IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
 • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

Het team

Toelichting van de school

We zetten ons met hart en ziel in om vanuit onze waarden een mooie leer- en ontwikkelplek te creëren voor kinderen. In onze jaarlijkse kalender kunt u de precieze samenstelling van het team vinden. 

Onze kwaliteiten: 

Gedrevenheid. Ons team is erg gedreven en toegewijd aan de ontwikkeling en het gevoel van welzijn van elk kind. Wij gaan voor elke uitdaging die voor ons ligt. We zetten ons in om elk kind een goede kans en een goede basis te geven. 

Betrokkenheid. We zijn betrokken bij de kinderen en de ouders. Alle professionals in Het Noorderlicht willen er zijn voor de ander en zijn zorgzaam voor de kinderen. We voelen ons verbonden met elkaar en weten van elkaar dat we het samen doen.

Speelsheid. Wij zijn niet van de zware gesprekken en lange discussies. De omstandigheden waarin onze kinderen opgroeien zijn soms moeilijk, maar wij kijken naar wat er kan en gaan met energie aan de slag. Onze grote gedrevenheid en betrokkenheid vragen soms veel energie van ons. Speelsheid en humor helpen ons dan om door te blijven gaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het regelen van vervangingen bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt gecoördineerd vanuit de IJsselpool. Het kan voorkomen dat de IJsselpool op een zeker moment géén poolers meer beschikbaar heeft. Als school hebben we onderstaand stappenplan gemaakt in voorkomende situatie:

 1. Collega vragen die aangegeven heeft extra te willen werken.
 2. Leerkracht in Opleiding (LIO) inzetten voor stage groep. De vaste leerkracht inzetten in de groep van de collega die ziek is.
 3. Geen inzet mogelijk dan leerlingen verdelen over andere groepen met pakket werk waar kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Kleuters worden niet verdeeld.
 4. Bovenstaande stappen doen we de eerste dag. De tweede dag gaat de groep naar huis, mocht er geen pooler zijn. Ouders worden hier tijdig over geïnformeerd.

We hopen uiteraard dat we geen kinderen thuis hoeven laten. Maar mocht dit wel zo zijn dan bent u op de hoogte en hopen we op uw begrip.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Integraal Kindcentrum in Doetinchem -Noord (IKC)

We zetten ons in voor een passend aanbod voor alle kinderen uit de wijk en omgeving. Het onderwijs is met opvang geïntegreerd en het IKC heeft partners (Spelenderwijs peuterspeelgroep en BSO, logopedie, fysiotherapie en Buurtplein) om een brede voorziening voor elk kind te zijn. Het IKC is een centrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar en ouders in Doetinchem Noord en omgeving voor onderwijs, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Door de sterke samenhang in het aanbod ervaren kinderen de hele dag eenzelfde pedagogisch klimaat, veiligheid en uitdaging. De komende jaren zal er door intensieve samenwerking met alle partners in het gebouw gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke invulling van het IKC.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op IKC het Noorderlicht hebben we een goede balans in het aanleren van kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. 

Wij werken handelingsgericht, net als alle basisscholen van Stichting IJsselgraaf. Dit betekent dat de leerkracht goed kijkt wat elke leerling nodig heeft om de leerstof op zijn of haar eigen manier te leren. Wat zijn de kwaliteiten van de leerling? En wat zijn mogelijke hindernissen om goed te kunnen leren? Hoe halen we die weg?

Soms lukt dit de leerkracht niet op korte termijn en worden directe collega's betrokken bij het zoeken naar een oplossing om alsnog de leerstof aan te leren. Mocht dit nog niet voldoende zijn dan wordt er op schoolniveau naar oplossingen gezocht. Het kan dan zijn dat er externe hulp wordt ingeroepen of bovenschoolse adviezen worden ingewonnen. Mocht dit allemaal niet voldoende zijn, dan zal uiteindelijk via een aantal stappen een verwijzing richting een andere vorm van onderwijs worden geadviseerd.

Heel belangrijk vinden we het om altijd ouders te betrekken bij de stappen die worden gezet.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons kindcentrum werken wij samen aan een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Ontwikkelingsgericht werken staat centraal. Samen kijken wij zorgvuldig naar de ontwikkeling van ieder individueel kind en sluiten ons aanbod daarop aan.  Juist omdat wij met verschillende professionals in een team werken, kunnen wij een kind ontwikkelingskansen bieden op alle terreinen.

Voorschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Peuters die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, mogen twee extra dagdelen komen. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelgroep. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool.    

Ouderbetrokkenheid  

Het doel van ons kindcentrum is dat wij met ouders als partners samenwerken, samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken. Op de peuterspeelgroep wordt de basis gelegd om partnerschap met ouders vorm te geven. De pedagogisch medewerkers geven ouders het vertrouwen dat zij er samen met hen voor zorgen dat hun kind zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten stemmen hun visie op het omgaan met ouders op elkaar af.

Behalve dat kinderen worden voorbereid op de overgang naar school door alvast eens te gaan kijken, mee te doen en erover te praten, kunnen ook ouders worden voorbereid door met hen te bespreken wat er hetzelfde en wat anders is op school en wat er van een kind wordt verwacht wanneer het start op school.    

Een soepele overgang van de peuterspeelgroep naar de basisschool

Wij werken op verschillende manieren samen aan een soepele overgang van elke peuter van de peuterspeelgroep naar de basisschool:

 • Op de peuterspeelgroep en in de basisschool worden zoveel als mogelijk dezelfde regels, procedures en gewoontes gehanteerd.
 • Peuters en kleuters van groep 1 spelen samen buiten en/of op het speelleerplein.
 • Thema’s en feesten worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk samen gevierd.         
 • Nieuwsbrieven van school en peuterspeelgroep worden op elkaar afgestemd en/of gezamenlijk gemaakt voor alle ouders in het kindcentrum.       
 • Thema-avonden en andere ouderbijeenkomsten worden, als zij ook relevant zijn voor de ouders van de peuters, samen georganiseerd.
 • De leerkracht van groep 1 en de interne begeleider zijn regelmatig op de groep. Zo worden zij voor de peuters en voor de ouders al een vertrouwd gezicht in de school. De leerkracht leert het kind kennen en de ouders kunnen al in een vroeg stadium met vragen bij hen terecht.
 • Wij werken met 1 kindvolgsysteem. Met toestemming van de ouders wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd, met elkaar besproken en gedeeld.
 • Ouders die hun peuter aanmelden op school en nog niet naar de peuterspeelgroep in de school gaan, worden gestimuleerd om hun kind aan te melden voor de peuterspeelgroep. Op deze manier kunnen zowel de ouders als het kind alvast kennismaken met de school en zorgen wij samen voor een soepele overgang naar school.      

De peuterkleuterklas

In het schooljaar 2021/2022 zijn wij gestart met een peuterkleutergroep. In deze groep komen de oudste peuters en de jongste kleuters samen. Hierdoor geven wij de peuters een soepele start bij de kleuters. Op hun eerste echte schooldag kennen ze het lokaal, de leerkracht en het spelend leren al. De peuters gaan samen met de vertrouwde pedagogisch medewerker van de peuterspeelgroep naar de kleuters. Dit voelt veilig en vertrouwd. Ook in het klaslokaal zorgen wij voor herkenbare speel- en leerhoeken en stemmen wij het dagprogramma en de regels onderling op elkaar af. De kleuters ervaren dat ze een stukje ouder zijn, dat ze al meer weten en dat ze de peuters misschien wel een handje kunnen helpen. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een gevoel van sociale verantwoordelijkheid. Voor de klas staat zowel een pedagogisch medewerker als een leerkracht. Zij werken de hele dag intensief samen en ze hebben het vve-programma van de peuters zo goed mogelijk verwerkt in de thema’s van de kleuters.

Terug naar boven