Basisschool Prins Willem Alexander

't Witzand 22 9463 PA Eext

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht geeft naast gymlessen ook Motorisch Remedial Teaching aan leerlingen die extra ondersteuning bij het bewegen nodig hebben. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht door ziekte of omstandigheden er niet is en vervangen moet worden. We proberen dan zo veel mogelijk gebruik te maken van vaste en bekende invallers. Soms zoeken we intern naar een goede oplossing. We streven altijd naar de beste oplossing voor de kinderen.

Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is en dat er ook geen interne oplossing mogelijk is. In voorkomende gevallen wordt er dan een groep naar huis gestuurd. Ouders worden hierover voor acht uur 's avonds via ons ouderportaal geïnformeerd. 

Lesuitval om andere redenen komt bij ons vrijwel niet voor. Een heel enkele keer bij calamiteiten als een kapotte verwarming. U wordt dan gebeld dat de kinderen vrij zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team wordt gecompleteerd door vakleerkrachten die gespecialiseerd zijn op het terrein van lichamelijke oefening, motorisch remedial teaching (MRT) en geestelijke verzorging/humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO).

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt zo veel mogelijk volgens een vast ritme gewerkt. Dit houdt in dat de dagen opgebouwd zijn volgens een vast patroon. Deze manier van werken geeft onze jonge leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid.

Wij vertrouwen op een normale ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende en begeleidende rol. In een veilig en positief pedagogisch klimaat zorgt de leerkracht voor een rijke leeromgeving waarin samen spelend en ontdekkend leren centraal staat.

Het lesaanbod wordt in de kleutergroepen thematisch ingekleed. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt over de lente, Sinterklaas of staat het thema wonen centraal. Het lesaanbod wordt voor iedere periode opnieuw uitgedacht op basis van de verkregen observatiegegevens. Alle activiteiten zijn erop gericht de kinderen te begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

OBS PWA is een basisschool. Hier moet de basis worden gelegd. Er is dus veel aandacht voor het leren van de basisvakken en vaardigheden. Er wordt veel tijd besteed aan lezen, taal en rekenen. Maar ook aan het zelfstandig werken en leren.

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met methodes. Alle methodes voldoen aan de wettelijke eis dat ze dekkend zijn voor de kerndoelen primair onderwijs. We maken gebruik van lesmethoden waarin het BIV-model zit (basis, intensief, verdiept).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Dat kan op onze school zijn, op een andere school binnen ons bestuur of op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor werken we samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en omgeving). Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk.  Elk kind is uniek en heeft daarom eigen onderwijsbehoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeftes vormen uitgangspunt voor ons onderwijs. Continu stellen wij ons de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om tot optimale ontwikkeling te komen?” en “Moeten we differentiatie in de instructie of verwerking aanbrengen; de leertijd aanpassen of het aanbod van de leerstof aanpassen?” We stellen doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar de leerkracht, de groep, de school en de ouders.  Passend Onderwijs is op niveaus ingericht:     De basisondersteuning betreft leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen met standaard differentiatie, eventueel met enige ondersteuning, als de standaard differentiatie niet toereikend is. Extra ondersteuning betreft leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en die een speciale onderwijsbehoefte hebben die niet past in de basisondersteuning.  Uitgangspunt is: regulier waar het kan en speciaal waar het moet.  Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet kunnen bieden, gaan we op zoek naar een school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze verklaring alleen af als er een advies is van deskundigen. De scholen van Stichting Primah kunnen een dergelijk advies aanvragen bij het PrimAH Expertise Team (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, een gedragsspecialist/ambulant begeleider.  Het advies betreft:     Een nadere specificering van de onderwijsbehoeften van de leerling; Een advies voor (specialistische) ondersteuning, de wijze waarop het onderwijsaanbod kan worden aangepast, voorstellen voor een vervolg  op basis van het advies van het PET en een eventuele toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband gaat de school in overleg met ouders over de mogelijke opties: De leerling blijft op school. De school biedt (specialistische) ondersteuning. De leerling blijft op school. De school biedt extra (specialistische) ondersteuning en vraagt daarvoor een buideltje aan (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting Primah; De leerling wordt, met ondersteuning van het PET, verwezen naar een andere school voor basisonderwijs. De leerling wordt, met ondersteuning van het PET en een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband verwezen naar een school voor SBO of SO.  Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van de leerling valt binnen de basisondersteuning of extra (specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. Dit kan betekenen dat kinderen die niet vallen binnen het kader van specialistische ondersteuning toch speciale ondersteuning nodig hebben of andersom. We gaan bij Passend Onderwijs uit van constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt bij de school, maar we geven wel als school naar u als ouders aan aan welke initiatieven we denken.  In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven op welke wijze de school basisondersteuning biedt, maar ook waar de grenzen liggen. Het profiel wordt momenteel herzien. Zodra dit is afgerond, volgt publicatie op de website.    De volledige zorgstructuur is vastgelegd in het zorgdocument van de school. Deze ligt ter inzage op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven