Basisschool Wereldwijs

Pankenstraat 1 5521 VA Eersel

Schoolfoto van Basisschool Wereldwijs

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van onze school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Ook zijn er op onze school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool Wereldwijs is onderdeel van onderwijsstichting KempenKind.

Bij afwezigheid van een leerkracht vragen wij vervanging aan bij de invalpool. Binnen de invalpool wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van mensen binnen de flexibele schil van Onderwijsstichting KempenKind. 

Wegens de krapte op de arbeidsmarkt is er vaak geen vervanger beschikbaar waardoor we intern moeten gaan schuiven. Indien er geen vervanging beschikbaar is, worden de volgende stappen ondernomen door de directie:

 • Duo-collega wordt benaderd.
 • Overige parttimers worden gevraagd.
 • Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van de schoolcoach*/directie.
 • Inzetten van ambulante leerkrachten
 • Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van de schoolcoach*/directie.
 • Opdelen van de groep en / of samenvoegen van groepen.
 • Ouders/familie met een lerarendiploma worden ingezet.
 • Inzetten van interne begeleider of directie, indien de agenda dit toelaat.
 • In het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd in overleg met bestuurder.

Dit alles wordt met de ouders gecommuniceerd via Social Schools.

* De schoolcoach begeleidt onze studenten op Wereldwijs en is het aanspreekpunt voor o.a. opleidingsscholen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Wereldwijs worden in de ochtenden, in groep 3 tot en met groep 8, de instrumentele vakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) gegeven in niveaugroepen. Bij sommige vakken wordt dit groepsdoorbekend gegeven, zodat we beter kunnen afstemmen op het niveau van de leerling. Hierbij leren leerlingen om te opereren in flexibele groepen en samen te werken met gelijkgestemden. Hiervoor benutten we de talenten en expertise van de leerkrachten, zodat elk kind passend begeleid kan worden. Dit geeft de leerkrachten de kans om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de kinderen.

In de middagen werken de groepen 3 tot en met 8 middels het IPC. Men gaat thematisch aan de slag waarbinnen alle vakken gekoppeld worden. De actieve leervorm zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn en op het puntje van hun stoel zitten om te willen leren. Tevens ervaren we dat de leerstof beter beklijft, doordat ze alle informatie aan een thema kunnen verbinden. Middels het IPC werken wij ook aan burgerschapsvorming, doordat dit item is verweven binnen het curriculum. In de groepen 1 en 2 wordt er de gehele dag middels Early Years gewerkt. De thema's worden doorgetrokken in de hoeken en op het leerplein.

Twee keer per week organiseren we een (mini) Wereldlab voor leerlingen die gebaat zijn bij extra taalonderwijs. Zij krijgen woordenschatoefeningen afgestemd op de cruciale leermomenten, aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. Daarnaast organiseren we één middag in de week een Groeilab en een Talentlab. Het Groeilab is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen extra uitdaging en leren tegen grenzen aanlopen. Het Talentlab is voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 die uitstromen op praktijk/basisniveau. Zij gaan op zoek naar hun talent door kennis te maken met verschillende beroepen aan de hand van de domeinen van het Voortgezet Onderwijs om de overstap makkelijker te maken. Om te voorzien in de technologische ontwikkelingen hebben we als school een I-coach, Medialab en Technieklab. De I-coach gaat met de leerlingen aan de slag rondom programmeren. De mediacoach gaat met leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag. Ze leren hoe ze filmpjes en foto’s kunnen maken en hoe ze deze mediawijs kunnen gebruiken. We hebben ook een Technieklab waarin twee techniekcoaches met de leerlingen aan de slag gaan op technisch vlak. Dit is altijd passend binnen ons IPC-onderwijs. In samenwerking met verschillende bedrijven in de omgeving kunnen we op locatie een kijkje nemen of gaan we met materialen op eigen locatie aan de slag. Alle leerlingen krijgen in het Muzieklab muzieklessen aangeboden van Art4You. 

Als Brainportschool zetten we tijdens de lessen in op ontdekken, onderzoeken, ontwerpen en ondernemen en bieden we de kinderen een contextrijke leeromgeving aan. We zetten sterk in op de samenwerking binnen en buiten de school. Daarnaast geven we vorm aan professionalisering door een duidelijke analyse te maken van de organisatie, de resultaten, de populatiekenmerken, de kennis en vaardigheden van ons team en de veranderende maatschappij door scholing op individueel- en schoolniveau.

Onze leerlingen krijgen verkeerslessen vanuit de methode 'Let's Go' en hebben verschillende verkeersprojecten met praktische oefeningen zoals 'Streetwise'. Daarnaast is de verkeerswerkgroep betrokken bij de verkeerseducatie op school. In groep 7 wordt het verkeersexamen theoretisch en praktisch afgenomen. Vanuit de provincie zijn criteria opgesteld en omdat wij hieraan voldoen, zijn wij in het bezit van het Zilveren Brabants Verkeersveiligheidslabel. 

Onze leerlingen krijgen vanaf groep 2 iedere week Engelse les. In de onderbouw is dit vooral spelenderwijs met liedjes en dansjes. In de midden- en bovenbouw werken de leerlingen middels werkboeken en spreeklessen aan hun Engelse taalvaardigheid. De Engelse lessen worden gegeven m.b.v. de methode Join-In. 

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakleerkracht. De leerlingen van groep 3 t/m 8 volgen twee keer per week gymlessen in de Kraanvogel, de sporthal naast de school. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen gymles in de speelzaal in de school, een keer per week door de vakleerkracht en een keer per week door de groepsleerkracht. Daarnaast krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om meerdere keren per jaar deel te nemen aan naschoolse sportactiviteiten, georganiseerd door de vakleerkracht. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 behoren tot cluster 1. Groep 1 gaat van maandag tot en met donderdag naar school (vrijdag vrij). Groep 2 gaat de hele week naar school.

Alle vakken binnen cluster 1 worden geïntegreerd binnen het thema van het IPC (Early Years). Hierdoor leren de kinderen betekenisvol en actief. Tevens verhogen we op deze manier de betrokkenheid van de kinderen.

Volgens de wet moet de onderwijstijd van groep 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedragen. Omdat de kinderen op basisschool Wereldwijs meer uren maken, is er ruimte voor diverse studiedagen om te werken aan de ontwikkeling en professionalisering van het team. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 t/m 8 behoren tot cluster 2, 3 en 4. 

In de ochtenden wordt er gewerkt aan de instrumentele vakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 
In de middag werken de kinderen middels het IPC aan de kerndoelen van onder andere aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Door dit thematisch aan te bieden en door te leren door onderzoeken, ontdekken, ontwerpen en ondernemen, leren de kinderen betekenisvol en actief. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool Wereldwijs geeft onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Binnen onze reguliere schoolomgeving proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Dit doen wij op zowel individueel niveau als op groepsniveau.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengen we in kaart wat we kunnen bieden, maar tevens kennen we hierdoor ook onze grenzen. We hebben best veel specialisatie in huis, omdat we het belangrijk vinden om goed te kunnen afstemmen op elk kind. Wanneer een kind wordt aangemeld op onze school, zal er altijd een intakegesprek ingepland worden om te kijken of wij kunnen bieden wat dit kind nodig heeft. Indien een andere school beter passend zou zijn, zullen we dit eerlijk terugkoppelen aan de ouders. Elk kind is uniek en verdient het beste onderwijs.

Daarnaast bestaat er door de zorgstructuur de mogelijkheid om leerlingen vroegtijdig te signaleren en hierop door te pakken. Onze school ziet ouders als gelijkwaardige gesprekspartners en heeft intensieve contacten met onderwijs- en hulpverleningsinstanties. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om meer kinderen dichtbij huis het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Omdat we het belangrijk vinden om planmatig en bewust om te gaan met de verschillen tussen leerlingen, gaan we ons extra bekwamen in het werken op verschillende niveaus.

Verder zijn we bezig om de signalering van meer begaafde leerlingen op een nog hoger peil te brengen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegvoorschoolse educatie (VVE)?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Deze voorschoolse en vroegschoolse programma's worden aangeboden door de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Op deze manier zorgen zij ervoor dat kinderen met een goede basis van start kunnen gaan op onze basisschool. Onderwijsstichting Kempenkind werkt hiervoor samen met het gemeentebestuur van Eersel. Bij beide programma's is het belangrijk om ouders mee te nemen in het proces. Voor deze programma's werken we samen met Nummeréén kinderopvang.

Terug naar boven