It Ambyld

Handwerkerszijde 46 9201 CP Drachten

Schoolfoto van It Ambyld

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit:

Groep 1 - juf Anna en juf Nicolette
Groep 2-3 - juf Veerle en juf Charlena
Groep 4 - juf Marleen en juf Cornelia
Groep 5-6 - meester Simon en juf Melissa
Groep 6-7 - juf Bianca en juf Dymphy
Groep 8 - juf Carmen en meester Simon
Interne begeleider – juf Harmina en juf Tineke
Directeur – juf Ineke    

Teamleden met speciale taken:  

Coördinator Rekenen
Coördinator Lezen
Coördinator Taal
Specialist Hoogbegaafdheid
ICT-er – meester Simon
Remedial Teaching – juf Tineke
Ondersteuning - juf Marlien

Onderwijs Ondersteunend Personeel:  

Onderhoud – Henk Regts
Secretaresse – Jeanet Helbig

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens het schooljaar zijn er door ziekte of andere redenen situaties waardoor een leerkracht vervangen moet worden voor een dag of langere tijd. Als vervangen niet lukt, doen we een beroep op invallers uit de vervangingspool van Adenium.

Via de Parro houden we u op de hoogte wanneer zich een langdurige vervangingssituatie voordoet. We proberen er voor te zorgen dat er niet te veel verschillende mensen voor een groep staan. Als er geen vervanging mogelijk is, moeten wij helaas besluiten om in het uiterste geval de leerlingen vrijaf te geven. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Opmerkingen bij de onderwijstijd:

1. De groepen 1 en 2 hebben 2x gymnastiek, waarvan 1x door een vakleerkracht.
2. De groepen 1 en 2 werken met de 7 gewoontes van The Leader in Me van Stephen Covey.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Opmerkingen bij de onderwijstijd:

1. Taal in groep 3 is geïntegreerd in de nieuwste versie van de leesmethode van Veilig Leren Lezen.
2. De groepen 3 en 4 hebben 1 keer in de week zwemles en 1 keer in de week gymnastiek, gegeven door een vakleerkracht. 
3. De groepen 5 t/m 8 hebben 2 keer in de week gymles, gegeven door een vakleerkracht. 
4. De groepen 3 t/m 8 werken met de 7 gewoontes van The Leader in Me van Stephen Covey.

Methodes die wij gebruiken
Lezen - Veilig Leren Lezen - groep 3
Lezen - Estafette - groep 4 t/m 8
Taal - Nieuw Nederlands Junior - groep 3 t/m 8
Rekenen - Wereld in Getallen 5 - groep 3 t/m 8
Levensbeschouwing - Kind op Maandag - alle groepen
Engelse taal - Stepping Stone - groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip - groep 4 t/m 8
Fries - Spoar 8 - alle groepen
Methodisch schrijven - Pennenstreken - groep 3
Methodisch schrijven - Schrijven in de basisschool - groep 4 t/m 8
Verkeer - Veilig Verkeer Nederland - groep 3 t/m 8
Sociale vorming - The Leader in Me - alle groepen 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons samenwerkingsverband maken we onderscheid tussen de volgende varianten ondersteuning: de basisondersteuning op de basisschool, de extra ondersteuning, plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs en plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het samenwerkingsverband Friesland geboden wordt. We verwachten dat alle scholen in het samenwerkingsverband minimaal voldoen aan deze basisondersteuning. Elk deelnemend schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de organisatie daarvan op de eigen scholen. Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat.

Wat valt onder de basisondersteuning?

Ondersteuning:
1. Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen.
2. Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt.
3. De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een dyslexieprotocol.
4. De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een dyscalculieprotocol.
5. Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
6. Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap.
7. De scholen werken met een protocol voor medische handelingen.
8. De scholen hebben een duidelijk visie op de ondersteuning van de leerlingen.
9. De procedures m.b.t. de ondersteuning zijn vastgelegd.
10. De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in.
11. Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd.
12. De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld via het wijk- of gebiedsteam, kan bieden.

Afstemming: 
1. De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
2. De materialen van de scholen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
3. De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
4. De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
5. De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
6. De scholen werken met doorgaande leerlijnen.

Aanbod:
1. Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt.

Opbrengstgericht werken:
1. De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
2. Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod
3. De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd.
4. De lessen op de scholen zijn effectief: aansprekend, doelmatig en interactief.

Opbrengsten:
1. De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de gestelde minimumnormen van de Inspectie.

Pedagogisch klimaat:
1. Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat.

Overdracht:
1. De scholen werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school.
2. De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren.
3. De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school.

Ouders:
1. De scholen betrekken de ouders actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat over het informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De scholen zijn in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beschrijven. Voor de leerlingen die binnen de basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt. Wanneer er extra of zware ondersteuning nodig is, kan de school onderbouwen, aan de hand van bovenstaande criteria, dat de basisondersteuning niet toereikend is geweest.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door inzet van het programma 'Bouw' krijgen de leerlingen van groep 2, 3 en 4 extra begeleiding m.b.t. het lezen. We zetten het programma 'Bouw' dit schooljaar extra en structureler in. De RT-er bewaakt samen met de leerkracht het leesproces. Ouders en groep 8 leerlingen begeleiden bij BOUW.

Door het 'Actieteam Didactisch handelen' willen we de kwaliteit van het lesgeven vergroten. De EDI werkwijze, Efficient en doelmatig klassenmanagement, het gebruik van coöperatieve werkvormen en bewegend leren krijgen een structurele plek in de lessen en zijn duidelijk zichtbaar.

Door het 'Actieteam MBH (meer -en hoogbegaafdheid)' willen we de kwaliteit van het lesgeven vergroten. We willen een doorgaande lijn bewerkstelligen betreffende het signaleren van meer -en hoogbegaafde kinderen. We gebruiken hiervoor het instrument DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Daarnaast gebruiken we o.a. de methode Levelwerk voor bovenstaande kinderen en willen we dit schooljaar daar verdieping in aanbrengen. 

Dit schooljaar krijgen we een training van Kentalis over het onderwerp TOS (Taal-Ontwikkeling-Stoornis). Zo krijgen we als team meer kennis over dit onderwerp en kunnen we dat in de praktijk gebruiken om onze leerlingen nog meer te ondersteunen. 

Ook dit schooljaar worden de leerkrachten in de groepen 1 t/m 4 weer ondersteund door Janet Vink van Bureau Meesterschap. Zij kijkt met ons mee naar de doorgaande lijn tussen de groepen en geven tips en adviezen aan de leerkrachten betreffende het onderwijs, de materialen ende rijke omgeving.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met o.a. Peuterspelen It Kwetternest Oink hier in de wijk. 

Wanneer er kinderen bij ons op school komen, hebben een goed contact met de Peuterspelen en vindt er altijd een warme overdracht plaats. 

Terug naar boven