Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Molenstraat 8 5087 BN Diessen

Schoolfoto van Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen de personele inzet zo te organiseren dat het aantal leraren per groep tot een minimum beperkt blijft. In geval van ziekte, (studie)verlof of nascholing wordt allereerst nagegaan of er een invaller beschikbaar is. Als dit niet het geval is proberen we het intern te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen we in uiterste gevallen groepen naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie onderwijs

Samenwijs Willibrordus werkt zowel met homogene als met heterogene groepen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, de groepen 3 en 4 homogeen (dat wil zeggen kinderen van eenzelfde leeftijd bij elkaar) en de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn heterogene stamgroepen.  

Bij het samenstellen van de groepen wordt gekeken naar een evenredige verdeling van jongens en meisjes, een evenwichtige verdeling van kinderen met een specifieke hulpvraag en of de kinderen samen een goede groep kunnen gaan vormen.  

Wat betreft de plaatsing van kinderen in de groepen; na elk jaar worden indien wenselijk en mogelijk de groepen herschikt. Wij kijken dan naar de sociale cohesie binnen de groep en een evenwichtige verdeling van de noodzakelijke zorgbegeleiding per groep. Daarbij bekijken we het hele groepsproces zorgvuldig vanuit verschillende invalshoeken (onderwijskundig, gedragsmatig, werkhouding). Vanuit dat totaalplaatje ontstaan na intensief overleg de nieuwe groepen. Wij geven de samenstelling van die groepen, samen met de personele inzet, enkele weken voor het einde van het schooljaar door aan de kinderen en de ouders.    

De groepsleerkracht is voor de kinderen van zijn of haar groep en de ouders de verantwoordelijke persoon. Indien er sprake is van een duobaan, dan geldt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elk van de parttimers.  

Groepering en groepsgrootte

De groepen zijn voor het schooljaar 2021-2022 als volgt verdeeld:

  • 3x groepen 1-2
  • 2x groep 3
  • 1x groep 4
  • unit 5-6
  • unit 7-8

Bij het bepalen van de groepsgrootte, zijn we afhankelijk van de instroom van leerlingen en het gegeven of we voldoende personeel kunnen inzetten. Op dit moment laat de instroom van kinderen een stabiel beeld zien. Na een aantal jaren van terugloop, is het aantal leerlingen weer aan het toenemen en zal het aantal leerlingen stabiliseren rond de 260 kinderen

We starten in de kleutergroepen met gemiddeld 20 leerlingen per groep. Niet alle groepen zijn echter even groot, qua leerlingaantal zijn er kleinere maar ook grotere groepen. De grote groepen krijgen waar mogelijk en nodig extra ondersteuning van bijvoorbeeld stagiaires en/of leerkrachtondersteuners.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen gaan we bij het onderwijs uit van een jaarplanning met 6 thema's rondom spelend leren. Een dag omvat meestal meerdere activiteiten, zoals de kring waarin voorgelezen, verteld of gezongen wordt; een taal- en of rekenactiviteit; werken met allerlei ontwikkelingsmaterialen; knutselen; tekenen en schilderen; illusiespelen; wereldverkenning; vrij binnen- en buitenspel en gymlessen in de speelzaal van de school of de gymzaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk, naast het welbevinden op het taal- en rekenonderwijs.

Vanaf groep 4 wordt daarbij gewerkt met Gynzy IPad. Dit houdt in dat de verwerking van zowel taal/ spelling als rekenen zoveel mogelijk digitaal wordt verwerkt. De kinderen krijgen na de basisopdrachten opdrachten op eigen niveau aangereikt. Op deze wijze kunnen we de kinderen zoveel mogelijk op maat bedienen. In groep 3 wordt alvast kennis gemaakt met het werken met Gynzy IPad.

Voor de wereld oriënterende vakken wordt op onze school gebruik gemaakt van een geïntegreerde methode en verkeer. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de omgeving van de school, door onder andere voor alle groepen jaarlijks Natuur Avontuur te organiseren in het natuurgebied ’t Turkaa in de directe omgeving van de school en de moestuin van de school. 

Brabants Verkeerkeersveiligheidslabel

De school is voor verkeer in het bezit van het BVL-label. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Cultuurloperschool

Samenwijs Willibrordus is een cultuurloperschool. We geven bijzondere aandacht aan kunstvormen als foto, film, drama, dans, muziek en beeldende kunst. Hierbij wordt jaarlijks, in samenwerking met ‘Kunstbalie’ (instituut voor kunstzinnige vorming), gewerkt met een nieuw programma voor de basisscholen binnen de gemeente Hilvarenbeek.                                               

We werken dan ook met een uitgebreid programma Cultuur Educatie waarin ook plaats is voor de eigen woon- en leefomgeving (lokaal erfgoed), plaatselijke musea en initiatieven vanuit verschillende groeperingen zoals bijvoorbeeld de Heemkundekring, de Gilden en de plaatselijke Harmonie. Voor de expressievakken hebben we een gevarieerd programma waarin sprake is van een grote diversiteit aan opdrachten, technieken en werksituaties. Ouders bieden veelvuldig ondersteuning bij handvaardigheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samenwijs Willibrordus wordt gezien als een smalle ondersteuningsschool. Dit houdt in dat onze school er in principe wil zijn voor alle leerlingen in het dorp. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen echter complexer worden, zoeken we samen met ouders naar een school waar meer specialistische hulp kan worden geboden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwijs Willibrordus heeft geen VVE-programma binnen het onderwijs. Binnen de opvang wordt wel met een VVE-programma gewerkt, hetgeen zoveel mogelijk verwerkt wordt binnen een thema van het spelend leren. Opvang en onderwijs hanteren daarbij dezelfde thema's. Binnen de opvang werken we met twee groepen van 2-4 jaar, waarbij gestreefd wordt naar een intensieve samenwerking met de groepen 1-2. De oudste kinderen van de opvang maken daarbij dagelijks uitstapjes naar de groepen 1-2, om de overgang als vanzelf te laten verlopen. De samenwerking naar een integraal kind centrum krijgt hierdoor steeds meer vorm.Terug naar boven