IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Signaleringswaarden door de Inspectie bepaald voor het Noorderlicht (op basis vd schoolweging):

  • 85% moet > dan of gelijk aan 1F scoren
  • 32.1% moet > dan of gelijk aan 1S/2F scoren

Gemiddeld over de schooljaren 16/17,17/18,18/19:

  • 92.2% behaalde 1F 39.9% behaalde 1S/2F

OBS het Noorderlicht heeft over de drie schooljaren de inspectienormen gehaald

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt goed bijgehouden. We gebruiken het administratieprogramma ParnasSys. Hierin staan observaties van de leerkracht en de resultaten van toetsen. Met het systeem van CITO volgen we de ontwikkeling van een leerling én een groep. Het systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. De vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen worden 2 a 3 keer per jaar getoetst. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en besproken met de leerkracht en de intern begeleider. Naar aanleiding van deze analyses en gesprekken worden acties uitgezet op leerling- en groepsniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Wij zien het als onze opdracht om het maximale uit ieder kind te halen en om samen met kind en ouders die vorm van Voortgezet Onderwijs te vinden, dat het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht in juni 2021 het Noorderlicht met het volgende resultaat:

Didactisch handelen (OP3)

We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. Binnen de groepen waar we geobserveerd hebben, heerste rust en een vriendelijke sfeer. De teamleden hebben met elkaar ingezet op een gezamenlijk gekozen instructiemodel, dit was terug te zien in de groepen. Er was sprake van heldere uitleg van de leraren en een betrokken werkhouding bij de leerlingen. De aandacht voor leerlingen die meer aan kunnen en die sneller werken kan vergroot worden.

Kwaliteitszorg en ambitie (KA1)

De standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen we als Voldoende. Binnen de school is sprake van een helder systeem van kwaliteitszorg. Het team heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. De risico's zijn bekend en hieruit zijn actiepunten ontstaan die doelgericht worden opgepakt. Het gekozen kwaliteitssysteem lijkt zijn vruchten af te werpen. De school heeft zichzelf en de ontwikkeldoelen helder in beeld. Onderdelen vanuit het Koersplan zijn terug te vinden in het schoolplan en in de jaarplanning van de school.

Kwaliteitscultuur (KA2)

Het team werkt samen aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren krijgen en benutten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken wat passend is bij de talenten van het individuele teamlid, maar ook naar wat passend is binnen de schoolontwikkeling.

Terug naar boven