IKC De Kubus

Irenestraat 3 6651 XK Druten

  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden vanwege ziekte of verlof, proberen we het met eigen personeel op te vangen. Intern wordt er dan gekeken wat er aan mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door het inzetten van ambulant personeel of leerkrachten die extra werken. In een enkel geval, wanneer er echt geen mogelijkheden zijn, wordt een groep naar huis gestuurd. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we vooral rondom de thema’s. We werken ontwikkelingsgericht en stimuleren de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Welbevinden en betrokkenheid staat hierbij centraal. Al spelend leren de kinderen. We werken in hoeken en met kleine kringen, waarin we activiteiten op allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen. Door goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen, op zijn eigen niveau. Samen met de kinderen gaan we de uitdaging aan om te leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de basisvakken zoals rekenen, lezen, taal en begrijpend lezen focussen we op IKC De Kubus op de brede ontwikkeling van de leerling. Dit komt onder andere naar voren bij de volgende vakken:

* Thematisch werken en IPC (International Primary Curriculum) waarbij de focus ligt op effectief en leuk leren, op basis van hoge verwachtingen waarbij de leerlingen vaardigheden aanleren op het gebied van wereld oriënterende vakken

* Muziekonderwijs waarbij we samenwerken met De Nieuwe muziekschool. De leerlingen krijgen in groep 4 en groep 7 klassikale muzieklessen van een muziekdocent. In groep 5 leren alle leerlingen een muziekinstrument te bespelen.

* Dans en Drama komen aan bod tijdens de theaterlessen die de leerlingen om de week mogen volgen bij onze specialist. 

* Handvaardigheid wordt ook gegeven door een vakspecialist. Daardoor zijn het vakinhoudelijk hele sterke lessen die met passie worden gegeven.

* Gezond leven en bewegen is belangrijk. Naast de gymlessen die door een vakspecialist worden gegeven, hebben we een heerlijk natuurlijke buitenspeelplein waar de leerlingen geprikkeld worden om te bewegen en te ontdekken. 

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we HOD-opdrachten (hoger-orde-denkopdrachten) of ondersteuning vanuit onze Leermeer klas. Aan de hand van onderzoeksvragen gaan de kinderen met een bepaald onderwerp aan de slag. 

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen ondersteuning in kleine groepjes of individueel. Die ondersteuning wordt aangeboden door onderwijsassistenten, leerkrachten, internbegeleiders of externe specialisten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren. Deze sub-regio maakt deel uit van Stromenland; dit is het grote samenwerkingsverband Passend Onderwijs te Nijmegen (www.stromenland.nl). Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren is een samenwerkingsverband van basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Druten, Beuningen en West Maas en Waal. Hiermee realiseren wij een systeem van passend onderwijs op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen en besturen in onze regio). Als vanuit onze interne zorg blijkt, dat er voor het kind extra advies of extra ondersteuning nodig is, dan schakelen wij de hulp in van het Ondersteuningsplatform. Alle activiteiten die het platform ontplooit, zijn gericht op de kwaliteit van extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen deze ondersteuning op de basisschool kunnen ontvangen. Als blijkt dat deze ondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert, kan dit leiden tot het advies om samen met u te gaan zoeken naar een andere, meer geschikte onderwijsvorm voor het kind. Het platform geeft dan een Toelaatbaarheidsverklaring af voor de speciale basisschool of het speciaal onderwijs. De coördinator van Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren is René Smits (r.smits@stromenland.nl) Het postadres van het Ondersteuningsplatform is Heuvel 61- 63, 6651 DB, Druten.  

Procedure toelating leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte bij ons op school

Wij zetten ons in om alle kinderen een goede ontwikkeling te laten doormaken. Ouders van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen hun kind ook bij ons op school aanmelden. Bij de aanmelding van een leerling zullen we zo goed mogelijk bekijken of wij de juiste expertise in huis hebben om uw zoon/dochter te kunnen begeleiden. Bij de besluitvorming roepen we de hulp in van Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren. Op deze manier zoeken wij samen met u naar passende ondersteuning of een passende plek. De Routekaart Passend Onderwijs is hierbij leidend. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op zoek naar een kinderdagverblijf, peutergroep (peuterspeelzaal) of een buitenschoolse opvang in Druten? KION-locatie De Kubus is de plek waar jij jouw kind met een gerust hart achterlaat. De locatie is gelegen in een vleugel van het prachtige kindcentrum De Kubus. We werken nauw samen met de school en zijn onderdeel van Integraal Kind Centrum (IKC) De Kubus. Een fijne plek waar kinderen komen om te spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.

Het kinderdagverblijf van de Kubus bestaat uit drie groepen. De Zon en de Ster bieden dagopvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Op de Maan bieden we dagopvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Daarnaast hebben we nog een peutergroep met VVE-aanbod. Het kinderdagverblijf en de peutergroep beschikt over een ruime tuin. Deze is ingericht met natuurlijke materialen en vormt een fantastische speel- en ontdekruimte voor de kinderen. Met de peuters maken gebruik van de gymzaal en de beweegvloer. Hiermee stimuleren we kinderen om op speelse wijze lekker veel te bewegen. De spellen zijn goed voor de motorische ontwikkeling en zó ontworpen dat kinderen ook werken aan de ontwikkeling zoals taal en rekenen en natuurlijk ook het sociaal emotionele aspect. In een aantal spellen speelt Puk (van Uk & Puk) een belangrijke rol.

De peutergroep biedt Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) zodat we de peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool kunnen geven. Hierbij werken we met de methode Uk & Puk. Sommige thema's organiseren we samen met de basisschool. We stimuleren de totale ontwikkeling van kinderen waarbij taal een belangrijk onderdeel is

Onze bso bestaat uit 7 groepen. Op de begane grond worden de kinderen van 4-7 jaar opgevangen en op de eerste etage kinderen van 7-13 jaar. Bij Bso De Kubus werken we met thema’s waarin we een belevenissenprogramma aanbieden. Wij zorgen voor een afwisselend aanbod hebben waarin we zoveel mogelijk de talenten, interesses en leeftijd van de kinderen aanspreken. Ons belevenissenaanbod bestaat uit activiteiten zoals sport en spel, creatief, koken, techniek, natuur en avontuur en theater. Tijdens bso-tijd hebben we in de school meerdere ruimtes tot onze beschikking.

Meer informatie? Kijk op www.kion.nl/ locatie/kinderdagverblijf-de-kubus. Aanmelden kan via www.kion.nl/inschrijven. Even bellen met een van de medewerkers kan natuurlijk ook 024-2053045.

Terug naar boven