JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346 9202 CA Drachten

 • Onze school staat op een prachtige plek in een groene rustige omgeving in wijk De Wiken.
 • Met de bewoners van het naastgelegen zorgcentrum De Wiken ondernemen we vele activiteiten gedurende het schooljaar.
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zorgverbreding en Interne Begeleiding
Vanuit de visie van onze school hebben wij onze leerlingenzorg vormgegeven. We stellen daarbij het “omgaan met verschillen” centraal. De principes van het jenaplanonderwijs staan daarbij aan de basis. We willen optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. Doordat de zorg in de eigen stamgroep plaatsvindt, werken we toe naar een positief leef-, leer- en werkklimaat voor zowel de kinderen, de stamgroepsleiders en de ouders. Onze leerlingenzorg beperkt zich niet alleen tot kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden, maar we willen ook oog hebben voor de meer begaafde leerling en attent zijn op verbale en non-verbale gevoelsuitingen van kinderen.  

Onze Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO), zijn Rudy Spijkerman voor de kleuterbouw en Nel Jordan voor de midden- en bovenbouw. Zij hebben als taak de leerlingenzorg te coördineren en te bewaken. Dit houdt in dat zij de vorderingen van de kinderen in de gaten houdt en leerkrachten adviseert hoe zij leerlingen extra hulp kunnen bieden. De CPO bespreekt regelmatig de leerlingen van een groep met de stamgroepsleider. De resultaten van de IEP tussentoetsen worden hierin ook meegenomen. De CPO zal de stamgroepsleider, waar nodig, ondersteunen bij het maken van een handelingsplan.  

Taken van de CPO zijn:

 • Opstellen en verspreiden toets rooster IEP LVS;
 • Het aansturen en bewaken van een kwalitatief goed leerlingvolgsysteem;
 • Organiseren en voorzitten van leerlingbesprekingen;
 • Verslagen maken van de leerling-besprekingen;
 • Voeren van gesprekken met de stamgroepleider voor ondersteuning en hulp bij het maken van handelingsplannen, groepsplannen of Pedagogisch didactisch overzicht;
 • Overleg met directie, stamgroepleiders, ouders, O.B.D., speciaal onderwijs, logopediste, en andere diensten;
 • Diagnosticeren van leerproblemen;
 • Bewaken van afspraken;
 • Informatie verzamelen en het verstrekken daarvan;
 • Inrichten en beheren van de orthotheek;
 • Overleg in CPO netwerk en het volgen van cursussen;
 • Het uitvoeren van schoolzelfevaluaties m.b.v. IEP-LVS.  

Zij coacht en begeleidt de stamgroepleiders bij onderwijsverbetering op zowel individueel- als teamniveau.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Protocol verwijzing naar het voortgezet onderwijs
Na de basisschool gaan de leerlingen naar één van de scholen voor het voortgezet onderwijs in Drachten en omgeving. De keuze wordt gemaakt na uitgebreide voorlichting en middels gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en de stamgroepleider van groep 8. Onderstaand een overzicht van hoe het advies tot stand komt:

 • Eind groep 7 wordt er een inschatting gegeven van het voorlopig advies;
 • In november volgt een “doelen” gesprek met ouder(s)/verzorger(s), het kind en de stamgroepsleider
 • In februari volgt een adviesgesprek met ouder(s)/verzorger(s), het kind en de stamgroepsleider van groep 8. Naar aanleiding van dit advies wordt het kind aangemeld bij één van de scholen voor het voortgezet onderwijs;
 • In april wordt de eindtoets afgenomen, bij ons op school is dat de IEP toets;
 • In mei volgt de uitslag van de eindtoets. Naar aanleiding van deze uitkomst, volgt een tweede advies. In uitzonderlijke gevallen kan dit een heroverweging van het gegeven advies zijn.  

Het advies van de school komt zorgvuldig tot stand. Aan de hand van diverse gegevens, zoals het leerlingvolgsysteem (resultaten van de laatste drie schooljaren, verwerkt in de Plaatsingswijzer), de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerstijl/persoonlijkheid van het kind. Het schooladvies is leidend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kanjertraining
We hebben gekozen voor de werkwijze van de Kanjertraining om ons in het pedagogisch klimaat te ondersteunen. We zijn een erkende Kanjerschool en stamgroepsleiders zijn gecertificeerd. We hebben jarenlange ervaring met de kanjertraining. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de stamgroepsleiders.    

De Kanjertraining gaat uit van vijf principes:    

 • We vertrouwen elkaar   
 • We helpen elkaar  
 • Niemand speelt de baas  
 • Niemand lacht uit    
 • Niemand doet zielig 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Doe niets wat een ander stoort

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven