Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Molenstraat 8 5087 BN Diessen

Schoolfoto van Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. De inspectie verwacht van de school dat deze zelf ambitieuze doelen stelt voor de leerlingen, zicht heeft in hoeverre de leerlingen die doelen halen en op basis van het eigen beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstelt. Op onze school zijn we op dit moment bezig met het bepalen van onze ambities en schoolnorm. Hierin laten wij zien wat wij belangrijk vinden dat kinderen leren. Onze ambities en schoolnormen vormen straks een meetlat waaraan we de kwaliteit van ons onderwijs spiegelen. We onderzoeken steeds wat het effect van ons onderwijs is.  Door kritisch te kijken naar de gerealiseerde brede opbrengsten en te reflecteren op ons eigen handelen kunnen we de juiste acties uitzetten en op deze manier de onderwijskwaliteit bewaken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en ouders een belangrijke fase in het leven. Dit roept allerlei vragen op zoals: "Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welk type onderwijs is haalbaar? Wat is dan een goede school voor mijn kind?" Duidelijke voorlichting is daarbij heel belangrijk. Daarom worden, zowel door Samenwijs Willibrordus als door de scholen voor het voortgezet onderwijs, speciale informatieavonden georganiseerd.

Overzichten van open dagen en brochures worden aan de kinderen van groep 8 meegegeven, zodat u in staat bent om samen met uw kind een keuze te maken uit de verschillende scholen. Het advies van Samenwijs Willibrordus over het juiste vervolgonderwijs voor uw kind is leidend. In groep 7 wordt een voorlopig advies samengesteld. Het definitieve advies wordt in groep 8 gegeven. Beide adviezen worden zorgvuldig en in overleg met de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur samengesteld. Wanneer dat nodig is, worden aanvullende gesprekken met collega’s of begeleiders gevoerd. Het definitieve advies wordt altijd zo goed mogelijk beargumenteerd en met kinderen en ouders besproken.

Samenwijs Willibrordus onderhoudt contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, maar ook om geïnformeerd te zijn over de resultaten van de leerlingen. Met die kennis wordt de vinger aan de pols gehouden wat betreft de juistheid van onze adviezen. De kinderen uit groep 8 nemen deel aan de IEP Eindtoets. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Schoolklimaat

De sfeer waarin een kind opgroeit, is voor een belangrijk deel bepalend voor het latere (wel)zijn. Wij zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich goed voelen, een klimaat met orde en regelmaat, met respect voor normen en waarden maar zeker ook een sfeer waarin prettig wordt samengewerkt en samengeleefd.  

Om dit te bereiken werken we met PBS (Positive Behavior Support). PBS is een school-brede aanpak van gedrag gericht op het duidelijk maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen en andere bij het onderwijsproces betrokken personen. Doel is o.a. de prestaties te verbeteren door vanuit samen gedragen waarden en normen een leer- en leefomgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.                                                            

Wij gaan daarbij uit van onze gezamenlijke verwachtingen t.a.v. gedrag in en om de school en brengen deze verwachtingen actief en positief over aan de leerlingen. De aanpak is gericht op de hele school, dus de klas, de gang, de aula, speelplaats enz. Ook de ouders worden daarbij actief betrokken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven