Basisschool Octa

Lavendelveld 23 7006 SM Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Octa

Het team

Toelichting van de school

Op Basisschool Octa werken we vanuit 5 pijlers;
- De basis op orde
- Eigenaarschap
- Wereldburgerschap
- De brede ontwikkeling
- De dynamische schooldag.

Vanuit de pijler; de brede ontwikkeling, zetten we keuzemodules Kunst in. Hiervoor hebben we een intensieve samenwerking met Cultuurbedrijf Amphion opgezet. Vanuit dat cultuurbedrijf komen er structureel drie kunstenaars per week naar school om allerlei verschillende modules op het gebied van Kunst aan te bieden. Hierin werken we groepsdoorbroken, waarbij kinderen van én met elkaar kunnen leren. 
Modules die we aanbieden zijn bijvoorbeeld; grafisch vormgeven, yoga, percussie, stopmotion filmpjes maken, muziek, etc.

Vanuit de pijler; de dynamische schooldag, werken we nauw samen met het sportbedrijf Sport-ID. Alle groepen krijgen 90 minuten bewegingsonderwijs in de week, waarbij minimaal 1 les van 45 minuten door een vakdocent van Sport-ID wordt verzorgd. De andere gymles geeft de eigen groepsleerkracht. Voor alle lessen bewaakt de vakdocent bewegingsonderwijs de leerlijn. 

Tijdens de lessen die verzorgd worden door vakdocenten/kunstenaars, is altijd een eigen leerkracht aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen in hun totale ontwikkeling zien én kunnen begeleiden. We willen van alle kinderen hun talent kunnen zien. Soms ligt het talent van een kind juist op één van de vakgebieden die gegeven worden door een vakdocent, wij vinden het belangrijk dat de eigen groepsleerkracht dit ook ervaart.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Planbaar cao-verlof proberen we zoveel als mogelijk intern op te lossen. Hierbij kunt u denken aan verhuisverlof of verlof in verband met een bruiloft. Voor niet planbaar cao-verlof doen wij een beroep op de invalpool PON, waar wij bij aan zijn gesloten. Op het moment dat er geen invalleerkracht beschikbaar is vanuit het PON, treedt ons vervangingsbeleid in werking. Dit vervangingsbeleid bespreken wij jaarlijks met het team en met de MR. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 4 krijgen elke week  muziekles van een vakleerkracht

Een dag in de week verzorgt de vakleerkracht bewegingsonderwijs samen met de leerkracht de gymles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij ons op school vindt ondersteuning over het algemeen plaats in de eigen groep, door de eigen groepsleerkracht. Ons lesgevende team bestaat uit groepsleerkrachten en leraarondersteuners. Die leraarondersteuners bieden extra ondersteuning aan kleine groepjes kinderen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften, buiten de groep. 

Verder hebben we een protocol voor leerlingen met dyslexie. Zij maken gebruik van ondersteunende hulpmiddelen en krijgen extra begeleiding op het gebied van lezen en/of spellen.

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben we op school Het Groeilab. Dit is een groep waarin kinderen 1 x per week een extra aanbod op een hoog niveau krijgen, waarbij er gewerkt wordt vanuit 'groeitaal' (mindset fixy en growy, leerkuil).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende schooljaren, gedurende de schoolplan periode van 2023-2027 zullen wij ons blijven richten op de 5 pijlers:

- De basis op orde
- Eigenaarschap
- Wereldbugerschap
- De brede ontwikkeling
- De dynamische schooldag

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs aan groep 1-2
Het onderwijs aan groep 1-2 is vooral gericht op spelend en ontdekkend leren.  De belevingswereld en de ontwikkelingsfases van de kleuter staan centraal. Dit sluit aan bij de ideeën en uitgangspunten van basisontwikkeling. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het spelen en werken in de groep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We stimuleren kinderen ook zelfstandig te worden. Denkt u hierbij aan zelfstandig de jas aandoen, omkleden, naar het toilet gaan, enz.  In groep 2 wordt meer nadruk gelegd op het verkrijgen van basisvaardigheden die nodig zijn om naar groep 3 te kunnen gaan. Kinderen die eraan toe zijn, starten met het leren lezen en rekenen. Het systematisch leren krijgt naast het spelenderwijs bezig zijn meer aandacht. Er wordt in de groepen 1 - 2 veel aandacht besteed aan de taalvorming (kring- en leergesprekken, verhalen, versjes, raadsels, spelletjes, drama, poppenkast enzovoort). Kinderen werken met materialen zoals klei, water, zand, knutsel-, teken-, constructie-, bouw- en ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht begeleidt de kinderen in het met elkaar omgaan, praten, naar elkaar luisteren en het elkaar begrijpen, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en nemen van eigen initiatief.  

Thematisch werken
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit vele thema’s gedurende het schooljaar. We kiezen hierbij thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen liggen. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan de seizoenen en feesten/vieringen in het jaar. Vanuit het thema worden aansluitende activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden aangeboden. De motorische ontwikkeling krijgt specifiek aandacht bij het gebruik van materialen in de klas en tijdens de gymlessen en het buitenspelen. We gebruiken hierbij de leerdoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).  

De dagelijkse activiteiten
De inloop is vanaf 8.15 uur. De kinderen komen druppelsgewijs met hun ouders binnen en beginnen zelfstandig aan een werkje dat ze uitkiezen op het kiesbord. Ouders mogen 2x per week met hun kind naar binnen, u kiest zelf welke dagen dit zijn. Om 8.30 uur start de dag. Wij vragen u om de klas dan te verlaten. Om ongeveer 9.00 uur start de ochtendkring. In de kring wordt bijvoorbeeld besproken welke dag en wat voor weer het is en wat we die dag gaan doen. Hierbij gebruiken we dagritmekaartjes. Dit wordt ondersteund met liedjes en versjes. Daarnaast vindt er iedere dag een specifieke taal- of rekenactiviteit plaats. Tijdens de werkles werken de leerlingen aan verschillende opdrachten. Er is een keuze uit een aantal verplichte opdrachten. De leerling maakt zelf de keuze op welk moment tijdens de werklessen in die week een opdracht wordt gemaakt. De leerkracht begeleidt dit proces. ’s Middags is er vaak vrije keuze van activiteiten. We hebben een ruim aanbod aan  ontwikkelingsmaterialen. Natuurlijk wordt ook veel gespeeld en gewerkt in de speel-, bouw-, luister-, computer-, verf- en leeshoeken. Daarnaast is er ook iedere dag ruimte voor het buitenspelen.  

Bewegingslessen aan de kleuters
De kleuters hebben iedere dag een bewegingsles. Dit kan buiten of binnen zijn.    

Observeren, registeren en rapporteren
De leerkracht observeert en registreert dagelijks hoever een kind is in zijn/haar ontwikkeling.  We gebruiken hiervoor het registratiesysteem van Parnassys. De gegevens worden gebruikt om kinderen de meest passende begeleiding te kunnen bieden en met de ouders besproken.  

Terug naar boven