JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346 9202 CA Drachten

 • Onze school staat op een prachtige plek in een groene rustige omgeving in wijk De Wiken.
 • Met de bewoners van het naastgelegen zorgcentrum De Wiken ondernemen we vele activiteiten gedurende het schooljaar.
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
 • Schoolfoto van JKC de Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een katholiek JKC (Jenaplan Kindcentrum) waarin respect voor alles om ons heen centraal staat. Het JKC is gericht op de opvoeding van kinderen en is daarom meer dan alleen het leren van lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ons JKC levert een meerwaarde aan verantwoordelijkheid dragen, zorgen voor elkaar en samen praten, werken, vieren en spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen, hoe klein ze ook zijn, iets kunnen betekenen voor andere mensen in de wereld, dichtbij of ver weg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan Kindcentrum
 • Samen Uniek
 • Sociale veiligheid/welbevinden
 • Sport-en bewegen
 • Gezond Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

JKC de Wiekslag is een kindcentrum met ongeveer 185 kinderen. Zij zijn verdeeld over 8 stamgroepen; twee onderbouwstamgroepen 1-2, drie middenbouwgroepen 3-4-5 en drie bovenbouwgroepen 6-7-8. Het team bestaat uit 13 stamgroepsleiders, twee Coördinatoren Passend Onderwijs, drie onderwijsassistentes, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur.

Door de kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep te plaatsen, werken wij bewust aan het zijn van een leefgemeenschap. Waar van- en met elkaar leren centraal staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Jenaplan kindcentrum (JKC) de Wiekslag.
Binnen JKC de Wiekslag bieden we een dagarrangement voor kinderen van 4-13 jaar dat bestaat uit voorschoolse opvang, onderwijs en naschoolse opvang en workshops.

Wij zijn er trots op om met onze samenwerkingspartner, kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, de buitenschoolse opvang te kunnen verzorgen binnen JKC de Wiekslag. Eigen&Wijzer biedt in deze samenwerking niet alleen een rustige start van de dag aan kinderen (VSO), maar ook een uitdagende middag bij de BSO.

‘Ieder kind is eigen en groeit wijzer’

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in de school. Wij bieden kinderen een groot gevarieerd programma aan.
Meer informatie over Eigen&Wijzer kunt u lezen op https://www.eigen-en-wijzer.nl/wij-zijn-eigenwijzer/   

Eigen&Wijzer heeft ruime ervaring in het oprichten van een kindcentrum. Samen met de BMS heeft Eigen&Wijzer al twee JKC's (Jenaplan kindcentra) en 4 IKC's (integrale kindcentra) ontwikkeld. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om in de behoeften van de kinderen te voorzien.

Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind uniek is, zichzelf mag zijn en talenten kan laten groeien. Het JKC team, dat o.a. bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten staat er niet alleen voor. Het team wordt ondersteund door een team van professionals vanuit het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer in Loosdrecht. Ook bezoekt de regiomanager, Sander Linthorst, de locatie regelmatig om bij te dragen aan een goede samenwerking.  

Voorschoolse opvang (22 kindplaatsen)
Op werkdagen bieden wij van 07.00 - 08.30 uur voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen op eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen.  

Buitenschoolse opvang (22 kindplaatsen)
De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. U maakt zelf de keuze of de eindtijd voor uw kind 17.30u of 18.30u is. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven, ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakanties werken we met een gaaf VakantieZotheid programma vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag verstaan wij gedrag dat storend is voor anderen. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en die we serieus aan willen pakken. We hebben als school hier afspraken over gemaakt.

 • De  stamgroepsleider spreekt het kind op zijn/haar gedrag aan;
 • De stamgroepsleider meldt/ bespreekt het ongewenste gedrag met de ouder(s)/verzorger(s);
 • Ouder(s)/verzorger(s) en stamgroepsleider proberen samen tot een oplossing te komen;
 • De stamgroepsleider en/ of ouder(s)/verzorger(s) kunnen desgewenst om ondersteuning en hulp vragen van de CPO;
 • De directie wordt geïnformeerd door stamgroepsleider of CPO  

Blijft het ongewenste gedrag bestaan, dan wordt het kind in het zorgteam besproken. De school heeft de procedures in een omgangsprotocol verwoord.

Externe contacten

Inspectie
De inspectie van het basisonderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Dit doet zij in opdracht van het ministerie van onderwijs. U kunt telefonisch of via internet contact opnemen met de inspectie:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • Lichamelijk geweld
 • Grove pesterijen
 • Geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering  

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Bij ernstige klachten over het onderwijs wordt de inspectie aangesproken op haar toezichthoudende functie. Zij kan hierop reageren door een incidenteel onderzoek in te stellen. De inspectie treedt dan op als toezichthouder, niet als klachtbehandelaar.  

GGD/Schoolarts
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige op school. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 5-jarige kinderen Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. Groep 7 Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale ontwikkeling. Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek.
U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.  

Onderwijsbegeleidingsdienst CEDIN  Tel.: 088 0200300
De Onderwijsbegeleidingsdienst is een instelling die diensten verleent aan het onderwijs van 4 tot 12-jarigen. De school heeft zelf de vrijheid om de onderwerpen te kiezen, waar zij met de OBD systematisch aan wil werken. Dit om het onderwijs te vernieuwen of te verbeteren. Bovendien kan de hulp ingeroepen worden van een deskundige als de stamgroepleider bij een kind problemen signaleert die niet opgelost kunnen worden. Er kan dan een onderzoek plaats vinden op onderwijskundig en/of psychologisch gebied.  Dit onderzoek wordt gedaan door een orthopedagoog. Het onderzoek wordt afgenomen in overleg met en na toestemming van de ouders.  

Gemeente Smallingerland
Onze school heeft contacten met de gemeente over diverse zaken:

 • Leerplichtambtenaar  0512-581348
 • VIF, verwijzingsindex voor het melden van zorgelijke situaties; ouders worden altijd ingelicht.
 • Hiernaast is er sprake van overleg en/of samenwerking met vele instellingen. Peuterspeelzalen i.v.m. toekomstige leerlingen; Basisscholen i.v.m. nieuwe/vertrekkende leerlingen; Directieoverleg lokaal en regionaal; Sportbedrijf Smallingerland; Scholen voor V.O. i.v.m. schoolverlaters; PABO i.v.m. stagiaires en cursussen; Bibliotheek i.v.m. de Kinderboekenweek en schoolprojecten; Logopediste i.v.m. spraakonderwijs; Remedial teaching voor leerlingen met problemen met de leerstof; NJPV Nederlandse Jenaplanvereniging.

Gebiedsteams Smallingerland 
Onderstaand informatie vanuit de gemeente over de gebiedsteams:  
Sinds 1 januari 2015 zijn er teams met professionals voor Jeugd & Gezin, Werk & Inkomen en Wmo. Contact: telefoonnummer 088 5335300 of e-mail naar gebiedsteam@smallingerland.nl.  

Gemeente Smallingerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben Gebiedsteams ingericht met professionals voor Jeugd & Gezin, Werk & Inkomen en WMO.  

U kunt uw vragen, net als voorheen, ook gewoon stellen op het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat of in het CJG Smallingerland aan het Moleneind in Drachten.   

In de Gebiedsteams is kennis van samenwerkende maatschappelijke organisaties gebundeld, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt over bijvoorbeeld opvoeden, opgroeien, gezondheid maar ook over begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en hulp bij het huishouden. De netwerkorganisatie in het CJG bestaat uit organisaties zoals MEE, Maatschappelijk Werk Fryslân, Bureau Jeugdzorg en MOS. De teams zijn gevestigd aan het Moleneind ZZ 95 in Drachten.

Terug naar boven