Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Weidestraat 1 3971 CH Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In Nederland is er een tekort aan leraren en we merken dat bij kortdurende ziekte het moeilijk is om vervanging te vinden. Wereldkidz anticipeert hierop en wil dat er zo min mogelijk groepen zonder stamgroepleider zijn (bij ziekte o.i.d.). Daarom hebben we aankomend schooljaar meerdere collega’s op school die ondersteunende taken doen om de werkdruk te verlagen en de kinderen extra te ondersteunen. Bij ziekte gaan de ondersteunende taken niet door en vervangt de collega in de groep waar ziekte is. Groot voordeel is dat dit bekende gezichten voor de kinderen zijn en zo trachten we de doorgaande lijn door te zetten, ook op dagen dat er een ander voor de groep staat. Ook kijken we naar de langere termijn. We zijn opleidingsschool geworden. Hierdoor kunnen we de 4e jaars pabostudenten begeleiden en ze makkelijker aan ons binden. De directie zorgt ervoor dat in een jaarrooster de extra verlofdagen voor scholing en studiedagen zijn vermeld, zodat de ouders niet voor onverwachte ‘vrije tijd’ worden gesteld.

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je). In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stamgroepen

Kenmerkend voor een jenaplanschool is de stamgroep. We werken op openbare jenaplanschool Dolfijn met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. We werken met drie-jarige stamgroepen. De onderbouw (groep (0) 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen, het lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. De kinderen in een stamgroep hebben een leeftijdsverschil van twee tot drie jaar. De kinderen verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samenwerken en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken, daardoor bestaat er minder concurrentie en accepteren ze verschillen gemakkelijker.

Leraren zijn stamgroepleiders

De kwaliteit van het onderwijs is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de stamgroepleider. De stamgroepleider heeft dus een speciale verantwoordelijkheid. De stamgroepleider is bekwaam en zal zijn/haar competenties steeds verbeteren. Daarnaast is elke stamgroepleider mede verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn/haar collega's. Dit vraagt een attitude die we binnen openbare jenaplanschool Dolfijn regelmatig met elkaar bespreken. Dit doen we tijdens teamontmoetingen zoals bouw- en teamvergaderingen, studiedagen, teamdagen en pauzes. We hebben oog en oor voor elkaar en willen elkaar inspireren en intellectueel stimuleren. Deze attitude draagt bij aan een prettig teamklimaat.

Het team van openbare jenaplanschool Dolfijn is met zorg samengesteld. Hierbij is naast Jenaplanvisie ook gericht gekeken naar kwaliteiten in het pedagogisch en didactisch handelen en naar diversiteit in expertise wat het samenwerkend leren bevordert. De teamleden zijn de stamgroepleiders van onze stamgroepen in de kleuterbouw (1/2), middenbouw (3/4/5), en bovenbouw (6/7/8). Niet iedereen werkt fulltime op onze school.

In iedere bouw is er een bouwleider. Deze bouwleider wordt door de bouw benoemd. Elk schooljaar wordt er gekeken naar de taak van bouwleider en of er een verandering noodzakelijk is. De belangrijkste taken zijn:

  • ervoor zorgen dat het bouwteam goed draait;
  • dat er een goede gemeenschappelijke visie is op het onderwijs in de bouw;
  • dat er goed van en met elkaar geleerd wordt;
  • dat de aanwezige kennis gedeeld wordt en dat het bouwteam op een goede manier besluiten neemt en zijn verantwoordelijkheid voor de resultaten neemt.

Er zijn drie expertteams op openbare jenaplanschool Dolfijn: digitale geletterdheid, Jenaplan schoolcultuur en stamgoepwerk. In elk expertteam zit iemand uit elke bouw.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4  895,75 uur naar school. De groepen 1 t/m 4 hebben minimaal 3520 uur les gedurende de de gehele basisschoolperiode. Maximaal gaan de kinderen 5,5 uur per dag naar school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 1001 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 hebben minimaal 4000 uur les gedurende de gehele basisschoolperiode. Maximaal gaan de kinderen 5,5 uur per dag naar school.


Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

In het schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe wij op onze openbare jenaplanscholen Dolfijn en Het Spoor de ondersteuning op school vormgeven.  Het is ons motto dat alle kinderen  succesvol op school zijn en dat er gelukkige kinderen rondlopen in een gelukkige school. Hierbij vinden wij het belangrijk de visie die wij als jenaplanschool hebben als rode draad te gebruiken.

We noemen de route voor de ondersteuning op onze school ‘Jenaplan Groepsondersteuning’  omdat wij vinden dat alle kinderen in de groep ondersteuning verdienen. In de jenaplanschool staat het kind centraal, maar kijken we vooral wat het kind nodig heeft in zijn stamgroep op zijn jenaplanschool, met zijn stamgroepleider en zijn groepsgenoten. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, geven wij systematische ondersteuning door de Jenaplan ondersteuningsroute hiervoor aan te houden. In het schoolondersteuningsplan kunt u alles lezen dat te maken heeft met de ondersteuning op school.

Het schoolondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel zijn te vinden op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben geen aanbod voor het jonge kind voordat hij start op Dolfijn. Wij zijn geen VVE school.

Terug naar boven