Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Molenstraat 8 5087 BN Diessen

Schoolfoto van Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen de personele inzet zo te organiseren dat het aantal leraren per groep tot een minimum beperkt blijft. In geval van ziekte, (studie)verlof of nascholing wordt allereerst nagegaan of er een invaller beschikbaar is. Als dit niet het geval is proberen we het intern te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen we in uiterste gevallen groepen naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie onderwijs

Samenwijs Willibrordus werkt zowel met homogene als met heterogene groepen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, de groepen 3 en 4 zijn zowel homogeen (dat wil zeggen kinderen van eenzelfde leeftijd bij elkaar) als heterogeen samengesteld en de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn heterogene stamgroepen.  

Bij het samenstellen van de groepen wordt gekeken naar een evenredige verdeling van jongens en meisjes, een evenwichtige verdeling van kinderen met een specifieke hulpvraag en of de kinderen samen een goede groep kunnen gaan vormen.  

Wat betreft de plaatsing van kinderen in de groepen; na elk jaar worden indien wenselijk en mogelijk de groepen herschikt. Wij kijken dan naar de sociale cohesie binnen de groep en een evenwichtige verdeling van de noodzakelijke zorgbegeleiding per groep. Daarbij bekijken we het hele groepsproces zorgvuldig vanuit verschillende invalshoeken (onderwijskundig, gedragsmatig, werkhouding). Vanuit dat totaalplaatje ontstaan na intensief overleg de nieuwe groepen. Wij geven de samenstelling van die groepen, samen met de personele inzet, enkele weken voor het einde van het schooljaar door aan de kinderen en de ouders.    

De groepsleerkracht is voor de kinderen van zijn of haar groep en voor de communicatie met de ouders van deze kinderen verantwoordelijk. Indien er sprake is van een duobaan, dan geldt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elk van de parttimers.  

Groepering en groepsgrootte

De groepen zijn voor het schooljaar 2023-2024 als volgt verdeeld:

 • 3x groepen 1-2
 • 1x groep 3
 • 1x groep 3-4
 • 1x groep 4
 • 3x groep 5-6
 • 3x groep 7-8

Bij het bepalen van de groepsgrootte, zijn we afhankelijk van de instroom van leerlingen en het gegeven of we voldoende personeel kunnen inzetten. Op dit moment laat de instroom van kinderen een stabiel beeld zien. Na een aantal jaren van terugloop, is het aantal leerlingen weer aan het toenemen tot zo'n 280 kinderen. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren nog licht toe zal nemen.

We starten in de kleutergroepen met gemiddeld 20 leerlingen per groep en groeien uit tot ongeveer 30 kinderen. Niet alle groepen zijn echter even groot, qua leerlingaantal zijn er kleinere maar ook grotere groepen. De grote groepen krijgen waar mogelijk en nodig extra ondersteuning van bijvoorbeeld stagiaires en/of leerkrachtondersteuners.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen gaan we bij het onderwijs uit van een jaarplanning met 6 thema's rondom spelend leren. Een dag omvat meestal meerdere activiteiten, zoals de kring waarin voorgelezen, verteld of gezongen wordt; een taal- en of rekenactiviteit; werken met allerlei ontwikkelingsmaterialen; knutselen; tekenen en schilderen; illusiespelen; wereldverkenning; vrij binnen- en buitenspel en gymlessen in de speelzaal van de school of de gymzaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk, naast het welbevinden op het taal- en rekenonderwijs.

Vanaf groep 5 wordt daarbij gewerkt met Gynzy IPad. Dit houdt in dat de verwerking van rekenen grotendeels digitaal wordt verwerkt. De kinderen krijgen na de basisopdrachten opdrachten op eigen niveau aangereikt. Op deze wijze kunnen we de kinderen zoveel mogelijk op maat bedienen. In de groepen 3 en 4 wordt voor een andere rekenmethodiek gekozen die beter aansluit op het spelend leren in groep 1-2. Voor taal zal in het schooljaar 2023-2024 vanaf groep 4 met een nieuwe taalmethode gestart gaan worden. Voor het leesonderwijs maken we gebruik van de LIST-methodiek, die vooral insteekt op het leesplezier van kinderen om de leesprestaties te verbeteren.

Voor de wereld oriënterende vakken wordt op onze school gebruik gemaakt van een geïntegreerde methode en verkeer. Daarnaast wordt volop gebruik gemaakt van de omgeving van de school, door onder andere voor alle groepen jaarlijks Natuur Avontuur te organiseren in het natuurgebied ’t Turkaa, deelname aan het bewaarde land en de moestuin van de school. 

Brabants Verkeerkeersveiligheidslabel

De school is voor verkeer in het bezit van het BVL-label. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Cultuurloperschool

Samenwijs Willibrordus is een cultuurloperschool. We geven bijzondere aandacht aan kunstvormen als foto, film, drama, dans, muziek en beeldende kunst. Hierbij wordt jaarlijks, in samenwerking met ‘Kunstbalie’ (instituut voor kunstzinnige vorming), gewerkt met een nieuw programma voor de basisscholen binnen de gemeente Hilvarenbeek.                                               

We werken dan ook met een uitgebreid programma Cultuur Educatie waarin ook plaats is voor de eigen woon- en leefomgeving (lokaal erfgoed), plaatselijke musea en initiatieven vanuit verschillende groeperingen zoals bijvoorbeeld de Heemkundekring en de Gilden. Voor de expressievakken hebben we een gevarieerd programma waarin sprake is van een grote diversiteit aan opdrachten, technieken en werksituaties.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwijs Willibrordus wordt gezien als een smalle ondersteuningsschool. Dit houdt in dat onze school er in principe wil zijn voor alle leerlingen in het dorp. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen echter complexer worden, zal er samen met onder andere de begeleider passend onderwijs gekeken worden hoe we een kind het best mogelijk kunnen begeleiden met extra ondersteuning. Indien dit niet toereikend blijkt te zijn, zoeken we samen met ouders naar een school waar meer specialistische hulp kan worden geboden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De trainers Rots & Water zullen komend schooljaar opgeleid worden tot trainer Rots & Water voor de onder-/ middenbouw.

Een van de leraarondersteuners volgt de opleiding voor remedial teaching.

Een van de leerkrachten volgt de master orthopedagogiek.

Een van de leerkrachten volgt de opleiding logopedie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod voor het jonge kind

Onze locatie heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voorschoolse educatie (VE) / peuteropvang. Er is een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs, samen werken we aan een doorgaande lijn 0-13 jaar. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. In de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te beiden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. De teams opvang en onderwijs van Samenwijs Willibrordus begeleiden vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen van het centrum. In dit hoofdstuk werken we de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van ons pedagogisch en onderwijskundig beleid uit voor de kinderen van 0 tot 13 jaar.

Pedagogisch locatiebeleid

In deze paragraaf hebben we een samenvatting van ons pedagogisch beleid en VE-werkplan opgenomen. Conform wetgeving worden beide plannen daar waar nodig voortdurend geactualiseerd.

Uitgangspunten

In de eerste jaren van het leven van kinderen vormt zich de basis van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf, anderen en de natuur. We leren kinderen van jongs af aan te kijken naar de wereld om hen heen en laten ze zien hoe ze zich kunnen bewegen in onze maatschappij. Het is vanuit deze visie belangrijk dat we samen met ouders, de opvang en het onderwijs een doorgaande (leer)lijn bieden in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Op ons Samenwijscentrum zorgen we voor een veilige basis, een plek waar kinderen van 0 – 13 jaar zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. De veilige omgeving nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan, zich te ontwikkelen en plezier te beleven. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers leren jonge kinderen spelenderwijs. Pedagogisch medewerkers stimuleren interacties tussen kinderen onderling, bevorderen de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen, stimuleren creativiteit, motorische ontwikkeling, spel- en taalontwikkeling. Individuele zorg, praten en uitleggen maar ook structuur en grenzen stellen horen daarbij.

Doelstellingen opvang

Het bieden van verantwoorde kinderopvang hebben wij uitgewerkt in vier pedagogische doelen:

1. Emotionele veiligheid

Met de kinderen gaan wij op een sensitieve en responsieve manier om. Daarbij tonen wij respect voor de autonomie van kinderen. Het stellen van grenzen aan het gedrag en het bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen en zichzelf mogen zijn. Kortom kinderen moeten zich prettig en geborgen voelen.

2. Zelfstandig functioneren

Kinderen dagen wij spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken en in hun sociale contacten met anderen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Respect voor het unieke van ieder kind is daarbij het uitgangspunt. We bieden mogelijkheden om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen.

3. Sociale competenties

Kinderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen een prima basis om spelenderwijs sociale kennis en sociale vaardigheden bij te brengen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

4. Overdracht van normen en waarden

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

VE-beleid

Middels Voorschoolse educatie (VE) stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk in het gehele VVE-beleid is samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij de intake bespreken we dit met ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de thema’s (themabrief) met daarin uitleg over het thema, woorden die worden gebruikt en de liedjes die worden gezongen. Het doel daarbij is dat ouders thuis met de kinderen de woordjes en liedjes kunnen oefenen en gebruiken als ze met hun kind praten over wat ze tijdens de peuteropvang hebben gedaan. Voor kinderen met een VE indicatie vanuit het consultatiebureau zit er een verplichte opbouw in het aantal dagdelen waarop de kinderen komen, namelijk:

2 jaar: 2 dagdelen

2,5 jaar: 3 dagdelen

3 jaar: 4 dagdelen

De pedagogische coach ondersteunt de medewerkers in het werken met VVE. Op onze Samenwijslocatie werken we voor kinderen vanaf 2 jaar met een VVE programma. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid lopen als een rode draad door het programma van de dag evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VVE programma wordt op basis van een thema aangeboden. Hierbij stimuleren wij de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en muziek. Door alle thema's en activiteiten wordt ook gericht gewerkt aan vier sociaal emotionele gebieden:

 • zelfkennis
 • zelfvertrouwen
 • rekening houden met anderen
 • samen spelen en werken

De kinderen worden spelenderwijs in contact gebracht met de school en gaan regelmatig op bezoek bij de onderbouw. Hiermee willen wij de kinderen een goede basis bieden voor de rest van hun leven en maken wij een soepele overgang naar de basisschool mogelijk.

Wenbeleid

Nieuwe kinderen krijgen de gelegenheid te wennen door voorafgaand aan de plaatsingsdatum 2 keer voor de duur van circa 3 uur per keer. In principe vindt dit plaats op de rustige dagdelen, zodat ouder en kind alle aandacht kunnen krijgen. Wanneer kinderen doorstromen naar een andere stamgroep wordt ook dit principe aangeboden. Deze wenperioden worden ingericht onder de tijd dat het kind naar de opvang komt.

Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor

Elk kind heeft er recht op om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werken wij met een mentor die als pedagogisch medewerker werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. In de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouder maakt bij het intakegesprek kennis met de mentor. Het ontwikkelingsverloop van kinderen van 0 – 4 jaar brengen we in beeld via een observatielijst. Deze lijst wordt rondom ieder verjaardag van het kind ingevuld en daarna wordt de inhoud met de ouders besproken. Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied extra aandacht nodig heeft, dan krijgt het kind daar in het spel een extra stimulans in aangeboden.

In het kader van vroeg-signalering kan het in sommige situaties wenselijk zijn om, na overleg met ouders, contact op te nemen met het ondersteuningsteam van het Samenwijscentrum. Het ondersteuningsteam bestaat uit: een verpleegkundige van het consultatiebureau, de JOOB (Jeugd, Ouders, Opvoed, Begeleider), BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) en de intern begeleider van het Samenwijscentrum.

Overige informatie opvang

Uitgebreidere informatie over onze opvang (KDV en BSO) vindt u in ons pedagogische beleid op onze website.Terug naar boven