Basisschool Wereldwijs

Pankenstraat 1 5521 VA Eersel

Schoolfoto van Basisschool Wereldwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op basisschool Wereldwijs handelingsgericht en opbrengstgericht middels de 1-zorgroute. Dit houdt in dat er in groepsbesprekingen per groep streefdoelen worden opgesteld. Daarnaast hanteren we vastgestelde schoolnormen. Twee keer per jaar worden de opbrengsten in beeld gebracht en afgezet tegen de streefdoelen, schoolnormen, landelijk gemiddelde en vaardigheidsgroei. Dit wordt geïnterpreteerd door de intern begeleider en de leerkrachten. Op groepsniveau en clusterniveau worden de gegevens geanalyseerd en dit dient mede ter input van de plannen op de diverse niveaus. 
De tussentijdse resultaten en eindopbrengsten van Route8 zijn onderliggend aan de schoolanalyse die een keer per jaar op schoolniveau wordt gemaakt. Van hieruit volgen ook weer prioriteiten die verder uitgewerkt worden binnen het schoolplan en de jaarplannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt het schooladvies tot stand? In groep 7 formuleren de leerkrachten van groep 7 samen met de leerkrachten van groep 8, directie en intern begeleider het voorlopig schooladvies. Bij het opstellen van het voorlopig schooladvies speelt de leerontwikkeling over de afgelopen jaren een grote rol. Daarnaast kijken we naar werkhouding, motivatie en gedrag. Het voorlopig schooladvies zal vaak, maar niet altijd, een dubbel advies zijn (bv. VMBO TL/havo). De leerkracht van groep 7 bespreekt het voorlopig schooladvies medio maart met ouders en kind. De leerkracht vraagt waar de leerling en ouders aan denken en noteert dit samen met het voorlopig advies in Parnassys.  

Na de zomervakantie vindt een bijeenkomst plaats voor alle ouders en leerlingen in groep 8. Tijdens deze bijeenkomst wordt het tijdspad, de procedure m.b.t. advisering en de mogelijkheden van de middelbare scholen in de regio besproken. Na de herfstvakantie starten de leerkrachten van groep 8 met het invullen van de onderwijskundig rapporten. In dit rapport staat de informatie over de leerling waarmee de middelbare school kan zorgen voor een doorgaande lijn. Na de herfstvakantie spreken de leerkrachten van groep 8 met de intern begeleider welke leerlingen in aanmerking komen voor een oriënterend gesprek (voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs) met de middelbare school. Aan ouders voor wie dit van toepassing is, wordt geadviseerd om een dergelijk gesprek aan te vragen. Ouders, leerling, mentor, en een afgevaardigde van de betreffende middelbare school sluiten aan bij dit oriënterende gesprek.  

Voor de kerstvakantie formuleren de leerkrachten van groep 8 samen met de leerkrachten van groep 7, directie en intern begeleider het schooladvies. Het schooladvies kan een dubbel advies zijn (bv. VMBO TL/havo), maar ook een enkel advies (bv. VMBO TL ). Het advies wordt opgenomen en onderbouwd in het onderwijskundig rapport. De leerkracht van groep 8 bespreekt tijdens in januari het onderwijskundig rapport inclusief het schooladvies met ouders en kind.  

In februari maken leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets (voorheen de Eindtoets genoemd).  Geeft de doorstroomtoets een hoger niveau dan eerder geadviseerd? Dan stelt de school het advies naar boven toe bij, tenzij het eerdere advies meer in het belang van de leerling is. Uiterlijk 24 maart horen de leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies. In de laatste week van maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.  

Uitzondering zijn leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Voor hen geldt een aangepaste procedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Wereldwijs werkt aan de hand van de 8 persoonlijke doelen van IPC: 

 • aanpassingsvermogen
 • communicatie
 • samenwerking
 • onderzoek
 • ethiek
 • veerkracht
 • respect
 • bedachtzaamheid

Kinderen moeten later functioneren in een steeds complexere samenleving. Ze moeten daarin weerbaar en verdraagzaam zijn. We willen hen daarom begeleiden in het opvoeden tot zelfstandige, kritisch denkende mensen. Daarbij is voldoende ruimte voor het uiten van gevoelens naar zowel medeleerlingen als leerkrachten. Daarnaast willen we onze leerlingen leren omgaan met onze veranderende maatschappij. 
Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben en leren over normen en waarden. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van anderen, dichtbij en ver weg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De doorlichting van de inspectie is in schooljaar 2014-2015 uitgevoerd. Sinds die tijd is er ontzettend veel veranderd binnen het toezichtskader vanuit de Inspectie van het Onderwijs. De school heeft een andere visie en missie opgesteld die ze sinds 2017-2018 in de praktijk aan het neerzetten is. Sinds 2014-2015 is er geen schoolbezoek meer afgelegd, uitgezonderd een thema-onderzoeken qua rekenonderwijs en leerlingenpopulatie. 

Terug naar boven