De Ontdekkingsreis

Jagerspad 7 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

 • Samen werken aan een kunstwerk.
 • In museum Hofland veel ervaren over vroegere tijden.
 • Ontwerpen en in bedrijf nemen van een eigen dierentuin. Rekenen in optima forma!
 • Onze gymdocent, maakt van bewegen elke week een uitdagend feestje!
 • Zo veel te ontdekken dicht bij huis. Klaartje van natuur weet er alles over te vertellen.

Het team

Toelichting van de school

De Ontdekkingsreis heeft een gepassioneerd team op weg naar zelfsturing vanuit de teamgerichte arbeidsorganisatie. We werken samen vanuit verbinding en worden daarin geïnspireerd door de gouden cirkel van Martin Sinek en de Theory U van Otto Scharmer. Ons teamoverleg wordt gestructureerd door het gebruik van de Consent-methode. Ook in de groepen wordt regelmatig de Consent-methode gebruikt om met elkaar tot een gedragen besluit te komen. Er is ruimte voor ieders mening en een gedragen besluit helpt in het creëren van flow in het samenwerken.

Het vaste trouwe team dat breed haar talenten deelt werkt ieder jaar samen met vakspecialisten, stagiairs van de PABO en het ROC. We hebben ook regelmatig gastdocenten in de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen en vervanging.

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen in de groep en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(jes).  In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze vakleerkrachten brengen hun vak met veel passie over op de kinderen. Om dit optimaal te benutten en verder uit te werken in het onderwijs zijn de leerkrachten van de bouwen bij deze lessen aanwezig.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hebben hier de netto onderwijstijd in opgenomen. De overige tijd wordt gebruikt voor kringen, vieringen, eten, pauze, sociaal emotionele ontwikkeling en pedagogisch handelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning?

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel meer ondersteuning vragen. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd. Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

Onze pedagogische benadering en ons ontwikkelingsgerichte onderwijsaanbod geven breed ruimte aan ontwikkeling. 

 • We sluiten aan bij het tempo en de behoeften van het kind.
 • We kijken scherp naar wat deze ontwikkeling van ons vraagt en communiceren dat met ouders.
 • Het werken en aandacht geven aan het leren leren zit in ons onderwijs verweven.
 • Extra ondersteuning wordt waar nodig in de groep verzorgd.
 • Verdieping en verbreding bieden wij in het ontwikkelen van excellent schrijfonderwijs. In schrijven zit alles wat voor het leren leren nodig is. Begrijpend lezen, inleven in de lezer van je stuk, planning, feedback ontvangen, redigeren, kennis van verschillende soorten teksten en doelen van teksten, verwoorden van je gedachten, toepassen en verwoorden van kennis, het leggen van verbanden, feedback geven op teksten van anderen, moed verzamelen om te beginnen, door te zetten en een punt te zetten.
 • Voor het ontwikkelen van talenten en competenties kiezen wij voor een ruim onderwijsaanbod met daarin natuurbeleving, atelier, muziek, drama, programmeren, schaken en sport en spel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie.


Terug naar boven