Basisschool Wereldwijs

Pankenstraat 1 5521 VA Eersel

Schoolfoto van Basisschool Wereldwijs

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Wereldwijs is een school met internationaal karakter, waar kinderen toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen. We werken vernieuwend door rekening te houden met de snel veranderende wereld om ons heen en af te stemmen op de kennis en vaardigheden, die kinderen nodig hebben om straks goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De kinderen kunnen zich hierdoor ontwikkelen tot echte wereldburgers. Onze school maakt deel uit van Stichting Kempenkind.

Deze schoolgids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool voor uw kind. Dit is een belangrijke keuze, want in de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n achtduizend uren toe aan de leerkrachten op school. De basisschoolperiode is daarmee een grote en belangrijke periode in het leven van kinderen en ouders.

Wij vinden het dan ook belangrijk om onze ouders te informeren over de doelstellingen, uitgangspunten, kwaliteit en organisatie van ons onderwijs en waarderen hun feedback enorm. We zetten op bepaalde tijdstippen in het schooljaar vragenlijsten uit naar de ouders om de kwaliteit te meten en bij te sturen. Dit gebeurt  via de mail. Via Social Schools informeren we de ouders onder meer over de vakantieperiodes, de studiedagen en de activiteiten. Via dit systeem kan men absenties en verlofaanvragen digitaal doorsturen en kan men op een makkelijke manier contact zoeken met de medewerkers van basisschool Wereldwijs. Tevens kan men via dit kanaal zich inschrijven voor de oudergesprekken en de spreekuurweken. Deze app wordt constant up-to-date gehouden en is het communicatiekanaal tussen school en ouders/verzorgers.

Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast aan de actuele situatie. De gids is te vinden op de website van school: www.basisschoolwereldwijs.nl.    Indien een individuele ouder/verzorger liever een uitgeprinte versie wenst te ontvangen, kan dit telefonisch of per mail aangevraagd worden bij de administratie van de school. Dit kan door te mailen naar: info@basisschoolwereldwijs.nl of telefonisch via het nummer 0497/512732.


  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Digitaal onderwijs
  • Talent- en sociaalgericht
  • IPC
  • Internationaal-Engels
  • Brainportschool-Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen en aannamebeleid:

Per 1 februari 2023 telt de school 277 leerlingen. 

Geïnteresseerde ouders kunnen een rondleiding aanvragen op onze school. We verzorgen ook rondleidingen op enkele zaterdagen, zodat ouders geen verlof hoeven te nemen van hun werk. Ouders kunnen hun kind aanmelden via het inschrijfformulier dat op onze website staat. Daarna wordt er een intakegesprek gepland, om te verkennen welke onderwijsbehoeften het kind heeft. Wanneer een kind van een andere school komt, zullen wij altijd toestemming vragen om contact te leggen met de school van herkomst. Dit is belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de onderwijsbehoeften van het kind en het in te delen bij de juiste leerkracht en in de juiste groep om het kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen

We nemen een kind aan op basis van ons schoolondersteuningsprofiel. Wanneer wij niet kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoeften, kijken wij samen met de ouders wat een geschikte school kan zijn om te voorzien in de behoeften van hun kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij realiseren op school een positief pedagogisch klimaat met behulp van de methode 'Gouden en zilveren weken'. We zijn er van overtuigd dat leerlingen optimaal kunnen presteren als ze zich veilig en competent voelen. Onze leerkrachten investeren daarom in een goede relatie met de leerlingen. De sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te op te groeien, te ontwikkelen en te leren.

Wanneer er een ongelukje gebeurt, zorgt één van onze geschoolde bhv'ers voor een eerste diagnose. Ouders zullen gecontacteerd worden wanneer hun kind doorverwezen wordt naar een arts. Wanneer ouders niet tijdig op school kunnen zijn, zal een ambulant personeelslid met het kind naar de arts gaan. Deze ongelukjes worden geregistreerd in het ongevallenregister. Als de bhv'er zelf de nodige zorg kan verlenen, worden ouders na schooltijd op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht.

Terug naar boven