De Ontdekkingsreis

Jagerspad 7 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

  • Samen werken aan een kunstwerk.
  • In museum Hofland veel ervaren over vroegere tijden.
  • Ontwerpen en in bedrijf nemen van een eigen dierentuin. Rekenen in optima forma!
  • Onze gymdocent, maakt van bewegen elke week een uitdagend feestje!
  • Zo veel te ontdekken dicht bij huis. Klaartje van natuur weet er alles over te vertellen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken we gebruik van de AMN eindtoets. De eindtoetsscore van dat schooljaar is gebaseerd op de score van 12 kinderen. Dit kleine aantal in combinatie met het feit dat het merendeel van deze kinderen later ingestroomd zijn, maakt dat de gemiddelde score van deze groep minder goed te duiden is. Dit geldt ook voor de 11 leerlingen van groep 8 van het jaar 2016-2017 die de IEP- eindtoets hebben gemaakt. 

Van de groep van 8 van het schooljaar 2018-2019 wordt de score door inspectie niet weergegeven in de grafiek. Dat komt doordat er in dat schooljaar te weinig leerlingen in groep 8 zaten om een betrouwbare scoren te genereren. 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk schooljaar vinden er drie ouder-kind-schoolgesprekken plaats.

  • Het startgesprek aan het begin van het schooljaar
  • De gesprekken naar aanleiding van de toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem (vanaf groep 4) in januari/februari 
  • De eindgesprekken aan het einde van het schooljaar, waar ook weer de resultaten van de toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem worden meegenomen (vanaf groep 3).

Alle drie hebben ze hun eigen karakter als in doelen stellen in het startgesprek, evalueren en bijstellen van de doelen in januari/februari en een terugblik en vooruitblik aan het einde van het schooljaar. Deze gesprekken worden ondersteund door het maken van een visual waarin doelen en afspraken kort en krachtig worden weergegeven en als anker mee de volgende periode ingaan.

Wij nemen bij groep 7 de aansluitingstoets van AMN en af bij groep 8 de eindtoets. 

De AMN Eindtoets meet objectief de vaardigheden van de leerlingen en geeft uiteindelijk een schooladvies. De toets laat ook zien hoe de leerling scoort ten opzichte van de referentieniveaus. De resultaten zijn een goede basis voor het uiteindelijke advies dat de leerling krijgt voor het voortgezet onderwijs.

Wat de AMN zelf zegt over :

Aansluiting PO-VO Een goed onderbouwd schooladvies is gebaseerd op meer dan alleen het mentale vermogen van een leerling. Net als de meeste leerkrachten vinden wij ook dat een goed advies rekening houdt met het complete beeld van een leerling. Om het schooladvies van de leerkracht extra kracht bij te zetten is er ‘Aansluiting PO-VO’. Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel bereikt door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en rekenen spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid (houding en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen. AMN gelooft in de hele leerling. Daarom brengen we met Aansluiting PO-VO ook gedrag, houding en interesses van de leerling in kaart. Door een compleet beeld te schetsen zie je kansen die je anders mist. Je ziet ook welke begeleiding het best past bij de leerling. Dat kan dan meegenomen worden in de uiteindelijke schoolkeuze van de ouder(s). Zo help je het talent van de leerling zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Hiermee sluiten zowel de AMN eindtoets als AMN aansluiting PO-VO erg goed aan bij de visie van De Ontdekkingsreis.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets).Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Als de kinderen uitvliegen zijn ze klaar voor de school van hun eigen keuze. De keuze voor een middelbare school is zeer divers.

Op terugkoppelingsmomenten met de middelbare scholen horen wij terug dat onze kinderen zelfsturend en zelfzeker zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie.

Het rapport heeft ons geholpen met het verder uitwerken van onze ambities, de input en opbrengsten hebben mede richting gegeven aan ons nieuwe schoolplan. 

Nu we sinds 1 augustus 2019 een Wereldkidzschool zijn, zullen we bij een volgend inspectiebezoek op onderdelen worden bezocht, het bestuur onderzoek ligt dan bij Wereldkidz. Wereldkidz stelt hoge eisen aan de onderwijskwaliteit van haar scholen. Komend schooljaar zullen wij dan ook een interne visitatie krijgen om samen naar de ontwikkeling en kwaliteit te kijken, we kijken uit naar dat meekijken en verheugen ons erop de school te presenteren en het onderwijs te bespreken.

Terug naar boven