ook sterk de behoefte om, zoals Pedagogisch Tact ons heeft geleerd, te weten wat we moeten doen, als we niet weten wat we eraan moeten doen. We hebben hierop afgelopen schooljaar geïnvesteerd door onze leerkrachten in de middenbouw alsook onze vakdocenten Levensbeschouwing te scholen op het gebied van het voorkomen van en omgaan met Dreigend en Destructief Gedrag. Deze aanpak willen we borgen, verbreden en preventief inzetten. Immers met deze aanpak doen we recht aan zowel de veiligheid van de leerkrachten als aan een kindvriendelijke en veilige bejegening van de leerling(en).

Veiligheid in samenhang

Het ontwikkelen van een samenhangend curriculum begint in de klas, maar strekt zich ook uit tot buitenschoolse activiteiten en engagement met de bredere gemeenschap. Als school willen we de komende jaren werken aan hetorganiseren van een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingen om hun stem te laten horen en om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Zo starten we in het jaar 2023/2024 met de RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht, waarbij de leerlingen expliciet inbreng hebben in het bevorderen van een eigen positief klaslokaalklimaat. Burgerschapsvorming komt hierin totuiting in de wijze waarop de school nu invulling geeft aan regels ten aanzien van sociale veiligheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten (schoolregels).

Terug naar boven