Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Weidestraat 1 3971 CH Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt de IEP-toets afgenomen. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doet de IEP zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Lees het hier: 'zo kan het eerlijker en motiverend’.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze visie op toetsen en meten

Toetsen is voor ons een middel en zeker niet een doel. Wij toetsen niet om te kijken hoe goed kinderen zijn, maar wij toetsen om te meten of de kinderen zich op de juiste wijze ontwikkelen en of het onderwijsaanbod dat wij bieden goed aansluit op de kinderen. Wij analyseren onze toetsen en metingen twee keer per jaar om te kijken of het onderwijs dat wij bieden, voldoende kwaliteit biedt om zo ook gerichte interventies te kunnen inzetten om het onderwijs met elkaar nog beter te maken.

Binnen onze jenaplanvisie staat het kind altijd centraal. Dus zullen wij bij alle keuzes die wij maken, ook die bij het toetsen van kinderen, kijken wat het kind nodig heeft. Bovendien houden wij rekening met het welbevinden van het kind.

Formatief en summatief toetsen

Wij maken hierbij verschil tussen formatief toetsen en summatief toetsen. Met formatief toetsen hebben wij het over de toetsen uit de methode en de diagnostische wijze van toetsen die wij zelf gebruiken om te achterhalen waar de moeilijkheden van een kind vandaan komen. Met summatief toetsen bedoelen wij toetsen die het kind vergelijkt met het gemiddelde van zijn jaargroep. Het is voor ons dus ook erg belangrijk hoe wij deze toetsen interpreteren. Een kind kun je immers het beste vergelijken met zichzelf en meten langs de doelstellingen die zijn opgesteld voor een bepaalde jaargroep. Toch vinden wij het een meerwaarde om op geplande meetmomenten te kijken hoe het kind zich ontwikkelt in vergelijking met jaargroepgenoten, om een beeld te krijgen van zijn ontwikkeling. Dit doen wij met de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO 3.0. Wij nemen hierbij meestal de volgende toetsen af:

  • Cito Rekenen en Wiskunde
  • Cito Begrijpend lezen
  • Cito Spelling
  • Cito DMT(Cito AVI, facultatief)
  • Cito Werkwoordspelling ( alleen in de bovenbouw )
  • Cito Begrijpend luisteren ( optioneel )
  • SCOL sociale competentie vragenlijst

Welke toetsen wij in welke jaargroep afnemen, is te vinden in de toetskalender van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het voortgezet onderwijs

In juni krijgen kind en ouder van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op dat wat het kind tot dat moment heeft laat zien, waarbij we de ontwikkeling van het kind in de afgelopen jaren meenemen. Ook dan blijft het de vraag hoe het kind zich in de toekomst nog gaat ontwikkelen. We spreken daarom ook van een voorlopig advies. In januari organiseren de scholen voor het voortgezet onderwijs hun open dagen voor kinderen van groep 8. We zien dat ook 7e groepers dan graag gaan kijken bij de VO scholen en dat is prima. Als ouders en kind daartoe beslissen, adviseren we vooral te kijken naar alle scholen, alle lagen en niveaus: ga sfeer proeven, voelen waar je je fijn voelt, kijken of je ergens een klik hebt. Scholen vergelijken geeft een belangrijk inzicht. Die ervaring nemen de kinderen dan mee naar het moment dat ze een keuze moeten maken in groep 8. Dan gaan ze gericht kijken op scholen die passend zijn bij het gegeven advies. En komen tot een keuze.

Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn samen vertegenwoordigd in de POVO-groep.  Elk jaar stuurt het POVO de tijdsprocedure ‘overgang naar het voortgezet onderwijs’ naar alle scholen binnen dit samenwerkingsverband.  De basisscholen stemmen dan hun procedure hierop af. Ouders worden vanaf begin van het schooljaar tijdens een informatieavond ingelicht over de procedure.

Nadat het definitieve advies is gegeven, maken kinderen samen met hun ouders een keuze voor een vervolgschool. Voorafgaand aan deze keuze hebben ze diverse scholen bezocht, is er in de groepen 8 ruim aandacht besteed aan de verschillende typen onderwijs en hebben de ouders informatie gekregen tijdens de ouderavond VO op Openbare Jenaplanschool Dolfijn.

Leerlingen krijgen vrij voor de kijkdagen op de middelbare scholen. De ouders vullen een machtigingsformulier in om de school te machtigen hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. De stamgroepleider stelt een onderwijskundig rapport (OKR) op met daarin allerlei informatie over het kind. Hierbij verwerkt de leerkracht alle informatie die als belangrijk gezien wordt voor de overgang naar het VO: toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over begeleiding. Relevante documenten kunnen als bijlage worden toegevoegd.

Via de digitale overstapmodule ‘onderwijs transparant’ (OT) vullen de stamgroepleider en de management assistent een adviesformulier in met daarin het schooladvies en de keuze van de school. Het OKR wordt hieraan toegevoegd. Ouders moeten het OKR binnen week ondertekenen en terugsturen. Op het moment dat de stamgroepleider de status op definitief zet, krijgt het VO toegang  tot de gegevens van de leerling.

Nadat de school voor het VO de aanmelding binnen heeft gekregen, neemt de brugklascoördinator contact op met Dolfijn voor een warme overdracht. Deze warme overdracht vindt meestal plaats bij ons op school. Het doel  van dit gesprek is om achtergrond en invulling te geven over het aangemelde kind. Ervaring leert dat een  mondelinge bespreking veel meerwaarde heeft. De stamgroepleider kan veel meer informatie geven m.n. over de kwaliteiten en persoonlijke kenmerken van een kind.

Ouders ontvangen op een afgesproken dag een e-mail van de gekozen school of het kind wel of niet toegelaten op de school van hun eerste keuze. De toelatingsprocedures die gelden bij die toelating worden opgesteld door de vo-scholen en zijn te vinden op de websites van de desbetreffende vo-scholen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven