Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Weidestraat 1 3971 CH Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In Nederland is er een tekort aan leraren en we merken dat bij kortdurende ziekte het moeilijk is om vervanging te vinden. Wereldkidz anticipeert hierop en wil dat er zo min mogelijk groepen zonder stamgroepleider zijn (bij ziekte o.i.d.). Daarom hebben we aankomend schooljaar meerdere collega’s op school die ondersteunende taken doen om de werkdruk te verlagen en de kinderen extra te ondersteunen. Bij ziekte gaan de ondersteunende taken niet door en vervangt de collega in de groep waar ziekte is. Groot voordeel is dat dit bekende gezichten voor de kinderen zijn en zo trachten we de doorgaande lijn door te zetten, ook op dagen dat er een ander voor de groep staat. Ook kijken we naar de langere termijn. We zijn opleidingsschool geworden. Hierdoor kunnen we de 4e jaars pabo studenten begeleiden en ze makkelijker aan ons binden. De directie zorgt ervoor dat in een jaarrooster de extra verlofdagen voor scholing en studiedagen zijn vermeld, zodat de ouders niet voor onverwachte ‘vrije tijd’ worden gesteld.

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je). In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Samenwerking met de HU-Pabo

Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek.

Met een collega in opleiding maken we werkafspraken. Ook vindt er met regelmaat overleg plaats met de  praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team.

De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding  in de school.

Leraren in opleiding mogen filmopnamen maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders te worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnamen na de bespreking worden vernietigd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen

Kenmerkend voor een jenaplanschool is de stamgroep. We werken op openbare jenaplanschool Dolfijn met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. We werken met driejarige stamgroepen. De onderbouw (groep (0) 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen, het lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. De kinderen in een stamgroep hebben een leeftijdsverschil van twee tot drie jaar. De kinderen verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samenwerken en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken, daardoor bestaat er minder concurrentie en accepteren ze verschillen gemakkelijker.

Leraren zijn stamgroepleiders

De kwaliteit van het onderwijs is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de stamgroepleider. De stamgroepleider heeft dus een speciale verantwoordelijkheid. De stamgroepleider is bekwaam en zal zijn/haar competenties steeds verbeteren. 

Bij de samenstelling van het team van Dolfijn bespreken we de Jenaplanvisie en kijken we gericht naar kwaliteiten in het pedagogisch en didactisch handelen en naar diversiteit in expertise wat het samenwerkend leren bevordert.

Werken vanuit een teamgecentreerde arbeidsorganisatie

Het team van Dolfijn bestaat uit stamgroepleiders, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Samen verzorgen ze het onderwijs aan de Onderbouw (1-2), Middenbouw (3-4-5) en Bovenbouw (6-7-8). Niet iedereen werkt fulltime op onze school. In de bouwteams zijn de stamgroepleiders van meerdere groepen gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in de bouw. In het bouwteam wordt samen geleerd, kennis over de kinderen gedeeld, de doorgaande lijn bewaakt, geadviseerd over de juiste interventies en worden samen besluiten genomen over onderwijsverbeteringen. Elk bouwteam heeft een stamgroepleider die de rol van procesbegeleider op zich neemt.

De bouwteams zijn verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie. Samen met de schoolleider bespreken de procesbegeleiders welke onderwerpen in de bouwteams spelen, welke vragen er zijn, wat er goed gaat of wat beter kan. Altijd met de bedoeling om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoefte van de kinderen en om een veilig leerklimaat te creëren.

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de arbeidsorganisatie en samen zorgen we voor de kwaliteit van het onderwijsteam. Deze manier van organiseren heet de teamgecentreerde arbeidsorganisatie.

De stamgroepleiders vergaderen regelmatig in de bouwteams. Daarnaast vindt 3 maanden na de start van het schooljaar een groepsbespreking plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen.

De bouwteams kunnen voor bepaalde grotere vraagstukken een expertteam formeren. Er zijn op dit moment drie expertteams op openbare jenaplanschool Dolfijn die deze schoolplanperiode werken aan de thema's; digitale geletterdheid, Jenaplan schoolcultuur en stamgoepwerk. Deze thema's worden in ons onderwijs verder ontwikkeld en verdiept. In elk expertteam zit iemand uit elke bouw.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4  910 uur naar school. De groepen 1 t/m 4 hebben minimaal 3520 uur les gedurende de de gehele basisschoolperiode. Maximaal gaan de kinderen 5,5 uur per dag naar school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8, 984 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 hebben minimaal 4000 uur les gedurende de gehele basisschoolperiode. Maximaal gaan de kinderen 5,5 uur per dag naar school.


Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus, zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  

Indien we geen passende ondersteuning kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

In het schoolondersteuningsplan kunt u alles lezen over de ondersteuning op school. Het schoolondersteuningsplan is te vinden op onze website.

Toparrangementen

WereldKidz Toparrangementen voor hoogbegaafde kinderen WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen (niet op Dolfijn) voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking.

Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op  www.wereldkidz.nl

WereldKidz Nieuwkomersklas

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort inNederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger meerdere nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen we aanvullende bekostiging vanuit de overheid.

De nieuwkomersklassen zijn onderdeel van de school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten binnen de school en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren.

Gemiddeld verblijven kinderen twee jaar in een nieuwkomersklas en stromen vervolgens door naar een reguliere klas, veelal op dezelfde school. Hun extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van de expertise vanuit de AZC school wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk. De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als jenaplanschool is Dolfijn een school waarin we veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door Rots en Water in te zetten op de groepsvorming in de gouden (start van schooljaar) en zilveren weken (na kerstvakantie) creëren we een veilig leerklimaat. We ontwikkelen ons steeds verder in de kennis en toepassing van de cognitieve en executieve functies, het leren leren van kinderen. Onze ambitie is hierin verder te groeien en dit te integreren in het onderwijsaanbod binnen de groepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben geen aanbod voor het jonge kind voordat hij start op Dolfijn. Wij zijn geen VVE school.

Terug naar boven