Daltonschool de Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Daltonschool de Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 op de basisschool maken de leerlingen een eindtoets. Een eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de eindtoets om te controleren of de resultaten van de leerlingen op deze school voldoende zijn.

Op De Rank maken we gebruik van Route 8. Route 8 is een adaptieve toets, dat wil zeggen dat iedere leerling de toets maakt op zijn of haar eigen niveau. Een toets die zo min mogelijk belastend is voor de leerling, maar de leerling wel uitdaagt. En natuurlijk door het ministerie is erkend als eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Rank monitort twee keer per jaar de resultaten. Dit doet ze bij de peuters en kleuters middels het observatiesysteem Kijk! Midden groep 2 worden ook de Cito toetsen taal en rekenen voor kleuters afgenomen.

In de groepen 3 t/m 8 worden twee keer per jaar de Cito toetsen rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen afgenomen. De school maakt een school- en groepsanalyse. Er komt een plan van aanpak, dit wordt vertaald naar de praktijk. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven