De Zuiderpoort

Kerkweg 19 6717 EX Ede

Schoolfoto van De Zuiderpoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Zuiderpoort hebben we de afgelopen jaren de IEP Eindtoets gebruikt. De IEP Eindtoets toetst net als de andere eindtoetsen de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk ook leuk zijn om te maken, dat haalt het beste in een leerling naar boven. Wanneer een eindtoets verschilt van het advies kan deze heroverwogen worden naar een hoger advies (nooit lager). Als school vinden we het belangrijk om realistisch en kansrijk te adviseren. Per 2023-2024 zal de Doorstroomtoets ingevoerd worden en daarmee ook het tijdspad en de stappen aangepast worden.

Na de eindtoets worden de gegevens geanalyseerd om ons onderwijsaanbod nog beter af te stemmen. Dit is belangrijk omdat onze groep 8 een kleiner aantal leerlingen heeft en de resultaten goed verklaard moeten worden om te weten waar wij het in onze onderwijskwaliteit beter kunnen doen. Wat moet beter? Wat kan beter? En wat willen we beter? Het is onze ambitie om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst! Onze ambities en ontwikkeldoelen t.a.v. de resultaten en het aanbod moeten groei realiseren bij elke leerling.

Conclusies n.a.v. de laatste drie eindtoetsen:

Leesvaardigheid: Hier behalen we relatief de beste resultaten. We zien een stijgende lijn in het opzoeken en begrijpen. De onderdelen interpreteren, evalueren en samenvatten en woordenschat zijn aandachtsgebieden. 

Taalverzorging: Alle onderdelen (werkwoordspelling, spelling niet werkwoorden en leestekens) zijn punten van aandacht. 

Rekenen: Op de domeinen verhoudingen en verbanden is een stijgende lijn te zien. Aandachtspunten zijn de domeinen getal/ getalbegrip en meten/meetkunde. 

In de eindanalyse van schooljaar 2023-2024 is de eindanalyse van de Eindtoets van groep 8 met een trendanalyse opgenomen. Daarin staan conclusies die we in ons aanbod meenemen ter verbetering, zodat we de leerlingen optimale kansen bieden voor hun toekomst.
Deze bevindingen worden besproken in de groepsbesprekingen in de midden- en bovenbouw en bij de bespreking van de schoolanalyse. Zien we deze trend ook bij de tussenopbrengsten, zo ja hoe kunnen we dit duiden. Zodat we vervolgens doelgericht werken en het aanbod en aanpak hierop afstemmen (4D). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school heeft natuurlijk niet alleen een eindtoets (per 2023-2024 doorstroomtoets) om goed zicht te houden op de ontwikkeling van uw kind. Ook tussentijds wordt er getoetst. Dit gebeurt met methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Ook door middel van presentaties kunnen leerlingen laten zien wat zij geleerd hebben. Denk aan spreekbeurten, boekenbeurt, werkjes, filmpjes, optredens, powerpoints, verhalen etc.

Wij nemen van groep 3 t/m groep 8 de reguliere CITO toetsen van Leerling in Beeld af in januari en juni van ieder schooljaar. Hierop worden (trend)analyses gemaakt en groepsdoelen gesteld. Deze worden per bouw besproken en daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. Vervolgens analyseren en evalueren we deze gegevens middels de HGW cyclus (handelingsgericht werken) ook tussentijds na een bloktoets.

Het is belangrijk dat er goede schoolresultaten worden behaald. Hoe ontwikkelt het kind zich? Wat voegt de school toe aan de basisvaardigheden van iedere leerling?

Als school monitoren we de voortgang en de effectiviteit van het onderwijs op groeps- en leerling niveau. Voor het monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen en de groep als geheel gebruiken we ons leerlingvolgsysteem via ParnasSys en Cito in Beeld. Voor de kleuters maken we gebruik van het observatiesysteem MijnKleuterGroep. Naast methode-ongebonden toetsen spelen methode-gebonden toetsen en observaties een belangrijke rol bij de monitoring. Zo gebruiken we bv ook de aanvullende toetsen voor rekenen (TTR) en spelling (PI-dictee).

Bij de schoolanalyse midden en eind hanteren we het 4D-model. Zo sturen we ons onderwijs bij vanuit de Data, door deze te Duiden, (nieuwe) Doelen te stellen en in actie om te zetten om te Doen.

Op school werken we handelingsgericht. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop (binnen de mogelijkheden van de school) aangepast. Deze cyclus is een hulpmiddel om de ondersteuning op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsoverzicht. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen:

- Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
- Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
- Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en doelen opstellen.
- Realiseren. De blokvoorbereidingen in de praktijk uitvoeren.

Aan het eind van elke cyclus is er overleg tussen de leerkrachten en de intern begeleider over de informatie die we hebben (groepsbespreking). Indien een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft kan de cyclus ook op individueel niveau plaatsvinden. De leerkracht bespreekt de leerling dan tijdens een leerlingbespreking.

De bestuurder bespreekt minstens tweemaal per jaar over de onderwijskwaliteit en de onderwijsresultaten met de directeur. Via vragenlijsten bevragen we ook ouders, leerlingen en het personeel. Dit zijn dan de tevredenheids- en veiligheidsdoelen. Met behulp van berichten via social schools zullen we alle ouders informeren over de voortgang en de effectiviteit van onze plannen. Zo borgen wij als school de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen en vervolgens in gesprekken met ouders.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 bespreken we met de ouders en hun kind het 1e voorlopige advies en gaan leerlingen zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. In groep 8 geven we nogmaals een voorlopig advies en na de afname van de Doorstroomtoets volgt het definitief advies. We hechten veel waarde aan het (pre)advies. Niet alleen in het afstemmen van verwachtingen, maar ook om samen met ouders te kijken welke doelen en aandachtspunten in groep 8 centraal komen te staan.

De adviezen komen zorgvuldig tot stand. Gegevens van het leerlingvolgsysteem (cognitief), de werkhouding en sociaal emotioneel nemen we allemaal mee. De leerkrachten groep 7 & 8, interne begeleiding en directie zijn betrokken bij dit proces. Per 2023-2024 wordt gewerkt met een Doorstroomtoets. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po

Uitstroom in 2021-2022 op De Zuiderpoort
VMBO-B 2 leerlingen
VMBO-K 4 leerlingen
VMBO-K/TL 2 leerlingen
Havo 4 leerlingen

Uitstroom in 2022-2023:
VMBO-B 2 leerlingen
VMBO-K 2 leerlingen
VMBO-TL 1 leerlingen
Havo/VWO 3 leerlingen


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale vaardigheden. De leerlingen oefenen hiermee sociaal-emotionele en burgerschapsvaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een veilig klimaat op school biedt leerlingen de ruimte om te kunnen oefenen. Aandacht voor mensen- en kinderrechten is dan ook een onmisbaar onderdeel van onderwijs in het algemeen en burgerschapsonderwijs in het bijzonder. Het geeft een kader aan gesprekken over bijvoorbeeld pestgedrag, seksuele diversiteit en inclusiviteit. 

Alles wat we doen raakt aan onze rol als burger. Dat geldt ook voor kinderen. Om ze daarmee te leren omgaan, is de school een ideale oefenplaats. We geven leerlingen de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. En laten ze kennismaken met de achtergronden van onze democratische rechtstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Talenten
  • Zelfbewust

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2022 heeft de school een laatste inspectiebezoek gehad. Helaas is datgene wat gepresenteerd is in de Staat van het Onderwijs ook geconcludeerd voor De Zuiderpoort. Het moet beter met ons taal en rekenonderwijs. Er is direct actie ondernomen om hier verbetering in aan te brengen. Ook het nieuwe schooljaar 2023-2024 gaan we vol goede moed en vertrouwen van ouders en leerlingen in. 

Terug naar boven