Interconfessionele Basisschool De Branding

Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Branding

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks neemt de school tussentijdse toetsen af, analyseert deze en past het aanbod af indien nodig. Deze resultaten staan niet op zichzelf, de methodegebonden toetsen worden naast de resultaten gelegd en spelen een rol in de beoordeling van een leerlingen en de mogelijke vervolgaanpak.  

De zorg voor de groep en individuele leerlingen wordt gecoördineerd door de intern begeleider,, o.l.v. de directie, kortweg IB-er genoemd. De extra hulp wordt vastgelegd in het dag-rooster door de leerkracht en door de onderwijsassistent, die leerlingen met een arrangement begeleidt, in een logboek. De vorderingen en de aanpak worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld tijdens -     de tweejaarlijkse analyse van de LVS toetsen -     de groepsbespreking -     de leerlingbespreking -     de tussenevaluaties van het MDO -     in het klein zorgteam -     de evaluaties met de onderwijsassistent.

Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kan na overleg en toestemming van ouders het interne ondersteuningsteam (klein zorgteam) bekijken welke zorg er nog meer nodig is. Het klein zorgteam bestaat uit de leerkracht, de IB-er, de directie en indien aanwezig een collega met specifieke kennis omtrent de problematiek. Indien dit overleg en de ingezette interventies niet het beoogde effect hebben gehad, kan het ondersteuningsteam met externen (MDO = Multi disciplinair overleg) samen komen om verder te bespreken wat er nodig is. Het MDO bestaat uit directie, de IB-er, de leerkracht, de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband en de ouders (MDO). Het MDO kan er voor kiezen verschillende gerichte onderzoeken te laten uitvoeren die nauwkeurig de mogelijkheden en beperkingen aangeven. Aan de hand van deze onderzoeken kan er een gepast programma worden opgesteld, een arrangement worden aangevraagd of kan een leerling verwezen worden naar een andere vorm van onderwijs bijv. speciaal basisonderwijs. Voor leerlingen in groep 6 t/m 8 waarbij uit onderzoek blijkt dat zij afgestemd onderwijs (middels een onderwijsarrangement en/of eigen leerlijn) op cognitief of sociaal emotioneel gebied nodig hebben, kan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld worden. De school streeft echter naar het volgen van het curriculum met extra ondersteuning en/of aangepast werk, indien dit nog in de mogelijkheden zit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat van onze school drijft op drie kernwoorden: veilig, verantwoordelijk en vriendelijk. Deze drie kernwoorden komen tot uiting in de onderstaande uitgangspunten:  

• Een veilig, helder en stimulerend leerklimaat in de school

• Geordende, rijke en uitdagende leeromgeving

• Rustige binnenkomst en start van de dag

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen

• Positieve en actieve gespreksvaardigheden over leerlingen en collega’s

• Positieve verwachtingen en complimenten over gedrag, werk houding en resultaat

• Een sfeer waarin kinderen durven praten en voor elkaar opkomen

• Naleven van regels en afspraken door leerkrachten, leerlingen en ouders

• Naleven van anti-pestprotocol door leerkrachten, leerlingen en ouders   

Onze grenzen

Als team hebben wij grenzen opgesteld die wij als uitgangspunt nemen voor het mogelijk inzetten van het stappenplan. Onze grenzen hebben wij als volgt positief geformuleerd; De leerling draagt op een positieve wijze bij aan het groepsproces Er is een optimale samenwerking tussen school en de ouders De leerling ontwikkelt zich op cognitief vlak De leerling houdt rekening met zijn omgeving

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig voelen
  • vriendelijk
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven