CBS De Sprankel

Wilhelminaplantsoen 1b 4271 AX Dussen

  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • In de bovenbouw 1 device per leerling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindresultaat Verzamelde CITO-scores

Eindtoetsen over de afgelopen jaren:

2013 gemiddelde CITO-score: 547,4
2014 gemiddelde CITO-score: geen groep 8 leerlingen
2015 gemiddelde CITO-score: 533,5
2016 gemiddelde CITO-score: 535,1
2017 gemiddelde CITO-score: 541,3
2018 gemiddelde CITO-score: 535,1
2019 gemiddelde CITO-score: 544,0

De laagste cito-score die gehaald kan worden is 510, de hoogste 550. Het landelijk gemiddelde ligt om en nabij 534.  
Omdat weinig leerlingen per jaar de school verlaten, kan de gemiddelde score per jaar erg verschillen. We streven ernaar om bij alle kinderen de basis eindtoets van CITO af te nemen. Soms is het echter noodzakelijk om de niveau eindtoets van CITO af te nemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen komen op “De Sprankel” om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. De leerkrachten maken/krijgen regelmatig een overzicht van de resultaten. We gebruiken daarvoor een leerlingvolgsysteem. Hierin worden, op van tevoren geplande tijden, onafhankelijke toetsen afgenomen. De leerkrachten kunnen aan de resultaten zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen in vergelijking met leerlingen uit dezelfde groep in de rest van het land, maar ook in vergelijking met vorig jaar. Voor ons is het belangrijk dat ieder kind in zijn eigen ontwikkelingslijn blijft doorgroeien. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we maatregelen met u en het kind samen. We analyseren de resultaten en maken een plan van aanpak waarbij we kijken naar wat de leerling nodig heeft om de resultaten wel te kunnen halen. Dit kan zijn door extra ondersteuning of door een andere aanpak. Maar we zorgen ook voor ontspanning en creativiteit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vervolgonderwijs sluit goed aan bij de behoefte van het kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven