Basisschool de Kubus

Irenestraat 3 6651 XK Druten

  • Schoolfoto van Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Basisschool de Kubus

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool doet ertoe. Het is niet voor niets een BASISschool.

De Kubus doet ertoe.

Wij geven met deze schoolgids een beeld over het reilen en zeilen bij ons op school. Deze informatie delen we ook op de website. De website zijn we op de achtergrond aan het vernieuwen en moet nog meer dan nu de meest actuele informatie bevatten. Gebruik deze gids als leidraad bij je keuze en als als informatiebron. En bij de vragen die overblijven geven wij graag een zo eerlijk mogelijk antwoord. De schoolgids is een handreiking bij de keuze voor onze school. Tegelijkertijd wil de gids samen met de website een beeld geven van alledag en wat je kunt verwachten van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Balans: vasthouden en loslaten
  • Beweging om vooruit te komen
  • Creativiteit om te ontdekken
  • Plezier hebben bij wat we doen
  • Samen want met elkaar is fijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kubus bestond vroeger uit een aantal dorpsscholen. Verschillende fusies hebben geleid tot wat nu de Kubus is. We staan in het centrum van Druten. De kinderen komen uit Druten en de directe omgeving. Dat betekent dat we veel verschillende kinderen bij ons op school hebben. We zijn een populaire school. Ons gebouw is groot en ruim maar gezien het aantal kinderen dat bij ons op school zit, zitten we wel aan onze grenzen. De groei kan niet doorgaan. In overleg met Medezeggenschapsraad, bestuur en gemeente ontwikkelen we een toelatingsbeleid dat recht doet aan de plaats en functie van onze school. De verwachting is dat we in 2024 moeten gaan werken met wachtlijsten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
563
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Parro staat ook de kalender waardoor ouders zicht hebben wanneer er wat is. Deze agenda houden we actueel. Soms wijzigt er iets en dan zorgen wij ervoor dat die wijzigingen direct in Parro komen te staan. Zo is iedereen op de hoogte.

Onderwijstijd en vrije tijd zijn belangrijke momenten voor kinderen en leerkrachten. Dat betekent dat we niet in Parro kijken als we lesgeven en dat we van ‘s avonds zes uur tot de andere ochtend acht uur ook niet op Parro kijken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor het primair onderwijs is het verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te hanteren. De Meldcode is een stappenplan dat de school ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het formeel vastleggen van die stappen zorgt voor een zorgvuldig proces vanaf het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele melding moet worden genomen. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan een school. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. www.vooreenveiligthuis.nl 


Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem, waarin de school kan aangeven, dat er zorgen zijn over een bepaald kind. Het gaat dan om ernstige problemen, die ervoor zorgen dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Als een school tot een melding overgaat, dan volgt er eerst een gesprek met de ouders. Voor meer informatie is een folder op school aanwezig.


Privacy

Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen als scholen omdat we deze gegevens nodig hebben om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Daarvoor zijn een aantal gegevens nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder persoonsgegevens valt alle informatie waar jij of je kind aan te herkennen is. Het gaat om informatie, zoals naam, adres en burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook nodig om aan te kunnen tonen dat een leerling geregistreerd is bij ons op school en om de bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een portretfoto, een leerstoornis of een betaling van de ouderbijdrage. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. De privacywet geldt uiteraard dus ook voor onze school. In de AVG is onder andere het volgende van belang:
- De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen gegevens die belangrijk zijn voor dit doel. Bijvoorbeeld: administratieve gegevens om een leerling te kunnen bepalen, het vastleggen van vorderingen in het kader van het geven van goed onderwijs, of vanwege traktaties door jarige kinderen, is het belangrijk dat de school weet of uw kind een allergie heeft.
- Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens heeft de school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming van ouders nodig en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te voeren.
- De gegevens die de school over jou en je kind bewaart moeten relevant zijn. Dat betekent dat de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de school de gegevens niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. De school gaat integer om met persoonsgegevens. De gegevens moeten kloppen. Onjuistheden worden gewist of aangepast.
- De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek meldt de school dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de school. Deze houdt het overzicht op de naleving van de regels en is op de hoogte van alles rondom de privacy op school.
- De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit betekent ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de persoonsgegevens heeft gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd. Meer informatie over hoe de school omgaat het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op de website van Groeisaam (https://www.groeisaampo.nl/). Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van onze stichting (privacycoordinator@groeisaampo.nl) of de functionaris gegevensbescherming (fg@lumengroup.nl). Op de website www.groeisaampo.nl vind je meer informatie over de gemaakte afspraken in het kader van de AVG.  


Gedragscode

Uitgangspunt op onze school is dat kinderen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Om dit te realiseren is een kader belangrijk waarin afspraken en gedeelde waarden zijn vastgelegd. Groeisaam heeft hiervoor een gedragscode opgesteld.


Schorsing en verwijdering

Onze school wil een veilige school zijn; een school waar kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers zich thuis voelen. Wij handelen naar de Groeisaam-gedragscode die je op www.groeisaampo.nl kunt vinden. Daarin staat beschreven wat als wenselijk en respectvol gedrag wordt gezien. Binnen dit veilige schoolklimaat willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Er zijn echter grenzen aan deze mogelijkheden en er zijn grenzen aan gedrag. Dat betekent dat we in het uiterste geval kunnen overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig komt dit zeer zelden voor. Er bestaan voor de scholen van Groeisaam vijf gronden om een leerling te verwijderen:
1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen. Er is sprake van een duidelijke stagnatie in de ontwikkeling en/of het belang van het kind wordt geschaad bij langer verblijf op school.
2. Een kind doet zo’n groot beroep op de mogelijkheden van een school en/of de individuele leraar dat daarmee de onderwijsbehoeften van andere kinderen in gevaar komen.
3. De gedragsproblemen van een kind zijn dermate ernstig, dat hetzij de veiligheid van het betreffende kind, hetzij de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt.
4. Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.
5. Het gedrag van de leerling of de ouders is in strijd met de grondslag van de school.

Schorsing en verwijdering zijn geregeld in artikel 40 van de wet. Hierin is bepaald dat een leerling voor ten hoogste één week geschorst kan worden en dat er een schriftelijk besluit is opgesteld. In dit besluit staat ook hoe de ouders dit kunnen aanvechten. Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel, zowel voor de leerling en de ouders, als voor de school. We volgen hierin de spelregels van de wet en het protocol van Groeisaam. De belangrijkste punten zijn:
- Voorafgaand aan het besluit heeft de school inspanningsverplichtingen tot bemiddeling. Zo kan bv. het Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren (Passend Onderwijs) worden ingeschakeld of een onafhankelijke Onderwijsconsulent.
- Leerplicht en Onderwijsinspectie worden op de hoogte gebracht.
- De bestuurder van Groeisaam neemt het besluit en onderbouwt dit schriftelijk.
- Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een andere school bereid is de leerling aan te nemen.
- De ouders hebben het recht van bezwaar bij bestuur, rechter of geschillencommissie. De directeur hanteert bij schorsing of bij verwijdering het Groeisaam-protocol. Hierin staan de stappen en termijnen beschreven. Dit protocol kunt u vinden op de website www.groeisaampo.nl.


Ongevallenverzekering

Groeisaam heeft via AON een pakketpolis afgesloten voor alle onder haar bestuur vallende basisscholen. Onder deze verzekering vallen onder meer de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, de schoolongevallenverzekering en de schoolreisverzekering. Onder de schoolreisverzekering vallen kosten voor verlies van bagage en medische kosten.  

Terug naar boven