JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346 9202 CA Drachten

 • Onze school staat op een prachtige plek in een groene rustige omgeving in wijk De Wiken.
 • Met de bewoners van het naastgelegen zorgcentrum De Wiken ondernemen we vele activiteiten gedurende het schooljaar.
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag

Het team

Toelichting van de school

Stamgroepsleiding
De stamgroepsleider neemt in alle groepen 1 t/m 8 een centrale plaats in binnen dit proces. Zij zorgt ervoor dat de ontwikkelingsprocessen tot stand komen. De rol bestaat uit: creëren van een pedagogische basis, waarin interacties met leerlingen een belangrijke rol spelen. Vanuit de methoden gecombineerd met de belevingswereld van het kind. Het ontwerpen van een activiteitenaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling en het leren van de kinderen. Geborgd in een ritmisch weekrooster waarin de pijlers gesprek, spel, werk en viering steeds terugkomen. Door zorg op maat te bieden en goede registratie van gegevens kunnen we goed inspelen op de ontwikkeling van onze kinderen.  

Scholing
De school volgt onderwijskundige ontwikkelingen en stamgroepsleiders doen volop mee aan cursussen om de bekwaamheid te vergroten. Mocht de stamgroepsleider een cursus volgen op een lesdag dan wordt er voor vervanging gezorgd. De studiedagen waaraan het hele team deelneemt, zijn altijd op lesdagen en staan in de schooljaarkalender.

Stagiaires
Jaarlijks krijgen een aantal stagiaires de gelegenheid zich in de praktijk te vormen op onze school. Dit wordt altijd in het team besproken en is mede afhankelijk van de schoolontwikkelingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een stamgroepleider ziek is of verlof heeft, proberen we dit intern op te lossen. Daarnaast kunnen we een beroep doen op een invaller via SLIM personeelsbemiddeling. Mocht het zo zijn dat er geen enkele oplossing is om een invaller voor de stamgroep(en) te krijgen, dan kan het zijn dat we kinderen over andere groepen verdelen of ouder(s)/verzorger(s) vragen hun kind(eren) op te halen. Dit kan in uiterste geval aan de orde zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jenaplanonderwijs
Jenaplanonderwijs biedt ontwikkelingskansen voor ieder kind. We verzamelen materialen op school, trekken erop uit, genieten van voorstellingen en doen mee aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Alle aspecten van de ontwikkeling van een kind, zoals de verstandelijke, emotionele, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling komen aan bod. Leren doen we niet alleen aan de hand van methodes, we sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van uw kind. Leren doen we vooral samen!
We hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw. Het is er overzichtelijk en er heerst rust. Alle lokalen komen uit in de centrale hal. Met de kinderen, ouders en teamleden doen we mee aan allerlei sportactiviteiten en wandelen we regelmatig met onze buren van het zorgcentrum. We werken aan een gezonde levensstijl en voelen ons fit!  We vinden het belangrijk dat onze kinderen zichzelf mogen zijn en we benaderen dan ook positief en liefdevol. De stamgroepsleiders binnen JKC De Wiekslag kennen de kinderen en weten wat zij nodig hebben. Zo wordt ieder kind beoordeeld naar zijn of haar eigen ontwikkeling. Je mag fouten maken en succes kun je delen. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen verschillen; in hun gedrag, de hoeveelheid werk die ze aankunnen, het tempo en de moeilijkheidsgraad. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past.

Het Pedagogisch Klimaat
Om uw kind optimaal te laten ontwikkelen is het noodzakelijk dat er een goede kindgerichte sfeer is. Kinderen leren vanuit welbevinden. Het is van belang dat uw kind vertrouwen heeft in zichzelf en een positief zelfbeeld ontwikkelt. Vanuit dit vertrouwen zal uw kind gaan samenwerken en anderen kunnen respecteren. Om een goede kindgerichte sfeer te creëren waarin een kind zich veilig voelt, vinden wij het belangrijk dat:

 • Er duidelijkheid is (bijvoorbeeld over de lesstof, dag- en weektaken, gedragsregels enz.); 
 • Er een sfeer heerst waarin fouten gemaakt mogen worden; 
 • De resultaten regelmatig met de kinderen worden besproken; 
 • Het kind succeservaringen kan opdoen;      
 • We gaan uit van verschillen tussen kinderen (wat betreft gedrag, hoeveelheid werk, tempo en moeilijkheidsgraad); 
 • De lesinhoud door de kinderen en de stamgroepleider als zinvol wordt ervaren; 
 • Het kind belangrijk gevonden wordt (taken en verantwoording geven, enz.);
 • Er duidelijke gedragsregels zijn; kinderen maken deel uit van een grotere gemeenschap en moeten op elkaar een stimulerende invloed hebben. Regels hebben de functie om samenleven mogelijk te maken. Belangrijk is dat kinderen betrokken worden bij het opstellen van regels.

Schoolkamp                                                                                               
In de derde week van het nieuwe schooljaar vieren we het schoolkamp met elkaar. Het schoolkamp staat in het teken van ontmoeten en groepsvorming. Dit kamp doen we bewust in de eerst “gouden” weken van het schooljaar, omdat de nieuwe stamgroepen zich dan vormen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze deelnemen aan dit schoolkamp. We vinden het een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Het kamp staat onder begeleiding van de teamleden en ouder(s)/verzorger(s) die ondersteunen. We zijn elk jaar blij met een groot aanbod van ouder(s)/verzorger(s) die mee willen gaan, helaas lukt het niet om iedereen mee te laten gaan voor begeleiding. We proberen het aanbod van ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk af te wisselen. We kiezen een gezamenlijk thema voor de hele school waar we aan werken. Tijdens het schoolkamp blijven de kleuters op school en verblijven de midden- en bovenbouw twee nachten elders. Heeft u specifieke vragen over het schoolkamp, dan kunt u terecht bij de stamgroepleider of de directeur van de school.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het JKC jaar 2022-2023 zal er een nieuwe ondersteuningsprofiel worden opgesteld n.a.v. de nieuwe uitgangspunten van het samenwerkingsverband.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Werken in de onderbouw
De onderbouw werkt volgens de basisontwikkeling en zij geven vorm en inhoud aan het opbrengstgericht werken. De doelen van basisontwikkeling bestaan uit drie gebieden die een sterke onderlinge samenhang vertonen met elkaar. De basiskenmerken vormen de spil: zelfvertrouwen, vrij van emotionele belemmeringen, positief zelfbeeld, nieuwsgierig, onderzoekend zijn. De brede ontwikkeling vormt het binnenwerk: actief zijn, initiatief nemen en plannen maken, communiceren en taal, samen spelen en samen werken, verkennen van de wereld, uiten en vormgeven van voorstellingsvermogen. De specifieke kennis en vaardigheden de buitenring: waarnemen en ordenen, motorische vaardigheden, woorden en begrippen, sociale vaardigheden, gereedschappen en technieken, schematiseren, hoeveelheden en bewerkingen, geschreven en gedrukte taal.

Terug naar boven