It Heechhof

't Swin 8 9201 XZ Drachten

Schoolfoto van It Heechhof

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs is één van de belangrijkste doelen van onze school. Er wordt daarom naar verhouding veel aandacht besteed aan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, worden toetsen afgenomen. Er zijn twee soorten toetsen: de methodegebonden toetsen, om na te gaan of de leerlingen de aangeboden stof goed begrepen hebben én de niet-methodegebonden toetsen, de CITO-toetsen (voor speciale leerlingen) waarmee we volgen of de leerontwikkeling gaat zoals we mogen verwachten. De afgenomen toetsen geven niet alleen een beeld van de ontwikkeling van de leerlingen, ze geven ook een beeld van de resultaten van het schoolaanbod in totaal. Dit is voor school belangrijk om te weten; daaraan kunnen we afmeten of we voldoende aanbod hebben en voldoende resultaat halen of zo nodig moeten bijstellen. 

Vier keer per jaar worden de resultaten van de groep en de individuele leerlingen met de intern begeleider, groepsleerkracht en/of orthopedagoog en directeur besproken. Op basis van de analyse worden interventies of verbetertrajecten ingezet, indien nodig.

Twee keer per jaar worden de tussenresultaten op groepsniveau en op schoolniveau in kaart gebracht, geanalyseerd en met het team besproken. Op basis van de analyse worden interventies of verbetertrajecten ingezet, indien nodig. De leerkrachten formuleren elk half jaar ambitieniveaus voor hun eigen groep en hun cluster waarbinnen zij samenwerken. De school heeft haar eigen leerstandaard opgesteld, waaraan de opbrengsten worden getoetst. Daarnaast wordt er door benchmarking getoetst hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van andere SBO scholen in de provincie Friesland. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven