De Meerkoet

Schoolstraat 9 1746 AP Dirkshorn

 • De Meerkoet
 • een katoenen onderbroek begraven in de tuin om te onderzoeken of de kwaliteit van de grond o.k. is.
 • gevonden in de schooltuin....van welk dier zijn deze botjes?
 • groep 3 leerlingen
 • Ik zoek een lekker ijsje. Wat kost dat?

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze school wordt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten gehouden door middel van portfolio's , portfolio-gesprekken, observaties en toetsing m.b.v. het leerlingvolgsysteem. Dit valt binnen ons zorgbeleid en leerlingenzorg.

Wij werken met het IEP leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De onderwijsinhoud van ons profiel rust op vier pijlers. In elke pijler koppelen wij een thema uit wereldburgerschap aan de daarvoor benodigde sociaal-emotionele ontwikkeling.

 1. - Identiteit en diversiteit - een open houding
 2. - Globalisering en duurzaamheid - verantwoordelijkheids- en gemeenschapszin
 3. - Verdeling van rijkdom en mensenrechten - meningsvorming en de vrijheid- en gelijkheidsprincipes
 4. - Mondiale betrokkenheid en vrede en conflict – besluitvorming en conflicten oplossen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect&omgeving
 • onafhankelijkheid
 • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De waardering van de inspectie is voldoende. De Meerkoet heeft een basisarrangement.

Terug naar boven