Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Wantijschool is er veel ruimte en aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Wij hebben onderwijsassistentes in dienst die extra ondersteuning kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Maar ook voor leerlingen die sneller door de leerstof gaan proberen we uitdaging te bieden. Wij streven ernaar om het maximale uit uw kind te halen en te zorgen voor een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs. 

In schooljaar 2022-2023 zijn we bezocht door Inspectie van het Onderwijs. We hebben een voldoende resultaat behaald. De kwaliteit op de Wantijschool is in orde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar nemen we op de Wantijschool toetsen af van CITO Leerling in Beeld. Naar aanleiding van de resultaten en onze analyse worden actiepunten geformuleerd waar wij tussentijds op evalueren, in november en maart. De actiepunten en analyse worden met het hele team geformuleerd, zodat alle neuzen en handen dezelfde kant op staan. 

Om tussentijds het proces en de koers te bewaken, voeren directie en de intern begeleider tussentijds gesprekken met de groepsleerkrachten over waar de groep op dat moment staat en wat de groep nodig heeft om onze ambitie te behalen. Ook wordt er driemaal per jaar in de groep geobserveerd om de leerkrachtvaardigheden te versterken.

Na het afnemen van de tussentoetsen wordt de ontwikkeling van ieder kind besproken met de ouders. Vanaf groep 5 worden onze leerlingen bij het gesprek verwacht om het eigenaarschap van het leerproces te vergroten. 

Naast het analyseren en bespreken van de tussentijdse resultaten van de niet-methodegebonden toetsen, nemen we ook methode-gebonden toetsen af. De resultaten van deze toetsen worden in ons leerlingvolgsysteem geplaatst. Zo ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling en vaardigheden van de leerling.

Tenslotte volgen we iedere leerling in zijn of haar weg richting 1F doelen en 1S/2F doelen. Van iedere leerling wordt bijgehouden hoe zij in vaardigheidsscore gegroeid zijn en wat zij nog nodig hebben om onze ambitie te behalen. Dit wordt besproken in leerlingbesprekingen tussen directie, leerkracht en de intern begeleider. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Cito eindtoetsresultaten van kinderen komen niet altijd overeen met de mogelijkheden van een kind. Een toets is namelijk een moment opname. De Wantijschool kijkt naar de algehele ontwikkeling van het kind, gedurende de schooljaren van een kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Wantijschool is uniciteit een belangrijke waarde. Op onze school mag iedereen zichzelf zijn. Daarom staat ieders welbevinden bij ons centraal. Aan de hand van onze gemeenschappelijke waarden, zijn we gekomen tot een visie op vijf vingers die vertaald kan worden naar onze visie op sociale opbrengsten:

1. Ik ben uniek, ik mag er zijn.

2. Ik kan eigen keuzes maken.

3. Ik leer samen met anderen.

4. Ik reflecteer en evalueer op wat ik leer.

5. Ik draag zorg voor de ander.

Als daltonschool integreren wij de daltonkernwaarden in ons onderwijs. Vandaar dat er binnen ons onderwijs bijvoorbeeld ruimte moet zijn voor autonomie en we de onderlinge relatie tussen leerkrachten en leerlingen van groot belang vinden om te komen tot leren. Naast het organiseren van lessen aan de hand van de kernwaarden richten wij ons dus ook op de sociale ontwikkeling van de leerling om ze laten ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • uniciteit
  • autonomie
  • relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is de Wantijschool bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. We hebben destijds een voldoende beoordeling mogen ontvangen.

Terug naar boven