Basisschool Het Startpunt

Wulplaan 9 6713 BT Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
  • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
  • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
  • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt
  • Schoolfoto van Basisschool Het Startpunt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan de hand van de eindscore van de IEP-toets en de tussenopbrengsten van de Citotoetsen wordt door de intern begeleider een opbrengstrapportage geschreven. Hierin wordt beschreven wat goed gaat en waar knelpunten zijn. Een aanpak om deze knelpunten op te lossen wordt met het team bedacht en uitgevoerd. Door het jaar heen wordt hierop geëvalueerd. De leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig advies en in groep 8 krijgt de leerling een definitief leerwegadvies. Hierbij wordt gekeken naar werkhouding, zelfredzaamheid, de scores van de tussentijdse CITO-toetsen en de score van de IEP-eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken handelings- en opbrengstgericht.
De resultaten worden tweemaal per jaar in het team besproken en geanalyseerd. Daarna wordt indien nodig het onderwijsaanbod en/of onderwijstijd bijgesteld. Er worden plannen geëvalueerd en opgesteld voor de periode die volgt om ervoor te zorgen de de resultaten verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen zien we dat de leerlingen op de juiste leerweg terechtkomen met het advies dat we geven. Dit is ook zichtbaar over de 3 jaren dat een leerling op het voortgezet onderwijs zit. Wij kijken bij het advies altijd naar de leerling. Waar verwachten we dat de leerling het meest baat bij heeft? Ook hebben we met alle scholen een warme overdracht waarin we de scholen op de hoogte brengen van de belangrijkste dingen, zodat de overstap zo klein mogelijk gemaakt wordt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van het Startpunt is dat wij de basis meegeven in de sociale omgang. Wij vinden het daarom heel belangrijk om te werken vanuit structuur, rust en veiligheid. Op deze manier komt uw kind tot leren. Het is belangrijk dat uw kind weet het dat fouten mag maken en daarvan mag leren. Fouten maken hoort erbij!

De Kanjertraining gaat uit van vertrouwen. Zonder vertrouwen kun je niks opbouwen. Wij vinden het belangrijk om daaraan te werken. Iedere dag doen we Kanjerspelletjes waarbij vertrouwen de onderlegger is. Zonder vertrouwen is er geen veiligheid en zonder veiligheid komt uw kind niet tot leren.

Met behulp van de petten leren we kinderen na te denken over zichzelf. Over hun aandeel in de groep en als individu. Door uw kind al zo jong te leren nadenken over z'n eigen gedrag willen we bereiken dat uw kind kiest voor het goede gedrag. Het gedrag waar anderen ook blij van worden. Het gedrag waar vertrouwen aan ten grondslag ligt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • rust en veiligheid
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan de hand van de eindscore van de IEP-toets en de tussenopbrengsten van de Citotoetsen wordt door het team een opbrengstrapportage geschreven. Hierin wordt beschreven wat goed gaat en waar knelpunten zijn. Een aanpak om deze knelpunten op te lossen wordt met het team bedacht en uitgevoerd. Door het jaar heen wordt hierop geëvalueerd.
Om tot een gedegen schooladvies te komen, is er in groep 7 overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8 en de intern begeleider. Het voorlopig schooladvies wordt in groep 7 in februari gegeven. De leerkracht van groep 8 bespreekt met de leerling en ouders in groep 8 nogmaals het voorlopig schooladvies. Het definitieve advies wordt gegeven in groep 8 in februari. Belangrijke punten die worden meegenomen in het advies zijn werkhouding, zelfredzaamheid en de scores van de toetsen van groep 6 en 7. Na het maken van de IEP-eindtoets zal de leerkracht samen met de intern begeleider adviezen heroverwegen als de Eindtoets hoger is uitgevallen dan het schooladvies.

Terug naar boven