De Ontdekkingsreis

Jagerspad 7 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

 • Onderzoeken en ontdekken wat rondom de school leeft.
 • Thema en spel komen samen.
 • Twee keer per schooljaar een periode van 5 weken elke donderdag schaakles van onze experts van de schaakvereniging uit Doorn.
 • Door elkaar te helpen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, leren we van en met elkaar.
 • Schoolfoto van De Ontdekkingsreis

Het team

Toelichting van de school

De Ontdekkingsreis heeft een gepassioneerd team dat intensief samenwerkt vanuit de teamgerichte arbeidsorganisatie. We werken samen vanuit verbinding en worden daarin geïnspireerd door de gouden cirkel van Martin Sinek en de Theory U van Otto Scharmer. Ons teamoverleg wordt gestructureerd door het gebruik van de Consent-methode. Ook in de groepen wordt regelmatig de Consent-methode gebruikt om met elkaar tot een gedragen besluit te komen. Er is ruimte voor ieders mening en een gedragen besluit helpt in het creëren van flow in het samenwerken.

Het team, dat breed haar talenten deelt, werkt ieder jaar samen met vakspecialisten, collega's in opleiding van de PABO en het ROC. We hebben ook regelmatig gastdocenten in de school.

De leerkrachten per groep:

De Onderbouw:

 • De Vindselaars (groep 1/2) op maandag, dinsdag en woensdag; Judy Zweijtzer, judyzweijtzer@wereldkidz.nl. Op donderdag en vrijdag; Sandra Fleurke, sandrafleurke@wereldkidz.nl
 • Columbus (groep 3/4); hesterkleinhans@wereldkidz.nl. Op woensdag en donderdag is Roosmarijn de Bruijn als leraarondersteuner in de groep aanwezig.
 • Suraphon Monfils is op dinsdag, woensdag en vrijdag in de onderbouw aanwezig als onderwijsassistent.

De Bovenbouw:

 • Lovelace (groep 5/6) alle dagen Karlijn Blankespoor, karlijnblankespoor@wereldkidz.nl, op maandag en dinsdag is Pauline van den Berg in de groep als leraarondersteuner.
 • Da Vinci (groep 7/8) maandag, dinsdag, woensdag Nelleke van Dalen, nellekevandalen@wereldkidz.nl, en op donderdag en vrijdag Marijke van der Putte, marijkevanderputte@wereldkidz.nl, in de groep.
 • Elise Verschuure is in de bovenbouw op donderdag en vrijdag als onderwijsassistent.

Amber Bolks is komend schooljaar 1 dag als leraarondersteuner in de school.

Saskia Krocké, saskiakrocke@wereldkidz.nl,  is voor 1 dag in week aan de school verbonden vanuit de rol van intern begeleider en 2 en halve dag vanuit de rol als schoolleider.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen en vervanging.

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leerkrachtondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen in de groep en een leerkrachtondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(jes).  In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leerkrachtondersteuner wie met ouders communiceert. 

Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze vakleerkrachten brengen hun vak met veel passie over op de kinderen. Om dit optimaal te benutten en verder uit te werken in het onderwijs zijn de leerkrachten van de bouwen bij deze lessen aanwezig.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kleuteronderwijs vraagt om flow door een dag heen, een ritme van in en uitademen waarin de kinderen leren van wat ze  ervaren. Om dat te ondersteunen steken de leerkrachten binnen het thematische werken ook in op dat en wat zich in het moment voordoet. We creëren deze flow door met elkaar routines en een herkenbaar dagritme af te spreken waarin de kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hebben hier de netto onderwijstijd in opgenomen. De overige tijd wordt gebruikt voor kringen, vieringen, eten, sociaal emotionele ontwikkeling en pedagogisch handelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsplan kunt u alles lezen over de ondersteuning op school. Het schoolondersteuningsplan fungeert als basisdocument voor de ondersteuning op De Ontdekkingsreis en geeft inzicht in de procedures binnen de groep, de school en het samenwerkingsverband. Zodoende geven wij onze kinderen de begeleiding die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het schoolondersteuningsplan 2022-2026 de Ontdekkingsreis is ook te vinden op onze website. 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk. Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel meer ondersteuning vragen. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband. Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd. Indien we de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school. Daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

Onze pedagogische benadering en ons ontwikkelingsgerichte onderwijsaanbod geven breed ruimte aan ontwikkeling. We sluiten aan bij het tempo en de behoeften van het kind.

 • We kijken scherp naar wat deze ontwikkeling van ons vraagt en communiceren dat met ouders.
 • Het werken en aandacht geven aan het leren leren zit in ons onderwijs verweven.
 • Extra ondersteuning wordt waar nodig in de groep verzorgd, we communiceren daar steeds duidelijk over in welk ondersteuningsniveau dat gebeurt en maken voor een periode van 6 tot 8 weken een handelingsplan.
 • Verdieping en verbreding bieden wij in het ontwikkelen van excellent schrijfonderwijs. In schrijven zit alles wat voor het leren leren nodig is. Begrijpend lezen, inleven in de lezer van je stuk, planning, feedback ontvangen, redigeren, kennis van verschillende soorten teksten en doelen van teksten, verwoorden van je gedachten, toepassen en verwoorden van kennis, het leggen van verbanden, feedback geven op teksten van anderen, moed verzamelen om te beginnen, doorzetten en een punt te zetten.
 • Voor het ontwikkelen van talenten en competenties kiezen wij voor een ruim onderwijsaanbod met daarin natuurbeleving, atelier, muziek, drama, programmeren, schaken en sport en spel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Ontdekkingsreis maakt zich sterk voor breed aanbod waarbinnen de kinderen zich ieder vanuit zijn eigen talenten en uitdagingen kunnen ontwikkelen op de gebieden hoofd, hart en handen. We werken eraan de leerkrachten verder te scholen in de cognitieve en executieve functies om de leerlingen binnen de groep te ondersteunen in hun onderwijsontwikkeling en het eigen zicht daarop.

We hebben de ambitie om ons steeds verder te specialiseren en om nieuwe leerkrachten hierin mee te nemen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie.


Terug naar boven