IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • een stevige basis
 • brede talentontwikkeling
 • gezond en actief leren
 • doorgaande lijn van 0 tot 13

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldings - en toelatingsbeleid

Het is van belang dat u de beste school kiest, die bij uw kind past. Kom zeker eens langs bij Het Noorderlicht voordat u uw kind aanmeldt.

U en uw kind krijgen een rondleiding door het gebouw en nemen een kijkje in de klas.

Onze directeur kan u in een gesprek meer vertellen over Het Noorderlicht. Een aanmeldingsformulier is te krijgen bij de directie.

Het Noorderlicht heeft zes weken de tijd met een uitloop tot tien weken om de aanmelding te bekijken. Na plaatsing neemt de leerkracht contact met u op. Dit gebeurt zes weken voordat uw kind start op school. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt een vragenformulier doorgenomen en de inloopmomenten worden afgesproken. Uw kind mag drie keer een dagdeel meedoen in de klas om te wennen. 

Op onze website vindt u de procedure bij verzoek tot plaatsing en de procedure van weigering.

https://hetnoorderlichtdoetinchem.nl/plaatsen-en-weigeren-leerling/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Woon je in Doetinchem en ben je op zoek naar een kinderdagverblijf of peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) voor je kind? Of zit jouw kind al op de basisschool en zoek je een fijne opvang voor of na schooltijd of in de vakanties? Dan is jouw kind welkom bij Het Noorderlicht.

Je vindt ons in het moderne gebouw van Kindcentrum Het Noorderlicht in de groene wijk Bezelhorst.

 • Kinderopvang in de wijk Bezelhorst in Doetinchem
 • Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, alles onder één dak en binnen één organisatie voor onderwijs en opvang
 • Wij zorgen ervoor dat uw kind kan stralen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

(Wereld)burgerschap

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat. IKC het Noorderlicht is een oefenplaats voor de echte wereld om straks als een volwaardig burger deel te kunnen nemen en te functioneren in de samenleving. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen.  

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Als school besteden we actief aandacht aan:

 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;       
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;        
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’.   

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.  

Actief burgerschap is een geïntegreerd onderdeel van ons thematisch onderwijs. Binnen de verschillende thema’s die we hanteren komen de verschillende burgerschapskerndoelen actief aan bod. Daarnaast besteden we specifiek aandacht aan het kritisch denken (door gebruik van Leskracht als didactische onderlegger) waardoor meningsvorming een belangrijke plaats in neemt. Daarnaast is met name de identiteitsvorming onderdeel van de methode(n) voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer laten we de kinderen nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school. We hebben ons Burgerschapsonderwijs vastgelegd in een beleidsplan. U vindt dit op onze website.

Anti pestbeleid

Natuurlijk gaan we er het liefst vanuit dat er bij ons op school niet gepest wordt en dat er niemand wordt buitengesloten. Helaas moeten we ons ervan bewust zijn dat dit niet vanzelfsprekend het geval is. Ook op onze school is het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan het voorkomen van pestgedrag of “buitensluiten”. Aangezien dit gedrag juist stiekem gebeurt, is het voor leerkrachten en ouders vaak moeilijk om dit op tijd en adequaat te signaleren. Dat voorkomen beter is dan genezen spreekt hier natuurlijk voor zich.

Om dit op onze school handen en voeten te geven hebben wij gekozen om naast de Kanjertraining, ook de Rots & Water training in te zetten. Verder beschikt de school over een breed scala aan materialen om met kinderen op verschillende manieren te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkracht kan daarmee met de kinderen werken aan onderwerpen die op dat moment actueel zijn in de groep.

Terug naar boven