Christelijke Daltonschool De Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Christelijke Daltonschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 op de basisschool maken de leerlingen een eindtoets. Een eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de eindtoets om te controleren of de resultaten van de leerlingen op deze school voldoende zijn.

Op De Rank maken we gebruik van Route 8. Route 8 is een adaptieve toets, dat wil zeggen dat iedere leerling de toets maakt op zijn of haar eigen niveau. Een toets die zo min mogelijk belastend is voor de leerling, maar de leerling wel uitdaagt. En natuurlijk door het ministerie is erkend als eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Rank monitort twee keer per jaar de resultaten. Dit doet ze bij de peuters en kleuters middels het observatiesysteem Kijk! 

In de groepen 3 t/m 8 worden twee keer per jaar de Cito toetsen rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen afgenomen. De school maakt een school- en groepsanalyse. Er komt een plan van aanpak, dit wordt vertaald naar de praktijk. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een toelichting is niet nodig.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In een maatschappij die steeds meer draait om het individu, leren wij kinderen rekening te houden met elkaar en oog te hebben voor hun omgeving en de mensen om hen heen. Wij leren de kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf. Een kind dat vertrouwen heeft in zichzelf kan open de wereld tegemoet treden en de dialoog aangaan met andersdenkenden. Kinderen die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen in een wereld die ook van jou is, vraagt om je voortdurend aan te kunnen passen. Wij begeleiden de kinderen door een goed voorbeeld te zijn en ruimte voor dialogen te geven en te nemen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • (Zelf)Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven