Basisschool De Dorendal

Bachlaan 23 6865 EN Doorwerth

Schoolfoto van Basisschool De Dorendal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zie analyse CET in de bijlage

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze ambities met betrekking tot de leerresultaten van de kinderen hebben wij ambitieus geformuleerd, gebaseerd op onze leerlingpopulatie. Voortdurend monitoren wij de kennis en vaardigheden van de kinderen met behulp van toetsen die bij onze lesmethodes horen.

Twee keer per jaar toetsen wij de vaardigheden van de kinderen ook met methode-onafhankelijke toetsen van de Cito. Deze scores voeren wij in in ons leerlingvolgsysteem. Wij maken een zorgvuldige analyse van de resultaten waardoor wij goed zicht hebben op de effecten van ons onderwijs en de leerbehoeften van de kinderen

Om aan de leerbehoeften van de kinderen te voldoen passen wij naar aanleiding van de toetsresultaten en analyses de plannen zo nodig aan. Wij volgen hiervoor de jaarlijkse cyclus van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Zie https://www.focuspo.nl

Tegemoetkomen aan de leerbehoeften van een kind betekent soms dat het extra hulp krijgt buiten de groep. Meestal is de leerkracht zelf in staat interventies toe te passen die ervoor zorgen dat het kind de begeleiding of de uitdaging krijgt die het nodig heeft.

Verantwoordelijk voor zorg en extra hulp is onze intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten kennen onze leerlingen goed. We hoeven de uitslagen van de eindtoets niet af te wachten om een goed passend schooladvies te geven. Dit advies wordt als pre-advies al in groep 7 gegeven en formeel nogmaals in groep 8. De eindtoets is vervolgens in de meeste gevallen een bevestiging van wat de leerkracht, ouders en leerling met elkaar besproken hebben. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht gaan we opnieuw met elkaar in gesprek om te bespreken welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij uw kind past. Wanneer de eindtoets lager uitvalt blijft het advies staan.

Wij zijn er trots op dat we over het algemeen uitstekend in staat zijn om een advies te geven dat recht doet aan uw kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien een school als een sociale leef- en leergemeenschap. Vanuit onze visie ' ieder kind kan alles leren'  hebben wij vertrouwen in het vermogen van ieder kind om zich te ontwikkelen tot een sociaal, zelfbewust en democratisch handelend mens. Dat kinderen verschillende leerbehoeften hebben voor het ontwikkelen van deze competenties is voor ons evident.

Wij gaan uit van het vermogen van kinderen om problemen zelf te leren oplossen. Dat gebeurt natuurlijk onder onze begeleiding en verantwoordleijkheid.

Wij vinden dat werken aan sociale opbrengsten een structureel onderdeel hoort te zijn van het curriculum. Daar passen ook metingen bij zodat we zicht houden op de ontwikkeling en de leerbehoeften van onze kinderen.

Een eenduidige aanpak rond sociale opbrengsten is als een kapstok voor ons gedrag, ons doen en laten in de school. Dit zorgt voor een fijne, veilige schoolcultuur met een prettige sfeer waarin iedereen kan gedijen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Relatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven