Basisschool Prins Willem Alexander

't Witzand 22 9463 PA Eext

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de zomer hebben we afscheid genomen van onze groep 8. Ze zijn uitgevlogen naar verschillende voortgezet onderwijsscholen. Groep 8 telde in het schooljaar 2022-2023 zeven leerlingen.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2022-2023 

- HAVO: 3 leerlingen

- VMBO KL: 3 leerlingen

- VMBO TL: 1 leerling

We wensen alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan veel succes en een fantastische tijd toe.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de vorderingen gedurende de gehele schoolloopbaan systematisch in de gaten door met regelmaat te toetsen waar een kind staat. Indien nodig kan de leerkracht of intern begeleider ingrijpen. Alle leerkrachten houden een interne rapportage per leerling bij. Als er sprake is van regelmatig voorkomende problemen of opvallende prestaties kan de leerkracht/onderwijsassistent individuele hulp geven.

De leerkracht en intern begeleider volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren:

- methode gebonden toetsen

- methode onafhankelijke toetsen

- observaties

De toetsresultaten worden bijgehouden in PlanB2. De zorgstructuur op onze school is er op ingericht dat er tijdig interventies kunnen worden gepleegd. Dit doen we op de volgende manier:

- leerlingvolgsysteem

- verslaglegging

- bespreking met de intern begeleider

- bespreking met ouders

Om de zorg binnen de school goed te organiseren, zijn de twee intern begeleiders de personen die deze zorg coördineren. De intern begeleider kan gebruik maken van de expertise van het PET (PrimAH Expertise Team). Daarnaast maakt onze school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin openbare scholen en speciaal onderwijs samenwerken om vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar kinderen te kunnen kijken. Zo profiteren we van elkaars ervaring en expertise en waar nodig kunnen we kinderen onderling verwijzen, zodat ieder kind zo goedmogelijk terechtkomt en het soort onderwijs krijgt dat het beste bij hem/haar past.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand door de gehele ontwikkeling van de leerling van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen. De leerkracht geeft na overleg met de intern begeleider een voorlopig schooladvies in eind groep 7 aan de leerling en de ouders. Ouders van groep 7 en 8 worden actief gewezen op de open dagen van de verschillende VO scholen in de regio zodat zij zich kunnen oriënteren. De school begeleidt de leerlingen en ouders passende bij de mogelijkheden van het kind en de ouders. Krijgt de leerling een hoger toets advies n.a.v. de resultaten op de eindtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan kan de PWA in overleg met ouders en de leerling een hoger definitief schooladvies geven.

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt in februari plaats en geeft de leerlingen een gelijke kans om zich aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best bij hun niveau past. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Voorwaarde hierbij is, dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van eigenaarschap gestimuleerd om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen zijn en veilig
  • Vertrouwen en respect
  • Aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven