Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Bagijnenstraat 13 7411 PT Deventer

 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Hagenpoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat vrijwel al onze kinderen het 1F niveau behalen. Op 2F/1S doelen zijn we kritischer. We zien dat onze scores op het deelgebied begrijpend lezen hoog zijn. We vinden echter dat onze rekenresultaten op 1S verbeterd moeten worden. Een groot deel van onze kinderen stroomt uit naar vervolgonderwijs waar deze vaardigheid ook gevraagd wordt. We zetten daarom in op sterkere differentiatie en gerichte aandacht op de !S doelen in kleine instructiegroepen en gaan de het automatiseren bij kinderen in de onderbouw versterken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met:

 • methodetoetsen vanaf groep 3
 • school-onafhankelijke toetsen van IEP vanaf groep 3, tweemaal per schooljaar (januari/februari en juni).

Voor het volgen van de ontwikkeling van onze kleuters gebruiken wij het volgsysteem Bosos (vanaf 2023-2024 IEP)

Sociale veiligheid meten we 2x keer per jaar vanaf groep 4 met de KIVA-monitor, aangevuld met de 'sociale veiligheidslijst ' in groep 7 en 8.

Na methodetoetsen kijken we welke resultaten opvallend zijn. Hierop wordt door de leerkracht actie ondernomen: zo kan een leerling extra instructie krijgen of meer/andere oefenstof.

Na de halfjaarlijkse niet-methode toetsen en KIVA monitoring wordt schoolbreed een opbrengstrapportage geschreven. De resultaten worden per groep en als school met het team besproken en in groepsplannen worden de acties voor de komende periode bepaald. Deze worden vervolgens geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Hagenpoort wordt een eerste adviesgesprek gehouden aan het eind van groep 7. De leerkracht geeft, in samenspraak met de intern begeleider, een voorlopig schooladvies.

In groep 8 wordt in januari door schoolleiding, intern begeleider en leerkracht groep 8 opnieuw naar de schooladviezen gekeken. Op basis hiervan geven wij een vooradvies. Dit wordt met ouders/verzorgers en de leerling besproken eind januari.

Na de doorstroomtoets in februari wordt het advies bijgesteld als dat nodig is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat de Hagenpoort een veilige en plezierige leef- en leergemeenschap is voor iedereen. We gaan voor 'Groeien met plezier'. Als team willen we hier samen met de kinderen, ouders en vrijwilligers voor zorgen door:

 • vertrouwen in elkaar te hebben
 • de ander vriendelijk en positief te benaderen
 • respect voor elkaar te tonen
 • samen te zorgen voor een goede sfeer
 • te zorgen voor rust en regelmaat binnen de school
 • open en eerlijk naar elkaar te zijn en elkaar feedback te geven 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen geven
 • positief benaderen
 • respect tonen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven