De Ontdekkingsreis

Jagerspad 7 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

 • Onderzoeken en ontdekken wat rondom de school leeft.
 • Thema en spel komen samen.
 • Twee keer per schooljaar een periode van 5 weken elke donderdag schaakles van onze experts van de schaakvereniging uit Doorn.
 • Door elkaar te helpen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, leren we van en met elkaar.
 • Schoolfoto van De Ontdekkingsreis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie geeft een positief oordeel over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school heeft het basisarrangement. Ons onderwijs, uitgewerkt in de vijf onderwijsarrangementen (zie schoolondersteuningsplan op onze website), zorgt ervoor dat kinderen ten opzichte van zichzelf mogen en kunnen groeien. Alle leerlingen stromen door naar het VO op 1F niveau, dat is het fundamentele niveau waarop kinderen moeten doorstromen. Op basis van onze schoolweging wordt hierbij een percentage van 100% verwacht en dat laten de resultaten ook zien. Op basis van onze schoolweging wordt verwacht dat 59% van de leerlingen doorstromen op het 1S/2F niveau. Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we een percentage gescoord van 73%.

De resultaten van de IEP-eindtoets geven het beeld dat ons onderwijs goed aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dat is heel positief. Het afgelopen jaar hebben we zowel ingezet op de verdieping van het onderwijs in taalverzorging als van het rekenonderwijs. De afstemming van het aanbod bij taalverzorging betaalt zich al terug in de resultaten. Voor het rekenonderwijs zullen we wat meer geduld moeten hebben. In de lessen zien we al mooie resultaten, de opbrengsten voor de eindtoets zullen volgen als we langer met de methode Rekenkracht werken.

Wij zijn trots op de IEP-eindresultaten, maar we zijn vooral trots op de kinderen omdat we hen met een rugzak vol met kennis en vaardigheden en met ervaring over zichzelf, de ander en de wereld de stap naar het voortgezet onderwijs zien maken. Een stap passend bij hun ontwikkeling en talenten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk schooljaar vinden er drie ouder-kind-schoolgesprekken plaats.

 • Het startgesprek aan het begin van het schooljaar
 • De midden-gesprekken over de voortgang van de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 4 vormen resultaten van de toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem van november een belangrijk onderdeel van deze gesprekken. De midden gesprekken zijn alleen met de ouders, de leerkrachten spreken vooraf met de kinderen en nemen de opbrengst van deze gesprekken mee in het gesprek met de ouders.
 • De eindgesprekken aan het einde van het schooljaar, waar ook weer de resultaten van de toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem worden meegenomen (vanaf groep 3).

Alle drie hebben ze hun eigen karakter als in doelen stellen in het startgesprek, evalueren en bijstellen van de doelen in januari/februari en een terugblik en vooruitblik aan het einde van het schooljaar. Bij de start en midden gesprekken wordt een visual gemaakt waarin doelen en afspraken kort en krachtig worden weergegeven en als anker mee de volgende periode ingaan.

Wij nemen bij groep 7 de aansluitingstoets van AMN en af bij groep 8 de IEP-doorstroomtoets. 

De IEP Doorstroomtoets meet objectief de vaardigheden van de leerlingen en geeft uiteindelijk een schooladvies. De toets laat ook zien hoe de leerling scoort ten opzichte van de referentieniveaus. De resultaten zijn een bevestiging van het advies dat de leerling heeft gekregen voor het voortgezet onderwijs.

AMN aansluiting  PO-VO Een goed onderbouwd schooladvies is gebaseerd op meer dan alleen het mentale vermogen van een leerling. Net als de meeste leerkrachten vinden wij ook dat een goed advies rekening houdt met het complete beeld van een leerling. Om het schooladvies van de leerkracht extra kracht bij te zetten is er ‘Aansluiting PO-VO’. Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel bereikt door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en rekenen spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid (houding en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen. AMN gelooft in de hele leerling. Daarom brengen we met Aansluiting PO-VO ook gedrag, houding en interesses van de leerling in kaart. Door een compleet beeld te schetsen zie je kansen die je anders mist. Je ziet ook welke begeleiding het best past bij de leerling. Dat kan dan meegenomen worden in de uiteindelijke schoolkeuze van de ouder(s). Zo help je het talent van de leerling zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Hiermee sluiten zowel de IEP-eindtoets als AMN aansluiting PO-VO erg goed aan bij de visie van De Ontdekkingsreis.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de doorstroomtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de doorstroomtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de doorstroomtoets).Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Als de kinderen uitvliegen zijn ze klaar voor de school van hun eigen keuze. De keuze voor een middelbare school is zeer divers.

Op terugkoppelingsmomenten met de middelbare scholen horen wij terug dat onze kinderen zelfsturend en zelfzeker zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samenwerken vanuit verbinding met kinderen, ouders en team om de kinderen optimaal te ontwikkelen, cognitief en sociaal-emotioneel.

We willen kinderen zien die:

 • Feedback kunnen geven en ontvangen
 • Vragen kunnen stellen
 • Kunnen luisteren
 • Kunnen analyseren en creëren
 • Nieuwsgierig en enthousiast zijn
 • Zelf problemen kunnen oplossen
 • Kunnen reflecteren op werk, gedrag en gevoel
 • Hoffelijk zijn

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken vanuit verbinding
 • Ontwikkeling van zelfkennis
 • Aangaan van duurzame relaties

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven