Basisschool Prins Willem Alexander

't Witzand 22 9463 PA Eext

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft naast gymlessen eventueel ook Rots en Water training aan groepen waarbij wij dat nodig achten.
Rots en Water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van leerkrachten geregeld worden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht verlof heeft aangevraagd voor studie of andere bezigheden. De groepsleerkracht kan vervangen worden door een andere leerkracht van de school, door een leerkracht uit de vervangerspool van Stichting PrimAH of door een externe invaller. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van SLIM Personeelsbemiddeling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team wordt gecompleteerd door vakleerkrachten die gespecialiseerd zijn op het terrein van lichamelijke oefening en geestelijke verzorging/humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO).

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt zo veel mogelijk volgens een vast ritme gewerkt. Dit houdt in dat de dagen opgebouwd zijn volgens een vast patroon. Deze manier van werken geeft onze jonge leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid.

Wij vertrouwen op een normale ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende en begeleidende rol. In een veilig en positief pedagogisch klimaat zorgt de leerkracht voor een rijke leeromgeving waarin samen spelend en ontdekkend leren centraal staat.

Het lesaanbod wordt in de kleutergroepen thematisch ingekleed met behulp van lesprogramma Onderbouwd. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt over de lente, Sinterklaas of staat het thema ruimte centraal. Het lesaanbod wordt voor iedere periode opnieuw uitgedacht op basis van de verkregen observatiegegevens. Alle activiteiten zijn erop gericht de kinderen te begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Obs PWA is een basisschool. Hier moet de basis worden gelegd. Er is dus veel aandacht voor het leren van de basisvakken en vaardigheden. Er wordt veel tijd besteed aan lezen, taal en rekenen. Maar ook aan het zelfstandig werken en leren.

In groep 1/2 wordt gewerkt vanuit doelen. Leerlingen kunnen taakjes/werkjes zelf inplannen op het digibord. In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met methodes. Alle methodes voldoen aan de wettelijke eis dat ze dekkend zijn voor de kerndoelen primair onderwijs. We maken gebruik van lesmethoden waarin het BIV-model zit (basis, intensief, verdiept).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband

Zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs.  

Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werken onze scholen samen met alle andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit doen we binnen het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.  

In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de leerkrachten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners gemeenten en het samenwerkingsverband.  

Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, leest u op de website van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.

We streven ernaar om alle leerlingen de ondersteuning te geven die bij hun onderwijsbehoefte past. Dankzij de basiskwaliteit van het team en de preventieve en licht curatieve interventies die zij plegen, kijken we naar het belang van het kind en de groep of ons onderwijs voldoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind en passend is bij de groep.

Orthobeelden die we in principe kunnen bedienen zijn:

- Minderbegaafd / leerproblemen

- Taal- / spraakproblemen

- Faalangst

- Dyslexie

- Dyscalculie

- Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

- ADHD

- Hoogbegaafd

- Licht visueel of auditief beperkt

- Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)

- Epilepsie

- Lichamelijke beperking

- Syndroom van Down

Voor meer informatie over passend onderwijs en extra ondersteuning die onze school kan bieden verwijzen we naar ons schoolondersteuningsprofiel. U vindt dit document op de website van onze school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er wordt bij iedere aanmelding beoordeeld of we passend onderwijs kunnen bieden op de PWA binnen de gestelde mogelijkheden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De intern begeleider en tevens leerkracht van groep 1/2 heeft regelmatig overleg met De Hasselbraam over het aanbod. Een warme overdracht van kinderopvang naar school valt hier ook onder. Leerlingen van onze school kunnen tegen betaling gebruik maken van de diensten van De Hasselbraam en Bij De Handjes. Er wordt VSO, BSO en opvang tijdens schoolvakanties en margedagen aangeboden. 

Terug naar boven