Basisschool Octa

Lavendelveld 23 7006 SM Doetinchem

Schoolfoto van Basisschool Octa

Het team

Toelichting van de school

Op Basisschool Octa werken we vanuit 5 pijlers;
- De basis op orde
- Eigenaarschap
- Wereldburgerschap
- De brede ontwikkeling
- De dynamische schooldag.

Vanuit de pijler; de brede ontwikkeling, zetten we keuzemodules Kunst in. Hiervoor hebben we een intensieve samenwerking met Cultuurbedrijf Amphion opgezet. Vanuit dat cultuurbedrijf komen er structureel drie kunstenaars per week naar school om allerlei verschillende modules op het gebied van Kunst aan te bieden. Hierin werken we groepsdoorbroken, waarbij kinderen van én met elkaar kunnen leren. 
Modules die we aanbieden zijn bijvoorbeeld; grafisch vormgeven, yoga, percussie, stopmotion filmpjes maken, muziek, etc.

Vanuit de pijler; de dynamische schooldag, werken we nauw samen met het sportbedrijf Sport-ID. Alle groepen krijgen 90 minuten bewegingsonderwijs in de week, waarbij minimaal 1 les van 45 minuten door een vakdocent van Sport-ID wordt verzorgd. De andere gymles geeft de eigen groepsleerkracht. Voor alle lessen bewaakt de vakdocent bewegingsonderwijs de leerlijn. 

Tijdens de lessen die verzorgd worden door vakdocenten/kunstenaars, is altijd een eigen leerkracht aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen in hun totale ontwikkeling zien én kunnen begeleiden. We willen van alle kinderen hun talent kunnen zien. Soms ligt het talent van een kind juist op één van de vakgebieden die gegeven worden door een vakdocent, wij vinden het belangrijk dat de eigen groepsleerkracht dit ook ervaart.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Planbaar cao-verlof proberen we zoveel als mogelijk intern op te lossen. Hierbij kunt u denken aan verhuisverlof of verlof in verband met een bruiloft. Voor niet planbaar cao-verlof doen wij een beroep op de invalpool PON, waar wij bij aan zijn gesloten. Op het moment dat er geen invalleerkracht beschikbaar is vanuit het PON, treedt ons vervangingsbeleid in werking. Dit vervangingsbeleid bespreken wij jaarlijks met het team en met de MR. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd groep 3 t/m 8
Voor de kennisoverdracht maken we gebruik van methoden. Op deze wijze krijgen de kinderen alle leerlijnen aangeboden en is er een goede afstemming tussen de verschillende jaargroepen. Uitgangspunt blijft echter de ontwikkeling van het kind. Wat heeft het kind nodig en wat kan het aan. Kinderen kunnen dus, als er voldoende redenen zijn, versnellen in de leerstof, zich extra verdiepen, of juist minder leerstof aangeboden krijgen.  

Het lezen
In groep 3 staat het leren lezen (aanvankelijk lezen) centraal. Wij gebruiken hiervoor de methode “Lijn 3”. Kinderen die al geheel of gedeeltelijk kunnen lezen, gaan op hun eigen niveau verder. Als vervolg op “Lijn 3” gebruiken we in groep 4 t/m 8 de methode “Station Zuid” om het technisch lezen op een voldoende hoog niveau te brengen. In groep 7 en 8 wordt dit alleen aangeboden aan de leerlingen die hun leesvaardigheid moeten vergroten. Daarnaast besteden we aandacht aan leesplezier. Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. In groep 5 t/m 8 wordt deze methode het hele jaar gebruikt. Vanaf januari krijgen de leerlingen van groep 4 begrijpend lezen.         

Taal
De methode “Staal” is de basis voor ons taalonderwijs. Het is van belang, dat kinderen goed leren hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Kinderen zijn zo in staat om ons, maar wij ook hen, te begrijpen. De methode werkt met levensechte bronnen en leerlingen maken een betekenisvol eindproduct. De methode werkt op verschillende niveaus. Tevens geeft de methode een extra impuls aan de woordenschatontwikkeling.  

Spelling
Voor spelling maken wij gebruik van de methode “Staal” vanaf midden groep 3. De methode sluit exact aan bij de taalmethode. De methode werkt met de methodiek “Zo leren kinderen lezen en spellen” van José Schraven. Deze didactiek draagt bij aan een hoger spellingsniveau van de leerlingen.  

Engels
Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels aangeboden. Hierbij maken wij gebruik van de methode “Groove me”.  

Rekenen en wiskunde
We gebruiken de rekenmethode “Wereld in getallen”. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee krijgt elk kind een goede rekenbasis! Daarnaast werken we met Rekensprint en dagelijks rekenen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.   

Schrijven
Voor het schrijfonderwijs maken wij gebruik van de methode “Klinkers“ in groep 3, 4, 5 en 6. In groep 7 en 8 hebben wij geen aparte methode voor schrijven.  

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie bestaat uit de (zaak)vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. We werken met de geïntegreerde methode 'Blink'.

Bewegingsonderwijs
Bij ons op school krijgen alle kinderen minimaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week. De groepen 1-2 gymmen 1x45 minuten in de sporthal en 1x45 minuten op het plein. Groep 3 gymt 1x90 minuten in de sporthal en de groepen 4 t/m 8 gymmen allemaal 2x45 minuten in de sporthal. De groepen 1 t/m 5 gaan lopend naar de sporthal, de groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets. Elke groep heeft één keer in de week een gymles die gegeven wordt door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
           
Verkeer
We gebruiken de methode “Klaar over” en oefenmateriaal voor het verkeersexamen. Tevens maken wij gebruik van de projecten van Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen en het praktisch examen.  

Expressie
Wij werken bij op ons school met keuzemodules 'Kunst'. Dit wordt vormgegeven door verschillende kunstdocenten. Kinderen kunnen eigen keuzes maken uit de modules die worden aangeboden. We werken grotendeels groepsdoorbroken binnen deze modules.  

Sociaal emotionele ontwikkeling
Het werken aan de ontwikkeling van de sociale competenties krijgt bij ons dagelijks aandacht. We begeleiden de kinderen bij het leren nog beter met elkaar en zichzelf om te gaan. Basisschool Octa is een kanjerschool, we werken vanuit de methode Kanjertraining.

Burgerschap
We bereiden leerlingen voor op een actieve rol in de samenleving, we leren hen vaardigheden die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Burgerschapskunde helpt de kinderen zicht te krijgen op de grote buitenwereld, een mening te vormen over welke normen en waarden nodig zijn om als wereldburgers vreedzaam naast elkaar te leven.  
Onze streefdoelen van actief burgerschap
- Kinderen kennen sociale gedragscodes door op een respectvolle manier samen te leven in school
- Kinderen maken deel uit van een eigen sociale omgeving en worden zich daarvan bewust. Ze hebben zorg voor hun omgeving
- Kinderen doen mee in school. Onze leerlingen zijn jonge burgers; onze school is een democratische gemeenschap. Leerlingen moeten een discussie kunnen voeren en onderlinge problemen zonder geweld kunnen oplossen. 
- Kinderen weten hoe onze democratie werkt en vormen daar een mening over, ze vormen een eigen levensovertuiging. Ze weten wat het betekent om in een democratische rechtstaat te leven.
- Kinderen ontmoeten kinderen uit andere stromingen en overtuigingen en verwerven daar kennis over.
- Kinderen weten wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn.   

Culturele vorming
Jaarlijks kiezen wij uit het aanbod (voorstellingen op één van de locaties van Amphion Cultuurbedrijf of op school) een aantal activiteiten.   Excursies en schoolvoorstellingen Bij bepaalde gelegenheden (project, onderdelen van wereldoriëntatie) gaan we op excursie om hetgeen op school besproken is met eigen ogen te bekijken en te ervaren. Bij activiteiten buiten de school vragen we aan de ouders om te helpen bij het vervoer.  

Digitale geletterdheid
In de maatschappij is de computer niet meer weg te denken. De kinderen maken vanaf  groep 1 onmiddellijk kennis met verschillende devices en gadgets en leren deze functioneel te gebruiken. Naast het leren werken met en op de computer is het ook een belangrijk middel ter ondersteuning van het zelfstandig verwerken van de leerstof en het zelfstandig werken aan werkstukken, projecten, onderzoeken; het verkennen van de wereld. Digitale geletterdheid heb je tegenwoordig nodig om je in de digitale samenleving staande te houden. Je kunt het bijna niet meer wegdenken in het dagelijkse leven. We besteden aandacht aan informatievaardigheden, veilig kunnen internetten, computational thinking, programmeren en ict-vaardigheden. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij ons op school vindt ondersteuning over het algemeen plaats in de eigen groep, door de eigen groepsleerkracht. Ons lesgevende team bestaat uit groepsleerkrachten en leraarondersteuners. Die leraarondersteuners bieden extra ondersteuning aan kleine groepjes kinderen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften, buiten de groep. 

Verder hebben we een protocol voor leerlingen met dyslexie. Zij maken gebruik van ondersteunende hulpmiddelen en krijgen extra begeleiding op het gebied van lezen en/of spellen.

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben we op school Het Groeilab. Dit is een groep waarin kinderen 1 x per week een extra aanbod op een hoog niveau krijgen, waarbij er gewerkt wordt vanuit 'groeitaal' (mindset fixy en growy, leerkuil).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende schooljaren, gedurende de schoolplan periode van 2023-2027 zullen wij ons blijven richten op de 5 pijlers:

- De basis op orde
- Eigenaarschap
- Wereldbugerschap
- De brede ontwikkeling
- De dynamische schooldag

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs aan groep 1-2
Het onderwijs aan groep 1-2 is vooral gericht op spelend en ontdekkend leren.  De belevingswereld en de ontwikkelingsfases van de kleuter staan centraal. Dit sluit aan bij de ideeën en uitgangspunten van basisontwikkeling. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het spelen en werken in de groep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We stimuleren kinderen ook zelfstandig te worden. Denkt u hierbij aan zelfstandig de jas aandoen, omkleden, naar het toilet gaan, enz.  In groep 2 wordt meer nadruk gelegd op het verkrijgen van basisvaardigheden die nodig zijn om naar groep 3 te kunnen gaan. Kinderen die eraan toe zijn, starten met het leren lezen en rekenen. Het systematisch leren krijgt naast het spelenderwijs bezig zijn meer aandacht. Er wordt in de groepen 1 - 2 veel aandacht besteed aan de taalvorming (kring- en leergesprekken, verhalen, versjes, raadsels, spelletjes, drama, poppenkast enzovoort). Kinderen werken met materialen zoals klei, water, zand, knutsel-, teken-, constructie-, bouw- en ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht begeleidt de kinderen in het met elkaar omgaan, praten, naar elkaar luisteren en het elkaar begrijpen, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en nemen van eigen initiatief.  

Thematisch werken
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit vele thema’s gedurende het schooljaar. We kiezen hierbij thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen liggen. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan de seizoenen en feesten/vieringen in het jaar. Vanuit het thema worden aansluitende activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden aangeboden. De motorische ontwikkeling krijgt specifiek aandacht bij het gebruik van materialen in de klas en tijdens de gymlessen en het buitenspelen. We gebruiken hierbij de leerdoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).  

De dagelijkse activiteiten
De inloop is vanaf 8.15 uur. De kinderen komen druppelsgewijs met hun ouders binnen en beginnen zelfstandig aan een werkje dat ze uitkiezen op het kiesbord. Ouders mogen 2x per week met hun kind naar binnen, u kiest zelf welke dagen dit zijn. Om 8.30 uur start de dag. Wij vragen u om de klas dan te verlaten. Om ongeveer 9.00 uur start de ochtendkring. In de kring wordt bijvoorbeeld besproken welke dag en wat voor weer het is en wat we die dag gaan doen. Hierbij gebruiken we dagritmekaartjes. Dit wordt ondersteund met liedjes en versjes. Daarnaast vindt er iedere dag een specifieke taal- of rekenactiviteit plaats. Tijdens de werkles werken de leerlingen aan verschillende opdrachten. Er is een keuze uit een aantal verplichte opdrachten. De leerling maakt zelf de keuze op welk moment tijdens de werklessen in die week een opdracht wordt gemaakt. De leerkracht begeleidt dit proces. ’s Middags is er vaak vrije keuze van activiteiten. We hebben een ruim aanbod aan  ontwikkelingsmaterialen. Natuurlijk wordt ook veel gespeeld en gewerkt in de speel-, bouw-, luister-, computer-, verf- en leeshoeken. Daarnaast is er ook iedere dag ruimte voor het buitenspelen.  

Bewegingslessen aan de kleuters
De kleuters hebben iedere dag een bewegingsles. Dit kan buiten of binnen zijn.    

Observeren, registeren en rapporteren
De leerkracht observeert en registreert dagelijks hoever een kind is in zijn/haar ontwikkeling.  We gebruiken hiervoor het registratiesysteem van Parnassys. De gegevens worden gebruikt om kinderen de meest passende begeleiding te kunnen bieden en met de ouders besproken.  

Terug naar boven