Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

Molenstraat 8 5087 BN Diessen

Schoolfoto van Samenwijs Willibrordus opvang & onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt U inzicht in onze school, onze organisatie, de leerlingenpopulatie, de teamsamenstelling en natuurlijk ook in de resultaten die wij samen weten te behalen. De belangrijkste informatie komt van DUO, de inspectie en natuurlijk van onze school zelf.

Waar nodig en wenselijk geven wij een toelichting op de aangegeven cijfers en feiten. Wij willen U middels dit venster betrouwbare informatie bieden over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelend leren
  • Gepersonaliseerd leren
  • Sociale vaardigheden
  • Onderzoekend leren
  • Excelleren mag en kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs  

Een doorlopende ontwikkellijn voor uw kind van baby tot puber. Dat is het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, kortweg: Samenwijs. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de ondersteuningsstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en ontspanning. Met de vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kunnen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen. Onze missie luidt dan ook: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs!

Samenwijs Willibrordus is één van de zes Samenwijscentra. Ook op Samenwijs Willibrordus is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat kinderen niet alleen kansen krijgen om basiskennis en -vaardigheden op te doen, maar ook om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Bovendien streeft Samenwijs niet alleen naar passend onderwijs, maar ook naar passende opvang voor ieder kind. Want ieder kind is uniek! Samenwijs speelt daar op in door een breed aanbod, met de juiste ondersteuning en in verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouder / verzorger. Maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van jeugdzorg, sport, cultuur, en natuur en milieu.

Medewerkers die de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen, geven het beste van zichzelf als ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Samenwijs gelooft daarom niet alleen in leren en ontwikkelen voor kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Samenwijs biedt dan ook kansen voor professionalisering, loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Hopelijk slagen we er zo in elk kind de beste basis voor de toekomst te geven en elke medewerker een fijne werkplek. Langs deze weg wenst Samenwijs alle kinderen en medewerkers een heel fijn jaar met veel ontwikkelkansen!

Marieke van der Meulen, voorzitter College van Bestuur  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven