Basisschool Octa

Lavendelveld 23 7006 SM Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Octa

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023 hebben we deelgenomen aan de Eindtoets. We hebben de eindtoets van Cito afgenomen. 

We analyseren onze opbrengsten aan de hand van de referentieniveaus. Hierbij hanteren we de landelijk gemiddelde scores die passen bij de scholengroep met vergelijkbare scholen. 

Referentieniveau lezen:
100% van onze kinderen heeft het referentieniveau 1F op het gebied van lezen behaald. Landelijk gemiddeld is dit 98,5%. 
79,2% van onze kinderen heeft het referentieniveau 2F op het gebied van lezen behaald. Landelijk gemiddeld is dit 78,7%.

Referentieniveau rekenen:
95,8% van onze kinderen heeft het referentieniveau 1F op het gebied van rekenen behaald. Landelijk gemiddeld is dit 94,3%.
58,3% van onze kinderen heeft het referentieniveau 1S op het gebied van rekenen behaald. Landelijk gemiddeld is dit 50,3%.

Referentieniveau taalverzorging:
95,8% van onze kinderen heeft het referentieniveau 1F op het gebied van taalverzorging behaald. Landelijk gemiddeld is dit 96,9%.
83,3% van onze kinderen heeft het referentieniveau 2F op het gebied van taalverzorging behaald. Landelijk gemiddeld is dit 60,9%.

Deze resultaten sluiten dus heel mooi aan bij wat we van deze groep kinderen hadden mogen verwachten en passen binnen de ontwikkelingslijn van de groep en van de kinderen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Basisschool Octa meten wij de tussenresultaten tweemaal per jaar middels het leerlingvolgsysteem; Leerling in Beeld. Vanaf groep 3 nemen we deze toetsen op het gebied van Taalverzorging, Lezen, Begrijpend lezen en Rekenen af. 

De resultaten van deze opbrengsten worden middels een gestructureerde werkwijze met elkaar geanalyseerd. We bekijken dan in hoeverre de resultaten passend zijn binnen de ontwikkelingslijn van de kinderen. We bepalen welke doelen extra aangeboden moeten worden, welke doelen versneld aangeboden kunnen worden en op welke wijze we deze doelen het beste aan kunnen bieden. Hierin leren we van good practise van andere leerkrachten binnen de school.

De intern begeleider is in haar rol als trendanalist diegene die overkoepeld in beeld heeft of de tussenresultaten passend zijn voor onze school. Zij heeft de regie als het gaat om de schoolanalyse. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we met een tijdspad als het gaat om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit tijdspad is begin schooljaar 2023-2024 aangepast i.v.m. de invoering van de Doorstroomtoets (i.p.v. de Eindtoets).

Midden groep 7 krijgen alle kinderen bij ons een voorlopig advies. De leerkracht en de intern begeleider bepalen gezamenlijk het voorlopig advies, op basis van de toetsgegevens van de afgelopen schooljaren, gecombineerd met het beeld dat de kinderen in de klas laten zien. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar werkhouding, tempo, concentratie, doorzettingsvermogen. Dit voorlopig advies bespreekt de leerkracht met het kind en de ouders/verzorgers.

We stimuleren kinderen vanaf dat moment ook om open dagen van de verschillende VO-scholen te bezoeken. 

Begin groep 8 nemen wij voor de laatste keer de Leerling in Beeld-toetsen af. Daarna volgt er opnieuw een gesprek met het kind en zijn/haar ouders/verzorgers, waarbij wij ons voorlopig advies vastzetten. We bespreken op dat moment ook het OnderwijsKundig Rapport (OKR) dat wij meesturen naar de VO-school naar keuze. 

Vervolgens nemen wij in februari de Doorstroomtoets af. Mocht het advies van de Doorstroomtoets lager, óf gelijk zijn aan ons voorlopig advies, dan stellen wij het voorlopig advies vast en kunnen ouders hun kind gaan aanmelden bij de VO-school naar keuze. Is het advies van de Doorstroomtoets hoger dan ons voorlopig advies dan stellen wij dit advies in principe altijd naar boven bij. Dit lichten wij altijd in een persoonlijk gesprek toe. In een enkel geval is het niet helpend voor het kind om het advies naar boven bij te stellen. Op basis van een sterke motivatie kunnen we hierin dan afwijken van het toetsadvies. 

Ouders ontvangen dan het definitieve OKR, waarna zij deze ondertekend weer inleveren op school. Ouders melden hun kind dan zelf aan bij de VO-school naar keuze. Wij ondersteunen en begeleiden ouders en kinderen waar nodig. Soms twijfelen kinderen en dan onderzoeken wij met hen wat het best zou kunnen passen. Ook begeleiden wij ouders en kinderen op het moment dat er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. 

Nadat een aanmelding definitief is geworden spreken wij alle VO-scholen persoonlijk. Dit noemen we een 'warme overdracht'. Tijdens deze warme overdracht delen wij alle relevante informatie over de kinderen. Deze informatie is altijd ook al gedeeld met ouders. 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze kinderen met een goed gevoel én op een passende plek kunnen starten op het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij bereiden onze kinderen voor op een actieve deelname aan de samenleving. We leren en ontwikkelen op school allerlei competenties en vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan die samenleving. De doelen die wij willen bereiken:

• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen;

• beheersing door kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt. (Ook mediation);

• bewustwording van eigenheid bij de kinderen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;

• verantwoordelijkheid nemen;

• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Wij zijn een Kanjerschool.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas/lacht uit/blijft zielig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven