Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Molenstraat 8 5087 BN Diessen

Schoolfoto van Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt U inzicht in onze school, onze organisatie, de leerlingenpopulatie, de teamsamenstelling en natuurlijk ook in de resultaten die wij samen weten te behalen. De belangrijkste informatie komt van DUO, de inspectie en natuurlijk van onze school zelf.

Waar nodig en wenselijk geven wij een toelichting op de aangegeven cijfers en feiten. Wij willen U middels dit venster betrouwbare informatie bieden over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelend leren
  • Gepersonaliseerd leren
  • Sociale vaardigheden
  • Onderzoekend leren
  • Excelleren mag en kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met Veilig Thuis en de gemeente. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.  

De groepsleerkracht kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, wordt onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’ geïnformeerd.  

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan zorgen Veilig Thuis en de gemeente er vervolgens alleen voor dat de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

  • de naam van de leerling;
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee.  

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.  

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om zo snel als mogelijk de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.  

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar boven