It Ambyld

Handwerkerszijde 46 9201 CP Drachten

Schoolfoto van It Ambyld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de Doorstroomtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen in februari een Doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met de Doorstroomtoets kunnen de leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd

De Doorstroomtoets geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op school met het IEP LVS (leerlingvolgsysteem). Dit is een notatie -en registratiesysteem dat we in de groepen (digitaal) bijhouden. Hierdoor krijgen we de vorderingen en de ontwikkeling van de leerling goed in beeld. De LVS toetsing is methode-onafhankelijk en wordt afgenomen in januari en juni. Naast het IEP LVS nemen we ook de methodetoetsen in groep 3 t/m 8 af.

Alle toetsresultaten verwerken we in ons administratiesysteem ParnasSys. Hiermee kunnen we actuele gegevens van leerlingen inkijken en bijhouden welke vorderingen er worden gemaakt. Ook worden de gegevens halfjaarlijks geanalyseerd in IEP LVS. Zo kunnen we mogelijke hiaten opsporen en tot een goede aanpak komen. We kunnen met IEP vroegtijdig uitvallers en leerlingen die bovengemiddeld scoren signaleren.

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met de leerlijnen van de SLO. Dit zijn de aanbodsdoelen. In ParnasSys worden de observaties genoteerd en bijgehouden welke doelen er behaald zijn. 

In groep 8 maken de leerlingen in februari de IEP Doorstroomtoets. Voor de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs in groep 8 gebruiken we de resultaten van de IEP Doorstroomtoets en de Plaatsingwijzer. In de Plaatsingwijzer staan de LVS resultaten van groep 6 t/m 8. 

Na afname van de toetsen worden de resultaten geanalyseerd op individueel-, groep- en schoolniveau en deze worden verwerkt in het groepsoverzicht. Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vullen we het volgsysteem Hart en Handen van IEP in. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs in groep 8 gebruiken we de resultaten van de IEP Doorstroomtoets en de Plaatsingwijzer. Beide instrumenten spelen een grote rol bij het bepalen van de uiteindelijke schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. De leerkracht geeft (na overleg met de intern begeleider en de directeur) een advies voor het onderwijsniveau in het Voortgezet Onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samenwerken

Bij the Leader in Me zijn er 3 gewoontes die we inzetten bij samenwerken.
Gewoonte 4 Win win: we gaan op zoek naar een voordeel voor iedereen. Het is niet ik of jij, maar wij. 
Gewoonte 5 Eerst begrijpen en dan begrepen worden: we leren de kinderen dat we eerst naar elkaar luisteren voordat je praat, zodat je elkaar leert begrijpen. 
Gewoonte 6 Creëer Synergie: samen is beter. 
Veiligheid

We willen de leerlingen het volgende laten ontdekken:

'Met de 7 gewoonten leer ik in elke situatie dat ik kan kiezen hoe ik reageer. Mijn keuze heeft gevolgen voor mijzelf, voor mijn werk, voor anderen en voor mijn omgeving. Een goede keuze maakt niet alleen mijzelf blij, maar ook de ander. En omdat we samen dezelfde gewoonten leren, begrijpen we elkaar steeds beter en voel ik me veilig. Dat is echt persoonlijk leiderschap.'

Respect

In het contact met elkaar en de zorg voor onze omgeving komt onze christelijke identiteit tot uiting. We zijn een open school waar iedereen welkom is en hartelijk wordt ontvangen. We betrekken kinderen, ouders, leerkrachten, buren en gasten van It Ambyld bij de verschillende activiteiten. Wij staan vanuit onze identiteit positief en actief in de samenleving en geven het goede voorbeeld aan anderen. Wij leren kinderen bijvoorbeeld respect te hebben voor elkaar en hun omgeving en zich te verwonderen over de schoonheid van de natuur en hoe ze daar aan kunnen bijdragen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven