Openbare Basisschool De Huet

Wolborgenmate 2 7006 DG Doetinchem

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Huet

Het team

Toelichting van de school

Ons team

Op De Huet werkt een enthousiast en betrokken team van 12 professionals. Ieder heeft zo zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en ook zijn eigen talenten. Op onze website ziet u welke leerkrachten in welke groepen staan.  

De directeur

Op onze school is juf Joanne werkzaam als directeur. Zij geeft leiding aan de school en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid van de school. U kunt gerust even binnen lopen om een afspraak te maken of een vraag te stellen. U kunt natuurlijk ook telefonisch of via de mail contact met haar opnemen.  

De intern begeleider

Op onze school is juf Marcella werkzaam als intern begeleider. Zij heeft naast een coachende taak ook een coördinerende rol. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, ze begeleidt leerkrachten in hun taak om passende zorg te bieden voor elk kind en helpt ook ouders met hulpvragen over hun kind. Zij voert gesprekken met leerkrachten en ouders wanneer en speciale zorg is en heeft contacten met externe instanties.  

De groepsleerkracht

Het werk van een leerkracht bestaat uit lesgebonden uren (uren voor de klas) en uren voor overige taken. Hierbij hoort ook het voorbereiden van lessen, nakijken en overleggen. De leerkracht houdt ook de vorderingen van uw kind bij en houdt in de gaten of het zich evenwichtig ontwikkelt. Natuurlijk is het ook de taak van de leerkracht om u op de hoogte te houden van deze ontwikkeling. Daarnaast heeft iedere leerkracht andere taken, zoals het beheer van de bibliotheek, de voorbereiding van projecten of het deelnemen aan werkgroepen voor schoolontwikkeling. Binnen onze school zijn taken zo eerlijk mogelijk verdeeld in het team, rekening houdend met ieders kwaliteiten en voorkeuren. De groepsleerkracht is ook degene die u het eerst kunt aanspreken als er vragen en/of problemen zijn.  

De leerkrachtondersteuner

Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de leerkracht kan bieden. Op onze school wordt dan juf Marcella, onze  leerkrachtondersteuner ingezet. Zij begeleidt (een groepje) kind(eren) op een bepaald vakgebied of bij ondersteuning van de werkaanpak. Soms kan de leerkrachtondersteuner ook ingezet worden ter ondersteuning van de leerkracht in de groep zelf.  

Andere ondersteuning

Op onze school is onze conciërge 1 ochtend per week aanwezig. Hij doet dan verschillende klussen op het gebied van onderhoud in en om de school. De administratief medewerkster is ook 1 ochtend per week aanwezig. Zij houdt zich bezig met financiële administratie en de leerlingenadministratie.  

Vakleerkrachten

Wij maken graag gebruik van de talenten van de meesters en juffen van Cup A Music. Deze vakspecialisten verzorgen met groot enthousiasme wekelijks muzieklessen in verschillende groepen. Daarnaast is er voor de kinderen in groep 3/4 MuziekStart, verzorgd door Amphion Cultuurbedrijf. Op vrijdag verzorgen studenten Sport en Bewegen van het Graafschap College de lessen bewegingsonderwijs voor onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen we altijd een invalleerkracht te krijgen. Daarvoor maken we binnen onze stichting gebruik van IJsselpool. Als er geen invaller beschikbaar is, zoeken we eerst intern naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door de kinderen over andere groepen te verdelen, of door de inzet van bijvoorbeeld de leerkrachtondersteuner. Alleen in uiterste noodsituaties kan het nodig zijn de kinderen weer naar huis te sturen. Gelukkig komt dit op onze school eigenlijk niet voor. Hiervoor nemen we altijd eerst contact op met ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Thinking for Learning

In onze visie is te lezen dat wij op De Huet geloven dat onderwijs meer is dan het overdragen van pakketjes kennis. We vinden het belangrijk dat onze kinderen creatief leren denken. Wij vinden dat ons onderwijs er ook voor moet zorgen dat kinderen helder en gestructureerd leren denken. Want wie helder denkt, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op zijn hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten en is kritisch en creatief. Maar hoe brengen we deze gedachten in de praktijk? Daarvoor gebruiken we door de hele school de uitgangspunten van Thinking for learning. Al vanaf groep 1 stimuleren leerkrachten, in een betekenisvolle omgeving waarin spelend en onderzoekend leren centraal staan, door het inzetten van allerlei werkvormen de ontwikkeling van de ‘leerspieren’. Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken, verbanden te leggen en na te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien. We leren kinderen dat ze fouten mogen maken, want: ‘wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!’

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zorg voor leerlingen begint bij de manier waarop we de leerlingen benaderen. Leerlingen zien en horen, mogen zijn wie je bent, zijn voor ons belangrijke waarden. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school. Een persoonlijke band met de leerkracht, een goede sfeer in de groep, je veilig voelen en de eigen mogelijkheden van het kind, zijn belangrijke uitgangspunten voor het werken op onze school.

Ons onderwijs is dan ook vooral gericht op de ontwikkeling van elk kind als totale persoon. Wij gaan vooral uit van wat een kind wél kan, volgen hem of haar daarin zorgvuldig en proberen hem in een veilige omgeving steeds een stapje verder te laten groeien.

Onze school beschikt over een gedragsspecialist, een rekenspecialist en een specialist hoogbegaafdheid. Deze specialisten vervullen een belangrijke rol binnen ons team: ze zetten niet alleen hun kennis in voor de ontwikkeling van onze leerlingen, maar hebben ook een voortrekkersrol als het gaat om ontwikkelen van nieuwe ideeën op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft op dit moment nog geen aanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar in ons gebouw.

Ons plan is wel om dit in schooljaar 2021-2022 te gaan realiseren.

Terug naar boven