Basisschool Prins Willem Alexander

't Witzand 22 9463 PA Eext

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IEP eindtoets

Groep 8 telde acht leerlingen. De leerlingen uit groep 8 en een leerling uit groep 7 hebben voor de afname van de Eindtoets IEP een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Het advies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Na het maken van de Eindtoets IEP bleek dat alle voorlopige adviezen correct waren en dat heroverweging van het advies niet nodig was.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2020-2021

- Vwo: 1 leerling 

- VMBO TL/Havo: 2 leerlingen 

- VMBO TL 2 leerlingen 

- VMBO BL 2 leerlingen 

- VMBO KB: 1 leerlingen 

We wensen alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan veel succes en een fantastische tijd toe.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door met regelmaat te toetsen waar een kind staat, kan de groepsleerkracht op momenten dat het nodig is, ingrijpen. Na afname weet de leerkracht waar eventuele problemen zitten. Hieruit kan blijken dat leerstof extra geoefend moet worden of dat er extra leerstof aangeboden moet worden. Door een kind te volgen tijdens de hele basisschoolperiode, krijgen de school, de ouders en het kind een helder beeld van wat het kind kan, waar de mogelijkheden en de uitdagingen liggen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven