De Zuiderpoort

Kerkweg 19 6717 EX Ede

Schoolfoto van De Zuiderpoort

Het team

Toelichting van de school

De Zuiderpoort is een veilige en warme school die uw kinder(en) gelukkig wil zien. Alle leerlingen voelen zich verbonden met hun groep. Leerkrachten zorgen ervoor dat ze weten dat ze erbij horen en mee mogen doen. 

Er is ook een onderwijsassistent die in meerdere groepen de leerkrachten ondersteunt bij de lessen.

De intern begeleider is een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van collega's bij het bieden van (extra) ondersteuning aan leerlingen met betrekking tot leren en/of gedrag. Daarnaast coördineert de ib-er de ondersteuningstrajecten binnen de school. 

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op school.
De directeur geeft hier met het team van de school uitvoering aan.

Er wordt gewerkt aan de volgende specifieke uitgangspunten bij de professionalisering: 
1. Tijdens scholingen van teamleden zal er aandacht zijn voor effectieve didactieken voor de verschillende leergebieden. 
2. De rol van een specialist of werkgroep gerichter inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te versterken op het betreffende leergebied. 
3. Het doelbewustzijn en de doelgerichtheid van het werken vanuit hoge verwachtingen gestimuleerd worden. 
4. Op bestuursniveau het formuleren van een visie en sturen op kwaliteit van onderwijs middels de vaststelling en borging van ‘Wat is goed onderwijs’.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht doen we er alles aan om deze te vervangen. Voor vervanging maken we zoveel mogelijk gebruik van onze eigen medewerkers of invallers uit de invalpool van Ippon Personeelsdiensten. Als we geen oplossing kunnen vinden zijn we helaas genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. Het streven is om dit zo snel mogelijk te laten weten. Ook als er vervanging is laten we u dit weten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door de kleinere klassen kunnen we leerlingen genoeg aandacht geven. Onze klassen hebben momenteel tot 20 leerlingen.

In schooljaar 2023-2024 zijn de stamgroepen als volgt samengesteld:

Groep 1-2 / Groep 3-4 / Groep 5-6 / Groep 7-8

De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.

Gebruikte methodes en lesmaterialen

Kleuters: Piramide thema's, Blink Wereld

Taal/spelling: PIT

Rekenen: Getal en Ruimte junior en Met Sprongen Vooruit

Technisch lezen: Veilig Leren Lezen en Estafette

Wereld Oriëntatie/Burgerschap/Digitale Geletterdheid: Nieuw! Blink Wereld in combinatie met Blink Lezen

Sociaal emotionele ontwikkeling: SOEMO en Gelukskoffer

Burgerschap: SamSam

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De wettelijke onderwijstijd voor groep 1 t/m 8 is minimaal 7520 uur. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 bieden we minimaal 3520 uren onderwijs, vanaf groep 5 t/m 8 minimaal 3760 uren onderwijs. Resteren uren verdelen we ieder jaar op dezelfde wijze. We voldoen hiermee goed aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Daarmee houden we nog uren over voor dagen of dagdelen die gebruikt worden voor bijv. nascholing van het team of de voorbereiding van een nieuw schooljaar.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het basisonderwijs is bedoeld als oefenplaats voor kinderen vanaf 4 jaar. De volgende stap, vanaf ongeveer 12 jaar is het voortgezet onderwijs. De school besteedt aandacht aan vakken als rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming en bewegingsonderwijs. Ook aan vaardigheden als sociale en maatschappelijke redzaamheid. Een oefenplaats zijn betekent het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van kinderen. Kijken naar wat nodig is, zowel op groepsniveau als individueel niveau. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de ondersteuning van de leerlingen richten wij ons op een stevige basisondersteuning. Dit doen wij vanuit de volgende vier pijlers:
1. Basiskwaliteit
2. Preventieve en licht curatieve interventies
3. Handelingsgericht werken
4. De intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur
(ambitie die aansluit bij de ib-er als kwaliteitscoördinator is de ontwikkeling 'professional in de lead')

Op welke wijze De Zuiderpoort zorg draagt voor het vasthouden en door ontwikkelen van de basiskwaliteit staat beschreven in het schoolplan en de onderwijsplannen. Hierin is vastgelegd hoe wij ons onderwijs afstemmen op de behoeften van onze leerlingpopulatie, welke keuzes er gemaakt zijn m.b.t aanboden op welke eenduidige manier wij werken aan de gestelde schoolambities. Monitoring hiervan wordt gedaan aan de hand van resultaten analyse en evaluaties met het team. Daarnaast zijn er per periode geplande en ongeplande klassenbezoeken door directie en intern begeleider, hierin staat een van tevoren afgesproken thema of afspraak centraal.

Na evaluatie stellen we plannen jaarlijks bij zodat we de ondersteuningsbehoefte voor leerlingen blijven borgen en waarborgen. Onze grenzen van ondersteuning staan beschreven in paragraaf 4.4. toelatingsbeleid.

Onze amtities en ontwikkeldoelen voor ondersteuning
- Versterken van het handelingsgericht werken met behulp van de 4D analyse. Planmatige analyses op groepsniveau, schoolniveau en individueel niveau om te komen tot een beredeneerd, doelmatig aanbod aansluitend bij onze leerlingpopulatie. ?
- Signaleren en een systematisch aanbod voor leerlingen die meer aankunnen dan het basisaanbod richting een voor hen passend en realistisch niveau. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen het onderwijs op De Zuiderpoort ligt de focus op: het handelingsgericht en thematisch werken en daarbij worden B0reinkrachten ingezet voor de ondersteuning van executieve functies. De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd met behulp van het observatiesysteem van 'MijnKleuterGroep'. 

Vanuit de samenwerking op de doorgaande lijn wordt de de visie en de uitgangspunten op het werken met jonge kinderen opnieuw vastgesteld. 
-Er wordt vanuit een gedragen visie inhoud en betekenis gegeven aan het curriculum.
-Er wordt een beredeneerd aanbod gerealiseerd passend bij de leerlingpopulatie, rekening houdend met verschillende niveaus van leren en binnen de grenzen van ondersteuning de onderwijsbehoeften.
Dit alles is en wordt zichtbaar in de rijke (taal)leeromgeving voor de leerlingen.

Terug naar boven