Kindcentrum Robin

Geitenbergweg 3 6951 GZ Dieren

Schoolfoto van Kindcentrum Robin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteitszorg binnen Kindcentrum Robin is een cyclisch geheel. We toetsen de leerlingen twee keer per jaar door middel van Cito Leerling in Beeld. We onderzoeken verschillende data over onze school en maken op basis van deze data een zelfanalyse. Aan de hand van deze uitkomsten vergelijken we dit met onze gestelde ambities. We stellen de plannen indien nodig bij om de gestelde ambities te halen. We noemen dit ook wel opbrengstgericht werken.

Onderwijsbehoeften Elk kind heeft zorg nodig en heeft daarin verschillende behoeften. Sommige kinderen hebben meer zorg nodig. Deze kinderen noemen we zorgleerlingen. Met zorg bedoelen we extra aandacht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Zo zorgen we dat alle leerlingen de optimale omstandigheden worden geboden om tot ontwikkeling te komen. Dat doen we zoveel mogelijk binnen Robin, is dit voor een leerling niet voldoende, dan gaan we op zoek naar een passende plek voor de leerling.

Stappen in ons onderwijsmodel 
Niveau 1 – Om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen gebruik van het Expliciete Directe Instructie model (EDI), zie onderstaand model en werkwijze. Het EDI-model gaat ervan uit dat leerlingen mee kunnen komen in de les door een juiste inzet van het instructiemodel. Wanneer blijkt dat een leerling toch niet meekomt en stagneert in zijn/haar ontwikkeling, dan is verdere analyse nodig.

Niveau 2 – Na verdere analyse blijkt dat een leerling niet mee kan komen in de les. Dit kan op cognitief, executief of sociaal-emotioneel gebied zijn. Dan gaat de leerkracht met de intern begeleider onderzoeken wat er aan extra ondersteuning in de klas aangeboden kan worden.  De leerkracht bespreekt zijn/haar zorgen met de intern begeleider, verdere analyse volgt. Door observatie, resultaten analyseren en of een extra toets afnemen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld volgens de cyclus handelingsgericht werken. Dit alles gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Niveau 3 – De extra zorg van niveau 2 blijkt niet voor de beoogde groei te zorgen.De onderwijsbehoeften zijn zodanig specialistisch dat er externe ondersteuning in de school komt. Er wordt een consultatie georganiseerd met de School Contact Persoon om te bepalen wat de volgende stappen zijn om de leerling te ondersteunen. Dit kan een interventie zijn van een specialist of een arrangement om de leerling intensief te ondersteunen. Of wanneer een arrangement gewenst is, dan wordt de leerling in het zorgteam besproken. Dit gaat altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Wijs.

Niveau 4 – Als de school van aanmelding de extra ondersteuning niet kan bieden, dan bekijkt de school in overleg met u op welke school dat wel het geval is. Soms is dat bij een andere basisschool in de buurt. Dan wordt uw kind daar in overleg met u aangemeld. Kan een reguliere school de extra ondersteuning niet bieden, dan gaan we kijken of plaatsing op een sbo- of so-school mogelijk is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Robin krijgen alle leerlingen in groep 8 een schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Wij baseren het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7, waar leerlingen door de leerkracht worden meegenomen in de totstandkoming van het schooladvies. In groep 7 krijgen alle leerlingen ook een voorlopig advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Kindcentrum Robin wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Er heerst een veilige schoolcultuur bij ons op school, waarin we goede afspraken met elkaar hebben gemaakt en elkaar ook durven te wijzen op deze afspraken. We vinden dat onze school een veilige en fijne plek moet zijn, omdat dit de voorwaarden zijn om tot leren te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • IK-JIJ-WIJ
  • Ik doe ertoe
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven