CBS De Sprankel

Wilhelminaplantsoen 1b 4271 AX Dussen

  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • Schoolfoto van CBS De Sprankel
  • In de bovenbouw 1 device per leerling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar om bij verlof van personeel vervanging in te zetten.
Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Dan zullen we groepen moeten samenvoegen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de bovenbouw leren de kinderen een blaasinstrument bespelen van een vakleerkracht (Blazersklas).

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2/3/4

In groep 1 is spelen zeer belangrijk. De kinderen leren daar, wat het is om de hele dag in een groep te zijn. Wat de school allemaal van ze vraagt. Later in het jaar en in groep 2 leren de kinderen veel dingen die nodig zijn in groep 3. Ze oefenen met voorbereidende taal- en rekenspelletjes. Ze doen voorbereidende schrijfoefeningen. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk nog kleuter mogen zijn.  We werken met Schatkist, de voorloper van ons aanvankelijke leesmethode Veilig leren lezen. In Schatkist worden taal, lezen, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden, zodat alle tussendoelen behandeld en geregistreerd worden. In groep 1 en 2 wordt voornamelijk thematisch gewerkt waarbij alle activiteiten aangeboden en uitgevoerd worden binnen een thema b.v. buitenspelen. De thema’s zijn geënt op de belevingswereld van de kleuter. Ook zijn er vier thema’s per schooljaar die aansluiten bij de voorschool en het kinderdagverblijf. In groep 3 maakt het spelend leren plaats voor het lerend spelen. De overgang vanuit groep 2 willen wij dan ook soepel laten verlopen. In de eerste helft van groep 3 is er nog ruimte om te spelen. Het leren lezen en rekenen begint met veel ondersteuning (in groepen en zo mogelijk ook thuis).  In groep 4 zijn rekenen, taal en lezen aparte vakken. Het schrijven wordt meer toegepast in andere vakken en vraagt dus om meer tempo. Begrijpend lezen is in groep 4 een nieuw vak. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook al te maken met wereldoriëntatie. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 5/6/7/8

In groep 5 en 6 wordt veel geoefend met het automatiseren en in groep 6 wordt een begin gemaakt met de werkwoordspelling. Hierbij biedt een personal device (Chromebook) een belangrijke oefenvorm. Er wordt in groep 6 ook geleerd hoe je een spreekbeurt moet houden of hoe je een werkstuk kunt maken. In groep 7 wordt een begin gemaakt met het zelfstandig maken van werkstukken. In groep 8 wordt het schrijven van werkstukken verder uitgebouwd. In de hoogste groepen wordt bovendien geleerd hoe een spreekbeurt en een (PowerPoint) presentatie gehouden moeten worden. In groep 7 of 8 doen alle leerlingen halverwege het schooljaar verkeersexamen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.  

Wat is er veranderd? De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Ga in gesprek met de school van uw kind over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven